Referat af bestyrelsesmødet d. 9-12-2008 hos Bent
 
 
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet hos Thorkild d. 9-10-08
                      -referatet blev godkendt.
 
Add.2            Opfølgning fra sidste møde.
                      Klubhus:      
                                            Elvarmen er nu skiftet i klublokalet og mobil-automatikken er opsat.
                                            Der er opsat solvarme-ventilation på taget. Åif mangler at sætte nye 
                                            vinduer i og isolere på loftet. Kaj kontakter Ruben fra Åif og anmoder 
                                            om at de kommer i gang med deres del af arbejdet. Der vil i det nye år  
                                            blive afholdt et måde med Åif ang. det videre samarbejde.
Faste poster:
               De faste poster i Fussingø Skov er sat ud og de har fået skilte på. Der
               mangler nu kun at få lavet en folder med kort og beskrivelser. Dette
               arbejdes der videre på. Kaj kontakter DOF for at få sagen afsluttet.
Ny materielmand:
               Kristian Arnborg vil gerne overtage opgaven. Vi skal have ryddet op i
               garagerne i det nye år. Indkøb af container til materiel blev også
               diskuteret, men vi afventer kommunen ang. leje af garagerne.
                       
Add.3            Siden sidst.
Klubmesterskab:
                Fine baner på trods af at den høje hårdhedsgrad. Den efterfølgende
                klubfest forløb også fint med 22 deltager, så lokalet var fyldt.
                      Klubaften:    Klubaftenen forløb fint med 12 deltagere.
                      Julestue:       Julestuen var også en succes, med 25 fremmødte, så der måtte findes
                                             ekstra stole.
                      DOF:             Klubledermødet blev flyttet fra klubhuset til Ålum forsamlingshus, da
                                            der var 38 tilmeldte. Anker refererede fra mødet om nye tiltag, budget og
                                            nyt reglement.
 
 
Add.4            Kommende arrangementer.
 
                      Planlægning 2009:
                                            Kaj udleverede en årsplan for 2009. Denne blev diskuteret og flere ting
                                            blev tilrettet. Årsplanen bliver fremlagt til generalforsamlingen.
                      Weendtur:    
                                            Der er aftalt weekendtur med OK-Djurs i Grenåområdet. Vi afventer
                                            oplæg fra OK-Djurs.
 
                      Løb 2010      
                                            Der arbejdes videre med Mariager Fjord OK om JFM i 2010
 
 
                     
 
                      4-6-klasses løb:
                                            Kaj og Anker aftaler møde med rep. Fra Søndermarksskolen om
                                            arrangementet i foråret
                                           
 
Add.5            Økonomi.
                                              Økonomien kører som planlagt. DM for hold gav et flot oversku
                                              Thorkild laver forslag til budget for 2009 til næste møde.
                                               Der var også lidt snak om hvordan vi videreføre lejeforholdet til Åif.
                                               Der skal som vi tidligere har diskuteret laves et tillæg til vores
                                               lejeaftale, hvor det konkretiseres hvordan vi skal forholde os til den
                                               investering der er foretaget i klubhuset.
Add.6            Evt.
                     
                                            –Vi har fået 3 fl. Vin fra Politiet for lån af udstyr.
                                            -I forbindelse med O-løbsopgørelse på ”O-service” opfordres man til at  
                                              checke sin adresse m.m.
                                            -Anker foreslår at vi igen tilmelder os klubstafet-samarbejdet med
                                             OK- Djurs. Anker tilmelder os.
                                            -Thorkild viste forslag til ændring af vore vedtægter. Ændringerne vil 
                                             blive fremlagt som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
                                            -Kaj tæller pokaler op og undersøger om vi mangler nogen.
 
                      Næste møde d. 26-1-09 kl. 19.00 hos Kim
 
                      Efter bedste evne, notater og hukommelse    Kim Topp