Referat af bestyrelsesmødet d. 9-12-2008

Referat af bestyrelsesmødet d. 9-12-2008 hos Bent
 
 
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet hos Thorkild d. 9-10-08
                      -referatet blev godkendt.
 
Add.2            Opfølgning fra sidste møde.
                      Klubhus:      
                                            Elvarmen er nu skiftet i klublokalet og mobil-automatikken er opsat.
                                            Der er opsat solvarme-ventilation på taget. Åif mangler at sætte nye 
                                            vinduer i og isolere på loftet. Kaj kontakter Ruben fra Åif og anmoder 
                                            om at de kommer i gang med deres del af arbejdet. Der vil i det nye år  
                                            blive afholdt et måde med Åif ang. det videre samarbejde.
Faste poster:
               De faste poster i Fussingø Skov er sat ud og de har fået skilte på. Der
               mangler nu kun at få lavet en folder med kort og beskrivelser. Dette
               arbejdes der videre på. Kaj kontakter DOF for at få sagen afsluttet.
Ny materielmand:
               Kristian Arnborg vil gerne overtage opgaven. Vi skal have ryddet op i
               garagerne i det nye år. Indkøb af container til materiel blev også
               diskuteret, men vi afventer kommunen ang. leje af garagerne.
                       
Add.3            Siden sidst.
Klubmesterskab:
                Fine baner på trods af at den høje hårdhedsgrad. Den efterfølgende
                klubfest forløb også fint med 22 deltager, så lokalet var fyldt.
                      Klubaften:    Klubaftenen forløb fint med 12 deltagere.
                      Julestue:       Julestuen var også en succes, med 25 fremmødte, så der måtte findes
                                             ekstra stole.
                      DOF:             Klubledermødet blev flyttet fra klubhuset til Ålum forsamlingshus, da
                                            der var 38 tilmeldte. Anker refererede fra mødet om nye tiltag, budget og
                                            nyt reglement.
 
 
Add.4            Kommende arrangementer.
 
                      Planlægning 2009:
                                            Kaj udleverede en årsplan for 2009. Denne blev diskuteret og flere ting
                                            blev tilrettet. Årsplanen bliver fremlagt til generalforsamlingen.
                      Weendtur:    
                                            Der er aftalt weekendtur med OK-Djurs i Grenåområdet. Vi afventer
                                            oplæg fra OK-Djurs.
 
                      Løb 2010      
                                            Der arbejdes videre med Mariager Fjord OK om JFM i 2010
 
 
                     
 
                      4-6-klasses løb:
                                            Kaj og Anker aftaler møde med rep. Fra Søndermarksskolen om
                                            arrangementet i foråret
                                           
 
Add.5            Økonomi.
                                              Økonomien kører som planlagt. DM for hold gav et flot oversku
                                              Thorkild laver forslag til budget for 2009 til næste møde.
                                               Der var også lidt snak om hvordan vi videreføre lejeforholdet til Åif.
                                               Der skal som vi tidligere har diskuteret laves et tillæg til vores
                                               lejeaftale, hvor det konkretiseres hvordan vi skal forholde os til den
                                               investering der er foretaget i klubhuset.
Add.6            Evt.
                     
                                            –Vi har fået 3 fl. Vin fra Politiet for lån af udstyr.
                                            -I forbindelse med O-løbsopgørelse på ”O-service” opfordres man til at  
                                              checke sin adresse m.m.
                                            -Anker foreslår at vi igen tilmelder os klubstafet-samarbejdet med
                                             OK- Djurs. Anker tilmelder os.
                                            -Thorkild viste forslag til ændring af vore vedtægter. Ændringerne vil 
                                             blive fremlagt som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
                                            -Kaj tæller pokaler op og undersøger om vi mangler nogen.
 
                      Næste møde d. 26-1-09 kl. 19.00 hos Kim
 
                      Efter bedste evne, notater og hukommelse    Kim Topp

Referat af bestyrelsesmødet d.9-10-08

Referat af bestyrelsesmødet d. 9-10-2008
 
 
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet d. 19-5-08
 
                                            -referatet blev godkendt.
 
Add.2            Opfølgning fra sidste møde.
Klubhus: Der mangler stadig flere ting i klubhuset. Det besluttedes at indkøbe et Soliventi luftvarmesolfanger incl. montage. Kim Bestiller dette. Det elektriske varmeanlæg færdiggøres og der sætte automatik op således at varmeanlæget kan startes via en sms-besked. Kim bestiller og opsætter.Udvendig lys renoveres og komfur tilsluttes. Kim sørger for begge dele.
Kaj kontakter Ruben fra Åif ang færdiggørelsen af deres del af projektet, vinduer og isolering.
Kaj sender mail til Ruben fra Åif ang. vore aktiviteter i klubhuset for resten af året.
Kaj snakker med Ruben, Åif, ang tillæg i lejeaftalen, der sikre vores investering i klubhuset.
Klubdragt:  Mange fra klubben har fået de nye klubdragter. Betalingen foregår via O-service. Den nye klubdragt kan ses på hjemmesiden.
Revision af klubbens vedtægter: Thorkild arbejder videre med opgaven, så vi kan være klar til generalforsamlingen i feb. 2009
Faste poster i skoven: Der mangler stadig info om foldere fra DOF.
Kaj vil kontakte DOF endnu engang så projektet ”Poster i skoven” kan færdiggøres. Det eneste der mangler er foldere.
Add.3            Siden sidst.
                                            Løvenholmløbet: 148 løbere var i skoven. Alt gik godt, løberne var
                                            tilfredse og samarbejdet med OK-Djurs gik godt. Arrangementet gav et
rimeligt overskud.
4.divisionsmatch: Alt gik godt , vi vandt som forventet over alle i 4.div.
og er nu klar til oprykningsmatchen d. 5-11-08 i Rold skov.
Der skal gøres noget ekstra for at så mange som muligt stiller til start på
oprykningsmatchen. Det blev besluttet at ringe til en del medlemmer.
Specielt damebanerne ønskes bedre besat. Bent ringer til udvalgte
løbere, som kan forventes at ville deltage.
Holdfinalen: Der var tilmeldt 435 løbere til finalen. Alt gik fremragende, bortset fra lidt stress omkring start og tidtagning. Der var lidt problemer
med synkronisering af start-ur og tidtagning. På grund af disse problemer
ønskes der en guide til opsætning af startur, tidtagning og beregningssystem. Anker laver en IT-guide til tidtagningssystemet og beregningssystemet. Thorkild laver en praktisk guide til startteltet.
OK-Djurs hjalp til og får tilbud om godtgørelse af kørsel. Mesterskabet giver sikkert et pænt overskud. Det diskuteredes om vi skal købe flere egne ”sport-ident” enheder, da der var problemer med nogle af de lånte enheder fra OK-Pan
DOF: Intet nyt udover at Mads Ingvardsen er udnævnt til direktør i DOF
Kommunen: Kaj informerede om nyt fra kommunen.
 
Add.4            Kommende arrangementer.
                                            Klubaften: Klubaftenen flyttes til torsdag d. 13-11-08. temaet er
O-løbsteknik og vejvalg. Kaj , Bent og Kim laver indhold.
Klubmesterskab: Erik Bobach fra Silkeborg OK laver baner lørdag d. 1-11-08 fælles med Silkebord OK `s klubmesterskab. Thorkild laver mesterskabsregler.
Thorkild lægger invitation og tilmelding på hjemmesiden.
Klubben inviterer til mesterskabsfest i klubhuset lørdag aften. Der medbringes selv drikkevarer.
Julestue d. 26-11-08: Thorkild sørger for sponsorgaver. Kaj står for aftenen.
Weekendtur med OK-Djurs: Vi deltager gerne og foreslår d. 28/29-3-09
Løb 2009. OK-Djurs vil gerne have hjælp til løb d.21-06-09. Vi hjælper til.
Løb 2010. Vi laver samarbejde med Mariager Fjord OK om Jysk/fynsk mesterskab d. 21/22-08-10. Vi skal stå for stafetten.  Kaj har kontakt.
Søndermarksskolen:Vi vil gerne lave O-løbs arrangement for Søndermarksskolen d. 12-5-09 eller d. 21-5-09. Kaj, Anker og Kim hjælper til.
 
Add.5            Økonomi.
                                            Intet specielt ny om økonomien.
 
Add.7            Eventuelt.
-vi skal bruge klubhusområdet mere i efteråret.
-oprydning fra Rokkjærs , vi mødes på stedet kl. 10.00. Kaj har et par
 flasker med som ”tak for lån”.
-vi skal have fundet en ny materielmand. Kaj kontakter emner.
-Bent genopstiller ikke til bestyrelsen, vi skal derfor have fundet en ny.
-Niels laver Elgtyrløb d. 18-10-08
-Anker kan printe kort mod betaling og finder en pris.
-Klubsamarbejdet med OK-Djurs, er det officielt og registreret. Kaj undersøger dette.
 
 
                                            Næste møde bliver afholdt hos Bent d. 9-12-2008 kl. 19.00
 
Mødet sluttede kl. 22.30 i god ro og orden.
 
 
Ref. Kim Topp

Referat af bestyrelsesmødet d.9-5-08

Referat af bestyrelsesmødet d. 19-5-2008 hos Anker
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet hos Kaj d. 25-2-08
-referatet blev godkendt.
Add.2            Opfølgning fra sidste møde.
Klubhus: Vi har fået bevilget penge fra kommunen. Der var en snak om det videre
forløb. En ide var at lave en ”brugervejledning” en mappe hvor der står hvad der er i klubhuset, hvad er vores og hvad er ÅIF`s. Vi skal også huske at notere hvilke arrangementer og hvor mange timer vi bruger klubhuset. Thorkild anskaffer en ”kinabog” til disse notater. Det blev fastsat at lørdag d. 21-6-08 bliver klubarbejdsdag.
Klubdragt: Anker har sendt en prisforslag rundt. Der var en længere snak om den nye klubdragt, design og model. Anker finder en pris udfra at klubben giver et tilskud, der gør at medlemmerne kan købe en klubdragt til en favorabel pris.
Poststativer: Bent har ikke hørt noget fra de steder vi har søgt tilskud til tidtagningssystem. Det blev snakket en del om, hvor meget vi skal bruge tidtagningssystemet til træningsløb. Der skal jo bruges lidt mere tid ved tidtagning. Bestyrelsen opfordre til at der laver tidtagning med ”sport-ident” ved træningsløb.
Plan for revision af klubbens vedtægter: Der er ikke lavet noget endnu, der arbejdes videre på sagen.
Faste poster: De faste poster i Fussingø Skov er sat ud og de har fået skilte på. Der mangler nu kun at få lavet en folder med kort og beskrivelser. Dette arbejdes der videre på. Målet er disse foldere kommer til at ligge i Skov og naturstyrelsens holdere.
Add.3            Siden sidst.
Løbetræning: Tilslutningen til løbetræningen er faldende. Vi fortsætter og der vil blive
reklameret på hjemmesiden.
Rekrutering: Der er 6-8 nye interesserede medlemmer. Der vil blive lavet en
teoriaften d. 29-5-08. Kaj udsender en indbydelse.
Kommunen: Kaj ansøger om leje af sal til vintergymnastik på onsdage som hidtil.
DOF: Helge Søgård fra Mariager Fjord OK er valgt som ny formand. Kaj
berettede fra mødet i Nordregionen om forbundets breddepolitik.
Add.4            Kommende arrangementer.
Løvenholmløbet:
Løvenholmkortet er ved at blive revideret. Forberedelsen kører som
planlagt. Bent fordeler arbejdsopgaverne med det mandskab der er til
rådighed. Bent indkalder til koordineringsmøde med de implicerede.
Holdfinalen: Randers OK har fået til opgave at afholde DM-finalen for hold i
Hjermind skov d. 5-11-08. Kaj gennemgik de foreløbige planer om
stævneplads, mål og parkering. Kaj har et bud på banelægger og andre
centrale poster. Der arbejdes videre på stævnet.
Løb 2009: Der arbejdes videre med OK Djurs.
Løb 2010 Der arbejdes videre med Mariager Fjord OK om JFM i 2010
Træningsløb: Der vil i efteråret blive holdt træningsløb torsdage 7/8-21/8-11/9 og
lørdage 18/10-1/11
Klubmesterskab:
Der arbejdes på at finde en dato for klubmesterskaber, gerne i
samarbejde med andre klubber.
Add.5            Økonomi.
Økonomien kører som planlagt. Thorkild beretter at der stadig er få medlemmer, der er i restance.
Add.6            Evt.
Skolesprinten:
Anker har haft kontakt med flere personer fra skolerne i Randers
Kommune om afholdelse af ”Skolesprinten” i 2009. Der arbejdes videre
med området ved Dronningborg hallen.
Næste møde d. 18-8-08 kl. 19.00 hos Thorkild
Efter bedste evne, notater og hukommelse    Kim Topp

Mødested vintergymnastik

{mosmap width=’500’|height=’400’|lat=’56.473443’|lon=’10.006088’|’zoom=’15’|zoomType=’Small’|zoomNew=’0’|overview=”|text=’Vintergymnastik’|lang=”|dir=’1′}

Klubdragt

Randers OK’s klubdragt er en klubbluse. Bukser er ikke en del af klubdragten, da der er for mange forskellige præferencer med hensyn til bukser. Nogle vil helst have løstsiddende O-bukser andre tights, nogle syntes bedst om lange bukser andre syntes bedre om knælange bukser.

Klubbluserne leveres af Trimtex. Du kan vælge i mellem klubblusen med lange ærmer i Trimtex Basic kvalitet og/eller klubblusen med korte ærmer i Trimtex Extrem kvalitet. Blusen med lange ærmer i Basic kvalitet er lidt mere løstsiddende, og egner sig bedre til koldt vejr, hvor man bruge flere tøjlag. Blusen med korte ærmer i Extrem kvalitet er mere tætsiddende og er fin til sommerløb. Du kan læse mere om de to kvaliteter på Trimtex hjemmeside http://www.trimtex.no/en-catalog-view-5-11-0.

 

altalt

 

Klubbluse i Extrem kvalitet med korte ærmer koster 200,-

Klubbluse i Basic kvalitet med lange ærmer koster 200,-

Du kan også købe sorte O-bukser i Basic kvalitet igennem Randers OK til 200,-
Størrelserne fås i S-M-L-XL-XXL

 

Hvis din størrelse ikke er på lager kan den efterbestilles, men der må desværre påregnes nogle ugers leveringstid.

Du kan få ide om din størrelse af tabellen på http://www.trimtex.no/no-20. Vær opmærksom på, at Trimtexs dragter er relativt tætsidende. Hvis du bedst kan lide at tøjet er meget løstsidende, skal du nok vælge en størrelse over den som tabellen viser.

Vi har også overtræksdragter i Trimtex til 300 kr pr. del
 

Klubbluser , bukser og overtræsdragter købes gennem Kim Topp, tlf 51541771.

Referat af bestyrelsesmødet den 25. februar 2008

Referat af bestyrelsesmødet d. 25-2-2008
 
 
Add.1            Godkendelse af referat fra mødet d. 17-1-08
                                            -løbetræningen starter d. 1- 4-08
                                            -referatet blev godkendt.
 
Add.2            Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling..
Klubhus: Vi mangler at få vores ønsker fra kommunen på skrift. Kim sender pris på renovering af elvarmeanlæg og ”Solivent” anlæg. Prisen på ekstraisolering og nye vinduer har vi fået fra Ålum Idrætsforening.
Kaj sætter herefter ansøgningn sammen og sender den til kommunen.
Der skal laves et bilag til lejekontragten, der gør at vores investering i klubhuset kan sikres, hvis samarbejdet med Ålum Idrætsfoeening må ophøre.
Klubdragt-ny profil:  Anker har lavet en ”undersøgelse” af medlemmernes holdning til nyt design, logo og klubdragt. Der var lidt snak om design og om hvor meget vi vil investere i design. Der var enighed  om at vi først vil se hvordan et standard design vil se ud. Sponsorreklamer på klubdragten var også til debat, men den generelle holdning i bestyrelsen er at vi ikke vil løbe med reklamer. Anker og Franz arbejder videre med design af nye klubdragter.
SI-enheder. Der var en længere debat om hvad vi gør med indkøb af nye letvægts SI-enheder. Bent laver en ansøgning til Spis-fonden om hjælp til indkøb at 30 nye SI-enheder. Anker køber 30 lette holdere til klubben. Vi skal i første omgang se om dette kan løse vores problem, så vi kan få tidtagning på vore træningsløb. Hvis vi får støtte fra Spis-fonden vil der blive indkøbt 30 nye SI-enheder til klubben.
Plan for revision af klubbens vedtægter: Thorkild ser vedtægterne igennem og vender tilbage med forslag på næste bestyrelsesmøde.
Overnatning i Påsken: Anker har fundet overnatning til Påsleløbet.
Add.3            Siden sidst.
                                                          Nytårsappel/generalforsamling:  Der var lidt snak om formen på generalforsamlingen, men 
                                                          arrangementet forløb som planlagt. Andre
klubber og foreninger har heller ikke det store fremmøde til generalforsamlinger.
Ny hjemmeside: Anker har et bud på et nyt design til vores hjemmeside,
hvor der vil være mere brugervenlighed og muligheder. Anker arbejder
videre med emnet og der kommer nyt design. 
Kommunen. Finn Søndergård kan ikke indstilles til kommunens idrætspris for hans 2 danmarksmesterskaber, da der ikke mere gives hæderspriser til ”oldboys” klasser !!!!
DOF: DOF indkalder til repræsentantsskabsmøde.Kaj deltager.
 
 
 
Add.4            Kommende arrangementer.
                                                          Løbetræning: Løbetræningen starter d. 1-4-08 fra klubhuset og herefter hver tirsdag. 
Træningsløb: Bent har næsten fået styr på alle træningsløb i foråret. Tid,
sted og banelæggere lægges på hjemmesiden.
På næste bestyrelsesmøde skal det årlige ”Elgtyr-løb” planlægges.
Rekruteringsbeskrivelsen bliver lavet færdig og Anker sender den rundt til
godkendelse inden trykning.
                                                          Løb 2008:
Løb i Løvenholm d. 31-8-08 sammen med OK Djurs er OK.
                                                          Løb i Hjermind d. 5-10-08 , der arbejdes videre.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb fælles med OK Djurs, vi afventer
initiativ fra OK-Djurs
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med
Mariager Fjord OK. Kaj har kontakt.
 
Add.5            Økonomi.
                                                          Bestyrelsen underskriver diverse papirer til regnskab og foreningspapirer
                                                          til kommunen.
Thorkild har sendt rykkere til de medlemmer der har underskud på kontoen.
 
Add.7            Eventuelt.
Klubhusudvalget planlægger arbejdsopgaver til arbejdsdagen. Arbejdsopgaverne bliver
lagt på hjemmesiden sammen med opfordring til tilmelding samt oplysning om at klubben
giver en let frokost med drikkevarer. Kim tager kontakt til ÅI om inviterer til deltagelse med
et par frivillige.
Anker spurgte til de faste poster i Fussingø. Posterne er ved at blive sat op og kortet er ved at blive lavet, så nu er det meget tæt på……
 
 
                                            Næste møde bliver afholdt hos Anker d. 19-5-2008 kl. 19.00
 
Mødet sluttede kl. 22.15 i god ro og orden.
 
 
Ref. Kim Topp

Aktivitetskalender

Vælg menupunktet Aktivitetskalender i hovedmenuen for at få et overblik over kommende aktiviteter i Randers OK. Listen med kommende aktiviteter på forsiden viser kun de fem førstkommende aktiviteter.

Referat fra generalforsamling den 2. februar 2008

Referat af generalforsamlingen i Randers Orienteringsklub d. 2-2-2008

Add.1 Valg af dirigent

Hans Carøe blev valgt som dirigent og konstaterede staks at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Add.2 Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.
Formanden, Kaj Jansson, gennemgik beretningen der blev udleveret på skrift ved generalforsamlingen og kan også findes på klubbens hjemmeside. Efter beretningen
var der spørgsmål til beretningen.
Niels Jansson kommenterede at han ikke længere er konsulent i Nordkredsen.
Kristian Nielsen spurgte hvor langt klubhusudvalget er med planerne for vores
”nye” klubhus. Kim Topp besvarede dette spørgsmål. Han berettede at der er lavet en prioriteret plan for arbejdet. Der vil bl.a. blive indkaldt til en arbejdsdag lørdag d. 29-3-08 hvor klubbens medlemmer opfordres til at hjælpe til med istandsættelse og renovering af klubhuset. Derudover er der lavet en vurdering af husets varmeanlæg.
Konklusionen er at elvarme anlægget bibeholdes og renoveret evt. med supplement at et mindre solvarme/ventilationsanlæg. Ålum idrætsforening vil lave ekstraisolering og isætte nye vinduer.
Beretningen blev herefter godkendt.

Add.3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Thorkild Jensen fremlagde klubbens regnskab og takkede først revisor og andre fra klubben for hjælp til kopiering af regnskabet. Regnskabet viste et resultat på
15.492,55 kr. Thorkild Jensen gennemgik samtidig budgettet for 2008 der vil give et underskud på 17.000 kr. Dette underskud fremkommer ved øgede udgifter til engangs
investeringer i klubhuset og ”sport-ident” enheder.
Hans Carøe stillede spørgsmål om punktet div. Gaver og klubhus. Budgetet viser her -20.000 kr. Vi formoder at få en del af disse penge tilbage fra kommunen i form af
lokaletilskud.
Kristian Nielsen havde et spørgsmål om hvor meget vi betaler til DOF. Thorkild svarede at kontingentet til DOF fra klubben er ca. 10.000 kr. pr. år.
Hans Carøe kommenterede at vi til næste regnskab skal have en ny post i regnskabet der skal hedde ”klubhus”. Dette vil blive gjort.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Hans Carøe kommenterede at der i klubbens vedtægter §4 står at man skal vedtage næste års kontingent under dette punkt. Det blev vedtaget at bibeholde det nuværende kontingent i 2008.

Add.4 Planer for det kommende år.

Kaj Jansson gennemgik årets arrangementer. Disse kan ses i bestyrelsens beretning.
Aktivitetslisten skal tages med forebehold. Der henvises til klubbens hjemmeside med de opdaterede løb. Klubtræningsløb bliver flyttet til torsdage og der bliver lavet en fast ”løbetræningsdag” på tirsdage med udgangspunkt fra klubhuset.

Add.5 Indkomne forslag.
I ) Oprettelse af udvalg til nydesign af klubdragt.
Kaj Janson fremlagde bestyrelsens holdning til ny
klubdragt. Der høres fra medlemmerne at der ønskes
en ny klubdragt der er mere moderne i design og
pasform. Anker Møller har forhørt sig ved Trimtex
om priser og fundet ud af at det
ikke er helt billigt hvorfor han foreslår at
klubben yder et tilskud til nye klubdragter.
Bent Fenger Jensen foreslår at der bliver tænkt lidt
bredere i design således det ikke kun er klubdragt,
men måske også nyt ”banner”
Thorkild Jensen foreslår at klubben giver udvalget
nogle rammer. Det var til lidt diskussion om hvordan
disse rammer skulle være. Det var for
generalforsamlingen lidt svært at fastsætte disse
rammer. Anker Møller melder sig som medlem af dette
udvalg.

II ) Indkøb at lettere Sportident enheder til
træningsløb. Enhederne kan bruges uden stativ.

Anker Møller viste og fortalte om en ny Sportident
enhed. Den er lettere end dem vi har og kan bruges
uden stativ. De kan derfor bruges til træningsløb
hvilket gør at træningsløb bliver lidt sjovere.
Prisen er ca. 800,- kr./stk. Bestyrelsen foreslår at
vi køber 30 stk. Kaj Janson foreslår at vi også
indkøber 30 holdere , således de nye enheder også
kan bruges til ”store” løb.
Det blev vedtaget at indkøbe disse enheder og
holdere.

Add.6 Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter.

Hans Carøe kommenterede at vedtægterne er lidt ”rodede” i hvem det er der er på valg.
Der blev genvalg til Kaj Janson som formand og Kim Topp som sekretær således at bestyrelsen ser ud som følgende:

formand: Kaj Jansson
næstformand: Anker Møller
kasserer: Thorkild Jensen
sekretær: Kim Topp
best.medlem: Bent Fenger Jensen

Der var lidt snak om dette punkt. Bestyrelsen vil arbejde på at gøre reglerne/vedtægterne mere smidige. Disse ændringer vil komme med på næste års generalforsamling.
Hans Carøe foreslog at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor kun dette er på dagsordenen. Dette tager bestyrelsen til efterretning.
Niels Ole Mortensen indvilger i at fortsætte som 1.suppleant og Hans Carøe blev valgt som 2.suppleant.

Add.7 Valg af formænd for de af klubbens oprettede udvalg.
Kortudvalg: Niels Jansson
Bladudvalg(ROKnyt): Henrik Vallentinsen
Træningsudvalg(løbe): Henrik Vallentinsen
Materieludvalg: Kristian Nielsen(en ny
skal findes til
overtagelse fra
Kristian)
Medlemsregistreing: Thorkild Jensen
Emailservice: Villy Sørensen
Klubhusudvalg: Kim Topp
Bent Fenger Jensen foreslog at bestyrelsen finder formændene til div. udvalg i stedet for at bruge tid til dette på generalforsamlingen. Der fandtes ikke flere formænd til udvalg. Bestyrelsen vil arbejde videre på at dette punkt også bliver mere smidigt til næste generalforsamling.

Add.8 Valg af revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum accepterede genvalg

Add.9 Eventuelt

Kaj Jansson informerede om at der var et par ekstra overnatningspladser til ”2.dages Nordjysk” og at der mangler overnatning til ”Påskeløbet” på Fanø.

Anker Møller fremkom med et problem omkring korttegning. Bo Clausen er tilsyneladende ved at trække sig ud af dette arbejde. Anker opfordre til at finde nye medlemmer til korttegning. Der er et kursus i rentegning med ”Ocad” i marts måned. Bestyrelsen vil tage dette punkt op. Anker fortalte yderligere at DOF har lavet en sponsoraftale med COWI hvor vi kan købe kortgrundmaterieale, højdekurver o.s.v. for en pris af 800 kr for 0-4 km2 kort og derefter 400 kr. pr. km2 for de næste.

Bent Fenger Jensen meddeler at træningsløbslisten for foråret er lagt på hjemmesiden, men at der stadig mangler banelæggere og afviklere til nogle af løbene.

Kaj Jansson informere om at bestyrelsen arbejder videre med ”Indvielsesdag for klubhus og faste poster” sidst i foråret.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.35

Refferent Kim Topp

Bestyrelsens beretning for 2007

Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2007

1. Organisation.
Klubben har ved udgangen af 2007 i alt 52 aktive medlemmer og 17 passive. Hermed har vi for andet år i træk fremgang i medlemstallet, i det vi i 2006 havde 46 aktive medlemmer. Denne udvikling dækker over fremgang i forhold til helt nye og flere nye familiemedlemmer. Samtidig spores der også en aktivitetsfremgang. En fortsat rekrutteringsindsats nu med udgangspunkt i vores klubhus i Ålum skal fastholde den positive tendens i de kommende år.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og Nordkredsen og har deltaget i Nordkredsens klubledertræf. På grund af DOF’s ændrede struktur er Nordkredsen formelt nedlagt, men fortsætter som et kredsudvalg med formand der repræsenterer klubberne i Nordkredsen.

Vi har klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Fussingø skovdistrikt. (pr. 1/1.08 Kronjylland). Carl Malling er revisor for Nordkredsens Venner.

2. Sportslige aktiviteter.
Resultatmæssigt var 2007 et blandet år. Finn Søndergaard var i H65 skarp både ved DM mellem og ved DM ultralang, så det blev til to flotte mesterskaber. Nils Jansson vandt herudover bronze ved DM nat. I DOF’s medaljestatistik er klubben placeret som nr. 26.

I divisionsturneringen leverede de deltagende en fin indsats. Vi dystede den 22/4 i Karup Ådal og i Kollerup den 2/9. Med ca. 20 deltagende pr. løb blev vi efter fintælling placeret som nr. 3 i divisionen og skulle derfor i nedrykningsmatch den 7/10 i Silkeborg Nordskov. Her var fintælling igen nødvendig, og vi måtte til trods for afgivet protest for upræcise baneangivelser rykke ned i 4. division i 2008. Næste år bør vi være stærke nok til at rykke op igen, hvis alle mand møder op!

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Egekrattet, et spændende kuperet område, der blev brugt til WM fortræningen specielt rettet mod den o-tekniske mellemdistance. Thorkild Jensen blev mester i seniorklassen, Bo Clausen vandt oldboys-klassen, Solveig Topp blev damemester, Jeppe Lillethorup blev juniormester, og Anette Grønbech Jensen blev mester i damebegynder.

Årets Elgtyr løb blev glemt i træningsplanlægningen – men næste år så!

Årets aktivitetspokal gives i år til Franz Thomsen, et relativt nyt men ihærdigt medlem. Franz får pokalen for hans store gåpåmod. Han brænder virkelig for orienteringen og vil hurtigst mulig lære at blive en god orienteringsløber. Han deltager således i stort set alt hvad klubben er involveret i, og herudover får han også tilsendt ekstra træning.

3. Arrangementer.
Årets første åbne arrangement var forårscup’en i Hjermind skov med Finn Søndergaard som banelægger. I alt ca.125 deltagere.

Årets åbne B-løb blev afholdt i den nytegnede vestlige del af Ålum den 19/8 med ca. 250 deltagere, der blev testet i specielt den private kuperede del af skoven. Nils Ole Mortensen og Bo Clausen var banelæggere og Kaj Jansson stævneleder. Desværre blev terrænet ”kun” benyttet til 4. divisionsmatch, og derfor var der ikke så stor fremmøde. Dem der var der gav udtryk for stor tilfredshed (og træthed) efter løbet.

Årets MBT-O arrangement løb af stablen den 14/10 med ca. 80 deltagere, med Anker Møller som stævneleder. Peter fra MBT-O udvalget som banelægger. Løbet var et mellemdistanceløb og samtidig World Cup løb, så også en håndfuld udlændinge deltog.

Træningsløb: I år var vores træningsløb utrolig velbesøgte, specielt til de løb hvor der blev gjort lidt ekstra ud af annonceringen var der stort fremmøde, og så har det nok også haft betydning at egne træningsløb er gratis for medlemmer Koordineringen af træningsløbene med naboklubberne fortsætter med Bent Fenger som tovholder. Vi afholdt i alt 14 træningsløb (3 flere end i 2006) med i alt 404 deltagere (forårscup med 125 deltagere) (29 i gennemsnit)
Træningssamling i Sverige i efterårsferien med Ronnie og Carl som tovholdere blev genoptaget efter et års pause på grund af Ronnies sygdom. Det forlyder at næste år er sidste gang, så deltagelse kan stadig nås.

Vintertræningen fortsætter i år fra kl. 18.00 – 20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Arrangementet kører på sin 11. sæson, og i år starter vi med en halv times løbetur eller opvarmning til musik, træner musklerne i styrkerummet og herefter lidt boldspil (Badminton/Volleyball).

4. Klubhus.
Pr. 1. oktober 2007 fik klubben igen foden indenfor i et klubhus. Det er blevet en realitet men en lejeaftale omkring Ålum Idrætsforenings klubhus på Ålum stadion syd for Fussingø skoven.

At få kommunen til at bruge penge på ombygningen af ”Vasen” var skudt ud i det uvisse, så derfor intensiverede vi i bestyrelsen jagten på alternativer. Fussingø statsskovdistrikt holdt vi møde med og undersøgte vi muligheder hos, ligesom firmaidrættens hus ved Hornbæk blev undersøgt og endelig blev Ålum idrætsforening kontaktet.

Ålum Idrætsforening viste stor interesse i et samarbejde og efter et møde kunne en egentlig lejekontrakt underskrives. ÅiF er en lille klub med ca. 25 medlemmer, der bruger huset i begrænset omfang. I vinterhalvåret trænes søndag formiddag og i sommerhalvåret spilles old boys kamp (fodbold) ca. 7 gange mandag aften. Vores visioner og tanker vedrørende klubhuset blev drøftet på en klubaften i klubhuset den 10/10. Der blev nedsat et klubhusudvalg, der p.t. arbejder på løsninger primært vedrørende opvarmning og indretning. Vores depot i kommunens garager fastholdes, men der arbejdes på en løsning så vi via container flytter depotet til Ålum.

Klubhusets placering lidt uden for byen tæt op af vores to mest tilgængelige skove bør udnyttes, så vi kan etablere et mere konstant klubaktivitet, så støt op og gør klubhuset til et levende sted!

5. Klubliv.
Med de kun 52 aktive medlemmer har vi et rimeligt aktivt klubliv. Året startede vanen tro med nytårsappellen, der førte os til den vestlige private del af Ålum skov, hvor vores lokale mand på stedet Niels Ole Mortensen kyndigt viste de 19 deltagere rundt i den flotte skov. Nytårsapellen blev afsluttet med Gullash suppe ved Rokkjærs køreskole og herefter var det tid til årets generalforsamling. Påsken foregik i år nær Rold, så vi havde ingen overnatning Vores deltagelse i divisions-turneringen havde fint fremmøde og resulterede desværre som tidligere omtalt i nedrykning til 4. division. Vores klubaften i oktober havde besøg af Ruben fra ÅiF og vores tanker og visioner for klubhuset blev grundigt drøftet, og herudover fik vi nedsat et klubhusudvalg, der er gået i arbejdstøjet Klubmesterskaber i Egekrattet samlede 19 løbere og den efterfølgende fest med Thorkild og Anette som styrmænd havde 19 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med 17 deltagere. Kaj stod for arrangementet. Vores største aktiv på klubliv fronten er vores træningsløb, specielt dem der foregår i nærskovene og aktiviteten har her været rigtig flot i år. Det var et rigtigt træk at gøre egne træningsløb gratis for klubmedlemmer.

6. ROK–NYT.
Vores infofolder er i gode hænder hos Henrik Valentinsen, da der her bringes de væsentligste nyheder og annoncerer vores arrangementer. Væsentlige ændringer eller bare almindelige reklamefremstød for forskellige arrangementer sørger Villy for at sende rundt på mail, og endelig har vi klubbens hjemmeside, der redigeres af Anker Møller der sørger for kommunikation både til klubmedlemmer og eksternt til nye medlemmer og andre klubbers løbere.

Med det nye lay out og med en redaktør (Anker) der både er medlem af bestyrelsen og er meget aktiv løbsdeltager, har hjemmesiden fået større aktualitet. På forbundsplan varsles der med ændringer af orientering.dk der fremover bliver mere magasinpræget – altså med bedre (og dyrere) tryk. Bestyrelsen fastholder på trods af det vores kommunikationsløsning der er billigere og mere aktuel end tidligere.

7. Korttegning.
Igen i år har Nils lavet et kæmpe arbejde med nytegning og revision af vores skove. Ålum blev revideret/nytegnet, idet den private vestlige del igen kom med på kortet. Steen Frandsen hjalp til med rentegningen, da Bo meldte fra af arbejdsmæssige årsager. Udover Ålum er Fussingø løbende blevet revideret ligesom Løvenholm og Fladbro er klar til rentegning.

8. DOF.
2007 var det første år med det nye divisionsreglement, og her kom vi ud i nedrykningsmatch, således at hver klub nu løber 3 divisionsmatcher om året. Hermed undgår klubberne at blive elevatorhold, dog bør der strammes op på forbundets løbsprogram, så de bedre kan takle de mange matcher, uden at man skal oprette klassebetegnelser, der ikke findes i reglementet.

Ellers har forbundsdrøftelser handlet meget om fastholdelse, budget og også lidt om det forestående formandsskifte.

9. Kommende aktiviteter.
Træningsløbene vil igen i år blive planlagt og koordineret med vores naboklubber.

Vi havde her i december møde med OK Djurs vedrørende et klubsamarbejde. Det blev aftalt at vi sammen laver et åbent C-løb søndag d. 31/8, og at vi herudover anmelder stafetsamarbejde for 2008.

En klubtur til Grenå er også under planlægning.

Den 5/10 (flyttet fra 2/11) skal vi arrangere B-løb/divisionsløb i Hjermind. Stævneleder og banelægger mangler at blive fastlagt.

10. Materiel.
Økonomien har også i år set fornuftig ud og klubben har investeret i lejebrikker til Emit/sportident ligesom det nye Condes banelæggerprogram er indkøbt.

10. Bestyrelsen.
Vi har afholdt i alt 6 møder med diskussioner om DOF’s udvikling, rekruttering, informationsstrategi, almindelig planlægning af vores aktiviteter, samt ikke mindst klubhuset som vi har brugt meget energi på.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt konstruktivt arbejde i det forgangne år. De to nye bestyrelsesmedlemmer Thorkild Jensen og Kim Topp er energiske og arbejder fint sammen med de etablerede.

Det nye år skal have fokus på at få skabt nogle gode rammer for klubativiteter i klubhuset, fortsat rekruttering og etablering af konstruktivt samarbejde med OK Djurs ligesom vores reglement skal kikkes efter i sømmene og justeres så det passer til vores virkelighed.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson.

AKTIVITETSLISTE: 2008. – her mangler nogle træningsløb m.v. i efteråret
L. 2/2 Nytårsappel – Fussingø, Generalforsamling – Ålum
L/S 8+9/3 Todages i Bulbjerg/ V. Thorup
L. 15/3 Træningsløb i Rejstrup
T/F/L. 20-22/3 Påskeløb Fanø – fællestur.
T. 10/4 Træningsløb/rekrutterings start Fladbro
T. 17/4 Træningsløb Houlbjerg
S. 27/4 4. divisionsmatch, Rosenvold, Horsens
T. 1/5 NJM-stafet. Lindale
T. 8/5 Træningsløb Fussingø
T. 15/5 Træningsløb Ålum
T. 22/5 Træningsløb Hjermind
T. 19/6 Sct. Hans arrangement Ålum
S. 31/8 C-løb Løvenholm (sammen med OK Djurs)
S. 28/9 4. divisionsmatch Nørlund Pl. (Herning)
O. 8/10 Klubaften
O. 22/10 Vintergymnastikken starter.
L. 25/10 Klubmesterskaber + klubfest
O. 26/11 Julestue
2009
L. 31/1 Generalforsamling.