Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde og fra generalforsamlingen.

  • Medlemslisten. Det blev aftalt at Ulla kontakter Kaj i hvert enkelt tilfælde (udmeldelse).
  • Rekrutteringsprojekt. Der er blevet husstandsomdelt ca. 650 ”løbesedler” som fortæller om vores rekrutteringsprojekt. Derudover er der blevet hængt ”løbesedler” op på skoler, i sportshaller, relevante klubhuse, på biblioteker og lignende steder. Der er blevet udsendt pressemeddelelse om rekrutteringsprojektet. Bo Clausen har lavet en flot folder som fortæller noget om klubben og om hvad o-løb er. Vi har fået noget introduktionsmateriale fra DOF. Hvad gør vi så med alle de nye medlemmer som forhåbentlig kommer! – ”kodeordene” må være: At vi skal tage godt imod dem, vi skal være gode til at fastholde dem og få dem integreret i klubben så de føler sig velkomne, vi skal lave specifik begyndertræning for dem hvis det ønskes – eller rettere – det skal være et tilbud.
  • Breddeansvarlig. Skal klubben have en breddeansvarlig? Anker og Henrik har meldt sig – og skal prøve at sætte et velkomst/fastholdelseskoncept sammen.
  • Medlemsmøder. Skal vi have medlemsmøder 1-2 gange om året? – Vi blev enige om at vi godt kunne holde medlemsmøder et antal gange om året – evt. som indledning til bestyrelsesmøder. Emner kunne være: Klubhus, rekruttering og andre større projekter.
  • Klubdragter. Er bestilt via O-butikken på Sjælland.

3 Arbejdsfordeling i bestyrelsen

 •  
   – Tager sig af alt, hvad der vedrører klubbens økonomi (indkrævning af kontingent, betaling for løb, betaling til DOF m.m.)
   – Har kontakten til DOF og kommunen i sager vedr. økonomi.
   – Deltager også i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i div. projekter.
   – Modtager post fra div. myndigheder, andre klubber, DOF.
   – Deltager i div. møder – såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Har kontakten til kommunen.
   – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i diverse projekter.
   – Deltager og skriver referater fra div. møder i Klub/Forbund som eksternt.
   – Er redaktør på klubbladet.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Deltager i div. projekter.
   – Er formand for træningsudvalget.
   – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
   – Er med i afgrænsede projekter (som koordinering af træningsløb) og lignende.
   – Deltager i div. projekter – i det omfang det er muligt.
   – Har kontakten til pressen (Amtsavisen og relevante uge/lokalaviser).
   – Sidder med i løbsudvalg (rekruttering af funktionsledere).
   – Deltager i div. møder såvel internt i Klub/Forbund som eksternt.
   – Er med i breddeudvalget (nye medlemmer)
   – Tager sig af MTB – stævner og MTB – træning.
   – Er medredaktør på hjemmesiden.
   – Tager sig af henvendelser fra evt. nye medlemmer (sørger for at de får tilsendt relevant information om klubben).
   – Hjælper til på div. projekter.
 • • Kassereren – Ulla:

  • Formanden – Kaj:

  • Næstformand/Sekretær – Henrik:

  • Bestyrelsesmedlem – Bent:

  • Bestyrelsesmedlem – Anker:

  • Kaj har diverse materialer som nye medlemmer skal ha’ tilsendt.

4 Siden sidst.

 •  
   – Byens gave. Nils var på Værket den 21. februar sammen med mange andre idrætsudøvere – hvor de modtog byens gave som gives til alle som har vundet et Danmarksmesterskab.
   – Find vejen. Som var et bil-orienteringsløb arrangeret af Bent FJ var en stor succes. Der deltog 19 hold med i alt 42 deltagere. Opgaven gik ud på at finde og køre den gamle vej fra Randers til Grenå.
   – Idrætskonference. Kaj og Henrik deltager i idrætskonferencen som afholdes den 2. april. Vi er tilmeldt.
   – Repræsentantskabsmøde den 4. – 5. marts. Kaj gav et fyldigt referat fra mødet.
   • Rekrutteringsprojekt/vigtig med opfølgning efter WM. Det er vigtigt er vi er parate og klar med et ”modtagelseskoncept” når der forhåbentlig dukker nye medlemmer op efter WM. Det er også vigtigt at vi holder ”gryden i kog” for dem som kommer her i foråret og hen over sommeren. Med andre ord: Butikken skal være åben hele tiden.
   • Mountainbike o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj. Anker er tovholder – flere har meldt sig som hjælpere. Banelæggere skal orienteres om at det almindelige træningsløb (fodorientering) starter klokken 12.00 – og MTB løbet starter klokken 13.00
   • JFM – klassisk – Funktionsledere. Kaj vil ringe rundt til klubbens medlemmer her i løbet af marts.
   • 2007 – Løb i Allestrupgaard Pl. Eller Ålum. Datoen bliver 12. eller 19. august. Vi skal melde løbet til terminslisten via O-sevice.
   • Kassereren melder alt vel.
   • Fælles Påsketur? – Er der tilstrækkelig med tilmeldinger prøver Bent FJ at finde ud af noget logi.
   • WOC–Tour – skal vi invitere en politiker/kulturchef en af dagene så vi kan præsentere vores sport? – Det snakkede vi lidt frem og tilbage om – men vi fik vel ikke besluttet noget?.
   • Bliver mandag den 1. maj klokken 19.00 ved Ulla Knudsen.
   • Tema bliver Hjemmesiden.
 • • ROK:

  • Kommunen:

  • DOF:

  5 Kommende arrangementer.

  6 Økonomi.

  7 Eventuelt.

  8 Næste møde.

Vedtægter for Randers Orienteringsklub

Love
for
RANDERS ORIENTERINGSKLUB
Stiftet 25. august 1954

§ 1. Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke orienteringsidræt og at udbrede kendskabet til denne sport.

§ 2. Klubben er medlem af Dansk Orienterings Forbund under Dansk Idræts Forbund og underkastet disse forbunds love og regler.
Klubbens hjemsted er Randers.

§ 3. Som medlem kan optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.

§ 4. Klubbens årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Kontingenternes størrelse bekendtgøres på klubbens hjemmeside. Kontingenterne forfalder 1. januar. For nye medlemmer, som indmeldes i en løbende kontingentperiode, gives en forholdsvis reduktion i kontingenterne beregnet fra nærmest følgende månedsskifte.
Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingenterne er betalt. Restance på 3 måneder fra forfaldsdagen kan ligesom anden gæld til klubben medføre eksklusion.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 5. Klubben tegnes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen. Tre er på valg de ulige år, og to er på valg de lige år. Formanden og kasserer vælges ved direkte valg på generalforsamlingen hvert år blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv senest 1 måned efter generalforsamlingen. Der vælges hvert år to suppleanter.

§ 6. Klubbens midler forvaltes af bestyrelsen. Regnskabet revideres af de af den årlige generalforsamling valgte revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7. Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes inden udgangen af februar hvert år. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen, som har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Kontingenterne fastsættes
 5. Planer for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
 8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 10. Klubbens udvalg
 11. Valg af to revisorer
 12. Eventuelt

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest seks dage før generalforsamlingen. Forslag, som fremkommer efter denne frist, kan kun komme til afstemning, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Forslag vedrørende lovændringer kan dog ikke komme til afstemning, når de er indgivet efter fristens udløb.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i restance til klubben. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Ændringer i klubbens love kan ske på enhver generalforsamling, når §7 er iagttaget, og mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og mindst 3/4 af disse stemmer for ændringerne. Opnås dette flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes senest 14 dage og tidligst 6 dage efter til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. I alle andre spørgsmål er simpelt stemmeflertal afgørende.

§ 9. Klubben opløses efter samme regler som gældende for lovændringer, jfr. §8, dog skal en beslutning om opløsning altid bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst kan finde sted en måned efter den første generalforsamling og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Uanset årsagen til opløsning tilfalder klubbens aktiver efter bestyrelsens beslutning en klub under Dansk Orienterings Forbund eller forbundet selv. Bestyrelsen skal pr. brev underrette hvert medlem om opløsningen, herunder også om årsagen til opløsningen samt om aktivernes anvendelse.

Disse love er vedtaget 12. april 1956.
Revideret 12. december 1966, 30. november 1970, 7. februar 1979, 30. marts 1987, 15. marts 1989,
31. maj 1994 og 13. marts 2002 og 25.juni 2009.