Lejebrikker

Til de fleste danske og udenlandske orienteringsløb anvendes elektronisk tidtagning og klipkontrol. Til det anvender løberen en såkaldt brik.

Der er to fabrikater af brikker; Sport-Ident og Emit.

Sport-Ident bruges især ved sjællandske løb samt løb arrangeret af Randers OK, OK Pan og Horsens OK. Desuden bruger de fleste udenlandske etapeløb Sport-Ident. Læs evt. mere om Sport-Ident her …

Emit bruges i resten af Jylland samt Fyn. Emit bruges også til norske løb. Læs evt. mere om Emit her …

En Emit-brik forventes at kunne holde 10-12 år eller ca. 600 løb. En Sport-Ident-brik forventes at kunne holde evigt.

Det koster normalt 10 eller 15 kr at låne en brik til et åbent løb. Til flerdages løb koster det normalt 15 kr/dag. Til træningsløb er det normalt gratis at låne en brik.

Medlemmer af Randers OK har mulighed for at leje brikker til reducerede priser.

Brik Per løb Per år
Sport-Ident 5 kr 45 kr
Emit version 2 5 kr 65 kr
 • Leje af brikker aftales med Randers OK’s løbstilmelder.
 • Lejeafgift hæves fra O-service løbskonto årligt i juni måned.
 • Lejede brikker skal returneres til løbstilmelder umiddelbart efter endt leje.
 • Randers OK vil søge at have tilstrækkelig med brikker, men hvis der til et løb ikke er tilstrækkelig med brikker, gælder “først til mølle” princippet.
 • Bortkomne brikker skal erstattes af lejeren til den gældende brugtsalgspris.

Referat fra generalforsamling den 3. februar 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra generalforsamlingen den 3. februar 2007

1 Valg af dirigent
Ole Rokkjær blev valgt til dirigent og Ole startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til reglerne.

2 Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
Kaj Jansson gennemgik bestyrelsen beretning (se beretningen …), og knyttede yderligere kommentarer til enkelte punkter. ROK-NYT vil blive erstattet af et nyhedsbrev.
Kristian Nielsen spurgte, hvad bestyrelsen gjorde for at tiltrække nye medlemmer, og Kaj nævnte tiltaget fra foråret 2006, hvor der blev omdelt løbesedler og annoceret, samt kørt en træningsløbrække specielt for nye medlemmer. Et lignende tiltag vil blive gjort i år.

3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Ulla Knudsen gennemgik det reviderede regnskab og konstaterede at resultatet er meget pænt.
Anne-Mette Rokkjær spurgte hvorfor løberen ikke optrådte som sponsor mere. Anker Møller lovede at tilføje Løberen på sponsorlisten på hjemmesiden.

4 Planer for det kommende år
Kaj gennemgik planerne for det kommende år. Der mangler endnu at blive fundet banelægger og stævneleder til vort åbne løb i august.
Anne-Mette foreslog at vore åbne løb lægges senere af hensyn til sommerferien. Der var enighedhed om søge en senere dato (7. september) i 2008.

5 Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde to forslag

  1 Der etableres en ordning med lejebrikker således at klubbens medlemmer kan leje løbebrikker af klubben til en fornuftig pris.
  2 Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK skal være gratis for medlemmer af Randers OK.

Begge forslag blev vedtaget.

6 Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
Som afløsere for Henrik Valentinsen og Ulla Knudsen indstillede bestyrelsen Thorkild Jensen og Kim Topp. Begge blev valgt.
Der var en del diskussion om der skulle sættes navn på de enkelte bestyrelsesposter. Bestyrelsen fik tilladelse til at vente med at sætte navn på posterne til efter første bestyrelsesmøde.
Niels Ole Mortensen og Anne-Mette Rokkjær blev valgt som suppleanter.

7 Valg af formænd for de af klubben oprettede udvalg

  • Nils Jansson blev genvalgt for formand for kortudvalget
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som ansvarlig for ROK-NYT
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som formand for træningsudvalget
  • Kristian Nelsen blev genvalgt som formand for materieludvalget
  • Anne-Mette Rokkjær blev valgt som ansvarlig for medlemsregistrering
  • Anker Møller er ansvarlig for løbstilmelding
  • Villy Sørensen er ansvarlig for e-mail-service

8 Valg af 2 revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum blev genvalgt som revisorer.

9 Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Bestyrelsens beretning for 2006

Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2006

1. Organisation.
Klubben har ved udgangen af 2006 i alt 46 aktive medlemmer og 14 passive. Hermed holder vi medlemstallet endog med en fremgang på 1, idet vi pr. 1/1.05 var 45 aktive medlemmer, og 8 passive. Denne udvikling dækker over fremgang i forhold til helt nye, flere nye familiemedlemmer men samtidig også over udmelding af nogle af klubbens markante medlemmer (Ronnie og Lisbeth).WM i Danmark gav meget omtale men uden lokal indsats høster vi ikke frugterne heraf – dog vil et stadig rekrutteringsindsats være nødvendig for fornyet fremgang.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og Nordkredsen og har deltaget i Nordkredsens klubledertræf. På grund af DOF’s ændrede struktur er Nordkredsen formelt nedlagt, men fortsætter som et kredsudvalg med formand der repræsenterer klubberne i Nordkredsen.

Vi har klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Fussingø skovdistrikt. Carl Malling er revisor i Nordkredsen og Nils Jansson er kortkonsulent for det midtøstlige område i Nordkredsen – NB: ikke for ROK.

Herudover deltog Henrik og Kaj i en kommunal idrætskonference om kommunens fremtidige idrætspolitik

2. Sportslige aktiviteter.
Resultatmæssigt var 2006 igen et magert år, idet det kun blev til en medalje ved de danske mesterskaber. Igen var det Nils Jansson der med sin bronzemedalje ved DM Mellem i Langeskov på Fyn sikrede os en placering på DOF’s medaljestatistik.

I divisionsturneringen leverede de deltagende en fin indsats. Vi dystede den 28/5 i Vestre Plantage og i Sjørup, ved Karup den 17/9. Og med ca. 20 deltagende pr. løb sejrede vi over de andre 4 divisionsklubber og rykker således op i 3 division i 2007. Kommunen belønnede oprykningen med 1000 kr.

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Gl. Rye ,et spændende kuperet område, der blev brugt til WM fortræningen – specielt rettet mod den o-tekniske mellemdistance. Finn Søndergaard blev mester i seniorklassen, Villy Sørensen vandt Oldboys klassen og Laurits Møller blev juniormester.

Årets Elgtyr løb blev glemt i træningsplanlægningen – men næste år så!

Årets aktivitetspokal gives i år til Henrik Valentinsen for sin kæmpe indsats i forbindelse med JFM i Houlbjerg og anden klubaktivitet.

3. Arrangementer.
Årets første arrangement var et alternativt bil o-løb, “Find vejen”, som Bent Fenger arrangerede den 26/2 med stor succes. I alt 19 hold med 42 deltagere nød det gode vintervejr og fandt også vej fra Kristrup til OK Djurs klubhus i Grenå.

Den 13 maj var klubben og specielt Anker med til at arranger WM udtagelsesløb inden for MTB-O. Stævnet foregik i Fussingø/Ålum og samlede ca. 60 deltagere fra hele landet.
Den 20 /8 arrangerede vi Jysk/Fynsk mesterskaber i langdistance (tidligere klassisk distance)
Houlbjerg /Toholt som Frijsenborg ejer blev nytegnet ud fra fotogrammetrisk materiale af Henrik og Nils, og så var Carl og Henrik mestre for nogle gode baner. Den fugtige August periode betød at skoven var ualmindelig tung at løbe i, så samtlige deltagere kom på en både fysisk og o-teknisk stor udfordring. Ca. 470 mødte til start, hvilket var et rimeligt antal så tæt efter en hektisk WM uge og WOC Tour i det midtjydske. Alle hjælpere fra klubben gjorde en kæmpe arbejde og herudover vil jeg nævne vores banekontrollant/IOF kontrollant Leif Damborg, som ydede en stor indsats for at vi kunne levere et så flot stævne.

Onsdag den 20/9 arrangerede vi ( Henrik) løb for 12 Himmerlandske friskoler i Fussingø. I alt 460 elever fordelt på 3 baner deltog.

Træningsløb:
Igen i år var vores træningsløb velbesøgte, specielt til de løb hvor der blev gjort lidt ekstra ud af annonceringen både internt og eksternt til andre klubber. Koordineringen af træningsløbene med naboklubberne fortsætter med Bent Fenger som tovholder . Vi afholdt i alt 11 træningsløb (3 flere end i 2005) med i alt 220 deltagere (supertræningsløb med 72 deltagere)

Nordkredsens træningssamling i Sverige i efterårsferien som Ronnie og Carl har været tovholdere på blev på grund af Ronnies pludselige sygdom ikke til noget i år

Vintertræningen fortsætter i år fra kl. 18.00–20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Arrangementet kører på sin 10. sæsson, og i år er konceptet ændret lidt, idet vi starter med en halv times løbetur (evt. gåtur) træner musklerne i styrkerummet og spiller lidt boldspil (badminton/volleyball).

4. Klubhus.
Dialogen mellem klubben, Kommunen og Randers Freja Motion (RFM) fortsætter. Kommunen har efter et par dialog møder lavet en nyt udkast hvor det eksisterende klubhus incl. omklædning bruges til 2 store klubhuse og der til bad og omklædning bygges et helt nyt “hus”.

Denne løsningsmodel er med nogle justeringer absolut brugbar for os. Desværre har kommunestrukturændringerne bevirket tomgang de sidste 3-4 måneder, så vi ved ikke meget om hvordan sagen står her og nu. En fornyet henvendelse til kommunen har bevirket at sagen er kommet frem i de aktive sager igen hos fritids– og kulturafdelingen. Om de aktuelle planer er de rigtige for os kan altid diskuteres og i bestyrelsen vil vi derfor opfordre alle medlemmer til at vi holder øjnene åbne for andre løsninger – senest har formanden haft en snak med Fussingø skovdistrikt om muligheder der.

5. Klubliv.
Med de kun 53 aktive medlemmer har vi et rimeligt aktivt klubliv. Året startede vanen tro med nytårsappellen, der førte os til Allestupgaard plantage, der uheldigvis var kraftig påvirket af det store stormfald. I alt 12 deltog og nød skoven og Henriks særnummer af ROK nyt – med oplysninger om Hvidsten gruppen m.v. Vi etablerede fællesture til todages i Nordjylland. Påsken foregik i år på Rømø. Vores deltagelse i divisions- turneringen havde fint fremmøde og resulterede som tidligere omtalt i oprykning til 3 division. Vores klubaften i oktober havde besøg af René Rokkjær der via track-track systemet på storskærm fortalte om vejvalgsovervejelser ved WM – meget spændende og lærerigt for de fremmødte. Klubmesterskaber i Gl. Rye samlede kun 9 løbere og den efterfølgende fest havde 10 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med 17 deltagere. Anne-Mette Rokkjær og Kaj stod for arrangementet.

6. ROK–NYT.
Vores klubblad er i gode hænder hos Henrik Valentinsen, da bladet bringer de væsentligste nyheder og annoncerer vores arrangementer. Væsentlige ændringer eller bare almindelige reklamefremstød for forskellige arrangementer sørger Villy for at sende rundt på mail, og endelig har vi klubbens nye hjemmeside, der redigeres af Benny Knudsen og Anker Møller der sørger for kommunikation både til klubmedlemmer og eksternt til nye medlemmer og andre klubbers løbere.

Med det nye lay out og med en direkte link til bestyrelsen (Anker) der også er meget aktiv selv har hjemmesiden fået større aktualitet. ROK –NYT fremtid vil med Henriks udtræden af bestyrelsen og kommunens varslede opsigelse af trykkeaftalen med Kulturelt samvirke blive påvirket.

7. Korttegning.
Igen i år har Nils lavet et kæmpe arbejde med nytegning og revision af vores skove. 1. prioritet havde nytegningen af Houlbjerg–Toholt, og resultatet blev rigtig flot. Herudover blev Hjermind også revideret til JFM stafet. I 2007 er der fokus på Ålum som trænger til en kraftig revision. Forhåbentlig kan vi også få tilladelse til at tegne den private vestlige del med, så området bliver endnu mere spændende. Herudover er projektet med Løvenholm i gang, også her skal der justeringer til.

Også tak til Bo Clausen for rentegningsarbejdet.

8. DOF.
Den nye forenklede struktur blev vedtaget i år og endelig er der også vedtaget et nyt reglement, der har ændret på de traditionelle løbskategorier: A-stævner: mesterskaber – JFM/DM.

B-stævner: en sammenlægning af de gamle B og C stævner, og endelig

C-stævner: alt muligt andet. Desværre blev forslaget om divisionsturneringen vedtaget i den foreslåede form – hvorved der bliver forskel på pointberegningen fra 1-3 og til 4 division meget imod vores ønsker, da det for stævnearrangører kræver ekstra edb programmer.

Ellers har året handlet meget om WM og hvordan vi ude i klubberne kan udnytte den større mediefokus til at skaffe nye medlemmer og større aktivitet.

9. Kommende aktiviteter.
Træningsløbene er igen i år planlagt og koordineret med vores naboklubber. Anker forsøger at lave et MBT-O træning i Fussingø den 19/5.

Som noget nyt er vi gået med til at arrangere et mini stævne i samarbejde med andre midtjyske klubber. Midtjysk Forårscup : vi har budt ind på et løb i Hjermind den 26/5 med Kaj og Anker som stævneledere og Finn Søndergaard som banelægger.

Den 19/8 skal vi arrangere C-løb/divisionsløb i Ålum. Stævneleder bliver ___ og Banelæggere bliver _______.

10. Materiel.
Økonomien har også i år set fornuftig ud og klubben har også investeret i 2 nye tjekkiske klubtelte samt en bred posesvejser – begge fornuftige og fremtidsrettede investeringer

11. Bestyrelsen.
Vi har afholdt i alt 6 møder med diskussioner om DOF’s udvikling, klubhus, informationsstrategi, almindelig planlægning af vores aktiviteter, samt ikke mindst rekruttering som vi har brugt meget energi på.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt konstruktivt arbejde i det forgangne år. Både Henrik og Ulla ønsker desværre at forlade bestyrelsen, efter henholdsvis 9 og 2 år. Begge skal have tusind tak for den store indsats de har ydet for klubben i bestyrelsen og forhåbentlig har de stadig overskud til at give et nap med når det kræves til det fremtidige klubarbejde

Det nye år skal have fokus på fastholdelse ,rekruttering , klubhus og etablering af nye ansigter i bestyrelsen. ROK- NYT’s fremtid må vi også diskutere.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson.

AKTIVITETSLISTE: 2007. – her mangler nogle træningsløb m.v. i efteråret
L. 3/2. Nytårsappel – Ålum vest, Generalforsamling –Rokkjærs køreskole.
L. 24/3 . Træningsløb i Østrup
O. 11/4 . Træningsløb/rekruttering , Fladbro.
O. 18/4 . Træningsløb, Lindbjerg
S. 22/4 3 divisionsmatch, Karup Ådal
O. 2/5 Træningsløb, Fusingø
S. 13/5 Skovens dag – Fussingø /faste poster.
L.19/5 MBT-O træning , Fussingø
L. 26/5 Midtjysk forårscup – Hjermind.
O. 6/6 Træningsløb i Ålum-øst.
O. 20/6 Sct. Hans arrangement. Volk Mølle.
O. 15/8. Træningsløb,Løvenholm. (nyt kort !)Djurs.?
S. 19/8 B- løb /divisionsmatch. .Alle hjælper !.
O.22/8 Træningsløb Houlbjerg- Supertr.løb ?
S. 2/9 3 divisionsmatch Kollerup
O. 10/10 Klubaften . ?
S. 14/10 MBT-O cup Ålum.
O. 24/10. Vintergymnastikken starter.?
L. 27/10. Klubmesterskaber ? /+ klubfest.
O. 28/11 Julestue.

2008.
L. 2/2. Nytårsappel og Generalforsamling.

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Siden sidst.

  • ROK
  – Gave:
  Klubben modtog 1.000 kr. i gave fra Kommunen for vores oprykning fra 4. til 3. division.

  – Faste poster:
  Klubben har fået en henvendelse fra Fussingø Statsskovdistrikt vedr. faste poster. Planen er, at de formodentlig skal stå i området omkring Galgebakken og Kardamsvej. Kaj skal til møde med Jan Højland fra distriktet. Målet er, at de kan præsenteres ved Skovens Dag, som er søndag den 13. maj.

  Spørgsmålet er så om skoven vil levere materialet (formodentlig egestolper) eller de skal købes ved Kredsformanden, som producerer dem i sin virksomhed. Vil skovens folk evt. være behjælpelig med at sætte dem ud? – Der skal også laves et antal baneforslag.

  En af tankerne med dette tiltag er, at de bl.a. kan bruges af Naturskolens brugere.

  – Julestue:
  Kaj og Anne-Mette stod for årets julestue som blev afholdt den 29. november. 17 mødte op og havde en hyggelig aften med bankospil, gløgg og æbleskiver. Det var glædeligt, at der var en del børn tilstede. Måske vi skal overveje, at lave arrangementer der specielt henvender sig til børn – f.eks. børnetræningsløb.

  – Koordinering af træningsløb:
  Bent står for koordinering af træningsløb med Mariager Fjord OK, OK Djurs og Viborg OK. Planen er så småt ved at være på plads.

  • Kommunen.
  – Elitekommune:
  Randers er blevet udvalgt som elitekommune. Det betyder bl.a. at der er blevet åbnet en Idrætsklinik på sygehuset. Den har åben om fredagen. Man kan komme der med henvisning fra egen læge.

  – Klubhus:
  Vi kan frygte, at der ikke rigtig sker noget nu, hvor der er meget at gøre i forbindelse med kommunesammenlægning. Kaj tager kontakt til Anders Høgstrup for at høre nærmere.

  • DOF.
  – Medlemsregistrering:
  Nye er kommet til – beklageligvis har nogle af de ”gamle” også meldt sig ud/skiftet klub – så alt i alt er der status quo.

  • Nordkredsen.
  – Kredsens eftersnak i Mariager den 23. november:
  Anker og Henrik deltog i mødet.

3 Kommende arrangementer

  • Nordkredsen/Klubledermøde i Karup den 8. februar (?):
  Anker deltager

  • Midtjysk Forårscup lørdag den 26. maj i Hjermind:
  Finn Søndergaard er banelægger, Kaj er stævneleder og Anker står for beregningen.

  • Løb i Ålum søndag den 19. august:
  Nils er godt i gang med korttegningen. Det er endnu ikke afklaret om vi kan bruge den vestlige del.

  Niels Ole spørges om han vil være stævneleder.

4 Nytårsappel og Generalforsamling

  • Nytårsappel.
  Planen var oprindelig en tur i Læsten Bakker – men da det måske snare vil blive en tur rundt om Læsten Bakker – satses der i stedet på en tur ude i den vestlige (private) del af Ålum. Kaj spørger Niels Ole om vej/sti systemet kan bære en gåtur. Efter gåturen er der suppe på Rokkjærs Køreskole kl. ca. 14.10

  • Generalforsamling:
  Efter suppe og div. snak forventes det at generalforsamlingen kan starte kl. 15.00 – Ole Rokkjær foreslås som dirigent.

  Henrik og Ulla trækker sig fra bestyrelsen. Thorkild Jensen vil gerne med i den nye bestyrelse. Derudover skal der findes en mere.

5 Økonomi

  • Årets resultat:
  Året gav et driftsoverskud på ca. 28.000 kr. Formuen er heller ikke så værst – så alt i alt ser det meget fornuftigt ud.

6 Eventuelt

  • Klubbrikker
  Anker foreslog at der skulle købes et antal brikker (EMIT) – som så klubbens medlemmer kunne leje i forbindelse med løb hvor EKT var EMIT.

  • Træningsløb
  For at få flere af klubbens medlemmer op af lænestolen blev det foreslået at medlemmer kunne deltage gratis i vores egne træningsløb.

  • Klubdragt
  Skal vi ha’ ny klubdragt (løbedragt) igen? – Trimtex som er et Norsk produkt blev diskuteret.

  • Den nye bestyrelse

Næste møde: Den nye bestyrelse stikker hovederne sammen efter generalforsamlingen.

Referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde:

  • Klubhus.
  Vi har intet hørt fra kommunen.
  Mon boldklubben overhovedet har meldt tilbage til kommunen med deres kommentarer til byggeriet?
  Kommunens budgetter for 2007 er jo for længst lavet – så som udgangspunkt sker der ikke noget i 2007.
  • Nye medlemmer.
  Af dem som tiltog i rekrutteringsprojektet er der tre til fire, som har meldt sig ind i klubben.
  Desværre er der også en af dem, som har meldt sig ud igen. Vi kan kun håbe, at vedkommende vender tilbage igen senere.
  • Status for året.
  Medlems/Aktivitetsstatus i Klubben: Vi må jo nok beklageligvis erkende, at medlemstallet på trods af diverse rekrutteringsprojekter er faldende. Randers og omegn er åbenbart svær at rekruttere o-løbere i. Vi er jo også i hård konkurrence med håndbold og fodbold.

  Det er også vigtigt at vi bruger medierne/avisen noget mere – så borgerne kan se, at der er en orienteringsklub i byen, og de kan læse om vores aktiviteter.

  De fleste af klubbens medlemmer er af en eller anden grund heller ikke specielt aktive. Dog er der stadigvæk en lille hård kerne, som tager ud til stævner og træningsløb.

  Hvad kan der gøres for at vende skuden? – måske et emne at tage op på generalforsamlingen.

  Arrangementer: Kan vi blive ved med at finde kræfter nok blandt klubbens medlemmer, når vi skal arrangere stævner?

  Er det ved at være tid at indgå i et arrangementssamarbejde med en anden klub? På sidste bestyrelsesmøde blev OK Djurs nævnt som en mulighed.

  Træningsløb: Vi har i år arrangeret 11 træningsløb, hvilket vel er meget passende? – den interne tilslutning til løbene kunne dog godt være lidt større.

3 Siden sidst:

  • ROK.
  Klubaften: Onsdag den 11. oktober var der klubaften, hvor René Rokkjær fortalte om sine oplevelser ved VM – og om vejvalgsproblematikken ved de forskellige konkurrencer.

  En spændende og lærerig aften, hvor vi fik set, at selv verdens bedste o-løbere kan begå elementære fejl.

  En skam der kun mødte 8 deltagere op denne aften.

  Måske vi kunne invitere naboklubber med til lign. arrangementer fremover?

  Vintergymnastik: For dem som har lyst til det, prøves der i denne sæson at lægge ud med en løbe/joggetur på ca. 30 minutter. For øvrige er der mulighed for boldspil imens. Efterfølgende er der mulighed for styrketræning, forskelligt boldspil, udspænding/udstrækning.

  Det er en lille hård og trofast skare som møder op til gymnastikken – og der er plads til flere.

  Klubmesterskab: Årets klubmesterskab var henlagt til Ryekol, som ligger ved Gl. Rye. En lille naturperle, som er et orienteringsmæssigt svært terræn.

  Efter indregning af aldershandicap var det igen Finn Søndergaard, der blev seniorklubmester. Villy Sørensen blev klubmester blandt de lidt ældre. Det var også flot, at en af vore nye løbere, Kim Topp, gennemførte en svær bane i det vanskelige terræn.

  Klubfest: Årets klubfest blev afholdt i Kajakklubbens lokaler. Så vidt vides var både stemningen og maden fin. 10 deltagere mødte op til klubfesten.

  • Kommunen.
  Mandag den 4. december var en repræsentant for klubben på Værket for at modtage – Byens gave – for vores oprykning til 3. division.

  En gave som vi har modtaget flere gange de senere år, da vi jo er rykket op og ned nogle gange.

  • DOF.
  DOF’s reglement er blevet revideret og ”forenklet”. Det betyder bl.a. at klassificeringen af stævner er blevet ændret således:

  A-stævner: Mesterskaber – bl.a. DM og JFM.
  B-stævner: En sammenlægning af de gamle B og C stævner.
  C-stævner: De gamle D-stævner.

  • Nordkredsen.
  Vi var repræsenteret ved Nordkredsens klubledermøde, som blev af holdt i Mariager den 23. november.

4 Kommende arrangementer:

  • Midtjysk forårscup – 2007.
  Vi har budt ind på et løb i Hjermind den 26. maj.
  Anker Møller står for beregningen. Finn Søndergaard spørges om banelægning.

  • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
  Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Nils er allerede i gang med at rekognoscere den øvrige del af kortet.
  Niels Ole Mortensen spørges om han vil være stævneleder.

  • Træningsløb.
  Vi planlægger træningsløb i samarbejde med Mariager, Ok Djurs og Viborg OK.

  • Nytårsappel.
  Årets Nytårsappel finder sted lørdag den 3. februar. Vi mødes ved garagerne på Viborgvej 82 kl. 12.00, hvorefter vi kører ud og går en tur i et indtil videre ukendt terræn. Efter turen er der dejlig varm suppe på Rokkjærs Køreskole.

  • Generalforsamling.
  Årets generalforsamling finder steder efter Nytårsappellen – nemlig kl. 15.00 på Rokkjærs Køreskole.

5 Økonomi.

  6 Eventuelt.

  7 Næste møde.

  • Næste møde afholdes mandag den 15. januar 2007 ved Henrik Valentinsen

  Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

  Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

  1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

   • Referatet blev godkendt.

  2 Opfølgning fra sidste møde – 1. maj ved Ulla.

   • Hjemmesiden, kan farverne gøres mere klare?
   Der er åbenbart nogle der har problemer med at læse teksten på hjemmesiden. Anker kigger på sagen men forklarede at det måske bunder i at vi er ”bundet” af klubfarverne.
   Efterfølgende har Anker rettet på det – så der bør ikke være problemer nu.
   • Fastholdelse. Hvad sker der helt konkret?
   Kaj har kontakten til de nye.
   Vi kan evt. lave en speciel mail service for de nye – for at holde dem til ilden.
   Indtil videre har kun en af de nye meldt sig ind i klubben – der skulle dog gerne komme flere.
   Vi kan evt. lave noget teori for de nye, men det kræver jo både lokaler og ressourcer – og kan teorien ikke ligeså godt foregå derude i skoven – så det kan blive omsat i praksis med det samme?.
   Vi overvejer at lave et lignende rekrutteringsprojekt til foråret. Det skal markedsføres med bl.a. løbesedler, annoncering i den lokale dagspresse, opslag ved ”relevante” p-pladser.
   • De kort, som vi har med faste poster skal også markedsføres bedre. Vi vil også prøve, at få sat faste poster op ude i Fussingø – i området omkring Galgebakken og Kardamssøen.

  3 Siden sidst.

  •  
    – MTB o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj.
    Det MTB o-løb som Anker lavede i Ålum/Fusingø den 13. maj havde omkring 60 deltagere til start. Løbet var både et af løbene i serien Løberen Cup og samtidig kvalifikationsløb til VM i MTB.
    Der blev i samme forbindelse afholdt et almindeligt træningsløb som havde ca. 10 løbere til start.
    – JFM i Houlbjerg den 20. august.
    Der var ca. 470 til start. Det var vel egentlig rimelig acceptabelt? – vejret taget i betragtning. Der var sikkert mange som stadig pustede ud efter publikumsløbene som blev afholdt i forbindelse med VM.
    – Sportslige resultater.
    Nils Jansson fik en tredjeplads og dermed bronze ved DM mellem, som blev afholdt i Langesø skov på Fyn den 26. august.
    – O-løb for de Himmerlandske Friskoler.
    Onsdag den 20. september arrangerede vi løb for 12 Himmerlandske Friskoler i Fussingø. Der deltog ca. 460 elever fordelt på 3 baner.
    – Klubhus.
    Kommunen er kommet med et udspil til ud/ombygning af det eksisterende klubhus nede på ”Vasen”. Et udspil som vi dog ikke helt kan godkende. Vi har sendt forslaget tilbage til kommunen med div. ændringer – så må vi se hvad der sker.
    – VM og WOC.
    Det eneste negative der kan siges om VM var vel det sportslige? – mon ikke der var mange, som havde håbet på en medalje på mellemdistancen, som blev afholdt i Gjern Bakker.
    Nu blev det desværre ”kun” til Claus Bloch’s bronzemedalje ved sprinten.
  • • ROK:

   • Kommunen:

   • DOF:

  4 Kommende arrangementer.

   • Klubmesterskab/Klubfest.
   Traditionen tro afholdes der klubmesterskab og klubfest sidst i oktober. Nærmere betegnet lørdag den 28.
   Det har ikke kunnet lade sig gøre at leje klubhuset på Vasen. Årets klubfest bliver så i stedet afholdt i Kajakklubbens klubhus.
   • Klubaften.
   René Rokkjær kommer og fortæller bl.a. om vejvalgsproblematikken ved VM.
   • Vintergymnastik.
   Ja, efteråret er over os, det er vintergymnastikken også – nu med løbetræning.
   Gymnastikken finder sted på onsdage mellem kl. 18 og 20.
   • Midtjysk forårscup – 2007.
   Vi har budt ind på et løb i Hjermind lørdag den 26. maj. Finn Søndergaard spørges om han vil være banelægger. Kaj er tovholder på arrangementet.
   • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
   Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Ulrik Cramer spørges om han vil være stævneleder. Evt. Niels Ole.
   • MTB o-løb i 2007
   Anker satser på at lave MTB o-løb den 14. oktober 2007

  5 Økonomi.

   • Det er ikke så ringe endda…
   JFM gav et pænt overskud. Også løbet for Friskolerne gav et lille overskud.

  6 Eventuelt.

   • De har været længe undervejs… men nu er de her – vi har købt to klubtelte – og de er indviet.
   • Vi har også købt en ny og større posesvejser – således at vi også kan svejse A3 poserne, uden at skulle vende dem.

  7 Næste møde.

  • Næste møde afholdes mandag den 13. november ved Bent Fenger Jensen.

  Træning

  Træningsløb

  Randers OK arrangerer jævnligt træningsløb i de lokale skove. Alle kan deltage i træningsløb, også begyndere der endnu ikke er medlem af en orienteringsklub. Se listen over træningsløb arrangeret af Randers OK i aktivitetskalenderen.

  Der laves normalt en begynderbane på ca. 2,5-3 km, en mellemsvær bane på 4-5 km, en svær bane på 5-6 km og en svær bane på 7-8 km.

  Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK er gratis for Randers OK’s medlemmer. For øvrige er prisen 20 kr.

  Se hjemmesiderne for naboklubberne; Silkeborg OK, OK Pan/Århus 1900, Mariager Fjord OK, Viborg OK og OK Djurs for at finde træningsløb i alternative skove.

  Der arrangeres ofte fælleskørsel til naboklubbernes træningsløb. Kontakt Kaj Jansson på tlf. 8640 2078 for nærmere information.

  Vintergymnastik

  Om vinteren laves efter en lille løbetur, styrketræning og udstrækning tirsdage fra kl. 18:00 til 19:45 på Uddannelsescentret, Nålemagervej 110, i drengegymnastiksalen.

  Der er ikke gymnastik i skolernes efterårsferie, juleferien og vinterferien.

  Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

  Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2006

  1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

   • Referatet blev godkendt.

  2 Opfølgning fra sidste møde.

   • Rekrutteringsprojekt: det går fint – hvordan følger vi op?
   Rekrutteringsprojektet har været positivt – det har i runde tal givet 14 potentielle nye medlemmer – og flere kommer stadig dryssende. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
   • Hvordan skal vores velkomst/fastholdelseskoncept være?
   Der blev ikke fremlagt noget konkret men nogle stikord kunne være: Fadderordning, begyndertræning, Teoriundervisning m.v.

  3 Hjemmesiden, hvordan gør vi vores nye hjemmeside spændende og mere dagsaktuel?

   • Anker Møller fremviste og gennemgik den nye hjemmeside. Den er lavet således at flere (bestyrelsen) kan logge sig på og skrive indlæg.

  4 Siden sidst.

  •  
   •  
     * Midtjysk Forårscup 2007 med 6-8 afdelinger i perioden fra Påske til sommerferien.
     * Midtjysk Efterårscup 2007 med 5-7 afdelinger i perioden fra medio september til ultimo oktober.
     * Løbene skal så vidt muligt afholdes i attraktive terræner.
     * Hyggelige stævnepladser.
     * Som udgangspunkt skulle der være 10 baner: 4 svære, 2 mellemsvære, 2 lette, 1 begynder og 1 børnebane.
     * Gennemgående konkurrence med præmier.
     * Ikke nødvendigvis krav om tilmelding – det skal dog være muligt.
     * Alle baner gennemføres som Put & Run evt. styret Put & Run.
     * Oplæg til startafgifter kunne være 40 kr./voksne og 20 kr./børn.
     * Løbene er åbne for alle, men flg. Klubber inviteres til at deltage i arrangørkredsen: Silkeborg OK, OK Pan, Randers OK, Horsens OK, Herning OK, Viborg OK, Karup OK, Århus 1900 og Mariager Fjord OK.
     * Silkeborg påtager sig den koordinerende rolle, herunder terminslistekoordinering, etablering af fælles løbshjemmeside, løbende opdatering af stilling i den gennemgående konkurrence.
   • – Supertræningsløb i Hjermind.
    Der var 73 betalende løbere.
    Det er vigtigt at der kommunikation mellem banelægger og skovkontakt således at skovtilladelser (privat skov) er på plads i fornuftig tid før løbet.
    Der var problemer med Sportident systemet til løbet. Der var batterisvigt på printeren. Hvad gør vi ved det? – flere muligheder blev diskuteret: Køb af ekstra batteri, omformer fra bilbatteri, generator.
    – Nyt løbskoncept.
    Peter S. Poulsen fra Silkeborg OK er kommet med forslag til nyt løbskoncept for de midt/østjyske klubber.
    Overskrifterne var:

    – Idrætskonference.
    Kaj og Henrik deltog i idrætskonferencen som blev afholdt den 2. april. En hyggelig og inspirerende dag med flere gode indlæg.
    – Klubhus.
    Der er kommet et nyt bygningsreglement – hvilket giver nye problemer – men også nye muligheder.
    – Intet væsentligt nyt.
  • • ROK:

   • Kommunen:

   • DOF:

  5 Kommende arrangementer.

   • Mountainbike o-løb.
   I Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – planlægningsmøde har været afholdt.
   • JFM – klassisk.
   1. bulletin er nu klar til O-service.
   • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. eller Ålum.
   Datoen bliver 12. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.

  6 Økonomi.

   • Kassereren melder alt vel.

  7 Eventuelt.

   • WOC–Tour – klubtur?
   Vi laver klubtur lørdag den 5. august hvor der afholdes stafet. Læs mere i klubbladet.
   • Klubtelt.
   Der arbejdes på sagen.

  8 Næste møde.

  • Bliver formodentlig onsdag den 2. august klokken 19.00 ved ????????????

  Hvad er orientering

  Orientering

  Ingen anden sport kombinerer naturoplevelse og motion på samme måde som orientering.

  Du kommer ud i skoven, langt væk fra idrætshallernes neonlys og obligatoriske grill-duft. Du kan løbe kort eller langt. Du kan altid få en bane der passer til dit niveau, og du kan deltage når du har tid og lyst.

  Orientering er for hele familien — både dig og dit barn på én gang
   

  Hvad går det ud på

  Kort fortalt drejer orientering sig om at finde en række poster i en given rækkefølge.

  Princippet er det samme som en skattejagt til en børnefødselsdag. Dog skal der ikke svares på spørgsmål eller løses praktiske opgaver ved posterne. Derimod ”klikker” man posten med en lille brik med en computerchip, som udleveres ved starten.

  Chip’en viser, at løberen har været ved posterne i den rigtige rækkefølge og giver desuden mellemtider for hver post samt naturligvis en sluttid.

  Den der har været hurtigst er vinder.

  Men at kunne løbe stærkt er ikke nødvendigvis det samme som at kunne finde den bedste og hurtigste vej fra post til post.
   

  Om at komme igang

  For at prøve orientering behøver du ikke andet end et par gode løbesko. Kompas er godt, men ikke nødvendigt som begynder. Du kan jævnligt komme til introduktionsarrangementer, der retter sig mod begyndere. Banerne findes i mange varianter fra de helt lette til de mere krævende. Du bestemmer selv hvornår du ønsker at skifte sværhedsgrad.

  Aktuelt kan du følge Randers OK’s begyndertilbud her på siden.
   

  Om at finde vej

  Alle kan finde vej. Når vi kører bil, kigger vi på et kort for at finde en by eller en gade. Når vi er i lufthavnen eller i et indkøbscenter kigger vi på oversigtstavlen, så vi kan finde hen
  til det sted vi skal være.

  Orientering er egentlig kun en specialisering af det, vi allerede gør i hverdagen. Alt efter, hvor konkurrenceminded du er, kan du lægge et større eller mindre tidspres på dig selv. Men naturoplevelsen og glæden ved at lykkes er fælles for alle orienteringsløbere.
   

  Om at læse kort

  Et orienteringskort kan se kryptisk ud for en begynder. Men der er logik i det. Alt der er blåt er vand (søer, moser, bække og åer). Alt der er sort er stier og veje – jo tykkere streg, jo større vej. Alt der er grønt markerer skov – jo mørkere grønt, jo tættere er bevoksningen. Alt der er brunt er højdekurver, der viser hvor naturen går op og ned og hvor stejlt der er – jo flere brune kurver, jo stejlere er det.
   

  Om at løbe vildt

  Både børn og voksne kan have en frygt for at ”løbe vild” eller blive væk i skoven. Men der er ingen orienteringsløbere, der er blevet væk. Heller ikke begyndere.

  Der er altid andre løbere i skoven, og der er altid en bane, der passer til dit niveau.

  Det kan godt være, at du ikke rammer posterne helt så præcist som du ønsker. Det kaldes at ”bomme” og det sker for alle – også dem der er verdensmestre i orienteringsløb. Det svarer lidt til at skyde forbi målet i fodbold eller ramme ved siden af hullet på golfbanen.

  Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

  Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

  1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

   • Referatet blev godkendt.

  2 Opfølgning fra sidste møde og fra generalforsamlingen.

   • Medlemslisten. Det blev aftalt at Ulla kontakter Kaj i hvert enkelt tilfælde (udmeldelse).
   • Rekrutteringsprojekt. Der er blevet husstandsomdelt ca. 650 ”løbesedler” som fortæller om vores rekrutteringsprojekt. Derudover er der blevet hængt ”løbesedler” op på skoler, i sportshaller, relevante klubhuse, på biblioteker og lignende steder. Der er blevet udsendt pressemeddelelse om rekrutteringsprojektet. Bo Clausen har lavet en flot folder som fortæller noget om klubben og om hvad o-løb er. Vi har fået noget introduktionsmateriale fra DOF. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
   • Breddeansvarlig. Skal klubben have en breddeansvarlig? Anker og Henrik har meldt sig – og skal prøve at sætte et velkomst/fastholdelseskoncept sammen.
   • Medlemsmøder. Skal vi have medlemsmøder 1-2 gange om året? – Vi blev enige om at vi godt kunne holde medlemsmøder et antal gange om året – evt. som indledning til bestyrelsesmøder. Emner kunne være: Klubhus, rekruttering og andre større projekter.
   • Klubdragter. Er bestilt via O-butikken på Sjælland.

  3 Arbejdsfordeling i bestyrelsen

  •  
    – Tager sig af alt, hvad der vedrører klubbens økonomi (indkrævning af kontingent, betaling for løb, betaling til DOF m.m.)
    – Har kontakten til DOF og kommunen i sager vedr. økonomi.
    – Deltager også i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
    – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
    – Deltager i div. projekter.
    – Modtager post fra div. myndigheder, andre klubber, DOF.
    – Deltager i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
    – Har kontakten til kommunen.
    – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
    – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
    – Deltager i diverse projekter.
    – Deltager og skriver referater fra div. møder i Klub/Forbund som eksternt.
    – Er redaktør på klubbladet.
    – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
    – Deltager i div. projekter.
    – Er formand for træningsudvalget.
    – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
    – Er med i afgrænsede projekter (som koordinering af træningsløb) og lignende.
    – Deltager i div. projekter – i det omfang det er muligt.
    – Har kontakten til pressen (Amtsavisen og relevante uge/lokalaviser).
    – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
    – Deltager i div. møder såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
    – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
    – Tager sig af MTB – stævner og MTB – træning.
    – Er medredaktør på hjemmesiden.
    – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
    – Hjælper til på div. projekter.
  • • Kassereren – Ulla:

   • Formanden – Kaj:

   • Næstformand/Sekretær – Henrik:

   • Bestyrelsesmedlem – Bent:

   • Bestyrelsesmedlem – Anker:

   • Kaj har diverse materialer som nye medlemmer skal ha’ tilsendt.

  4 Siden sidst.

  •  
    – Byens gave. Nils var på Værket den 21. februar sammen med mange andre idrætsudøvere – hvor de modtog byens gave som gives til alle som har vundet et Danmarksmesterskab.
    – Find vejen. Som var et bil-orienteringsløb arrangeret af Bent FJ var en stor succes. Der deltog 19 hold med i alt 42 deltagere. Opgaven gik ud på at finde og køre den gamle vej fra Randers til Grenå.
    – Idrætskonference. Kaj og Henrik deltager i idrætskonferencen som afholdes den 2. april. Vi er tilmeldt.
    – Repræsentantskabsmøde den 4. – 5. marts. Kaj gav et fyldigt referat fra mødet.
    • Rekrutteringsprojekt/vigtig med opfølgning efter WM. Det er vigtigt er vi er parate og klar med et ”modtagelseskoncept” når der forhåbentlig dukker nye medlemmer op efter WM. Det er også vigtigt at vi holder ”gryden i kog” for dem som kommer her i foråret og hen over sommeren. Med andre ord: Butikken skal være åben hele tiden.
    • Mountainbike o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – flere har meldt sig som hjælpere. Banelæggere skal orienteres om at det almindelige træningsløb (fodorientering) starter klokken 12.00 – og MTB løbet starter klokken 13.00
    • JFM – klassisk – Funktionsledere. Kaj vil ringe rundt til klubbens medlemmer her i løbet af marts.
    • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. Eller Ålum. Datoen bliver 12. eller 19. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.
    • Kassereren melder alt vel.
    • Fælles Påsketur? – Er der tilstrækkelig med tilmeldinger prøver Bent FJ at finde ud af noget logi.
    • WOC–Tour – skal vi invitere en politiker/kulturchef en af dagene så vi kan præsentere vores sport? – Det snakkede vi lidt frem og tilbage om – men vi fik vel ikke besluttet noget?.
    • Bliver mandag den 1. maj klokken 19.00 ved Ulla Knudsen.
    • Tema bliver Hjemmesiden.
  • • ROK:

   • Kommunen:

   • DOF:

   5 Kommende arrangementer.

   6 Økonomi.

   7 Eventuelt.

   8 Næste møde.