Aktivitetskalender

Vælg menupunktet Aktivitetskalender i hovedmenuen for at få et overblik over kommende aktiviteter i Randers OK. Listen med kommende aktiviteter på forsiden viser kun de fem førstkommende aktiviteter.

Referat fra generalforsamling den 2. februar 2008

Referat af generalforsamlingen i Randers Orienteringsklub d. 2-2-2008

Add.1 Valg af dirigent

Hans Carøe blev valgt som dirigent og konstaterede staks at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Add.2 Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.
Formanden, Kaj Jansson, gennemgik beretningen der blev udleveret på skrift ved generalforsamlingen og kan også findes på klubbens hjemmeside. Efter beretningen
var der spørgsmål til beretningen.
Niels Jansson kommenterede at han ikke længere er konsulent i Nordkredsen.
Kristian Nielsen spurgte hvor langt klubhusudvalget er med planerne for vores
”nye” klubhus. Kim Topp besvarede dette spørgsmål. Han berettede at der er lavet en prioriteret plan for arbejdet. Der vil bl.a. blive indkaldt til en arbejdsdag lørdag d. 29-3-08 hvor klubbens medlemmer opfordres til at hjælpe til med istandsættelse og renovering af klubhuset. Derudover er der lavet en vurdering af husets varmeanlæg.
Konklusionen er at elvarme anlægget bibeholdes og renoveret evt. med supplement at et mindre solvarme/ventilationsanlæg. Ålum idrætsforening vil lave ekstraisolering og isætte nye vinduer.
Beretningen blev herefter godkendt.

Add.3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Thorkild Jensen fremlagde klubbens regnskab og takkede først revisor og andre fra klubben for hjælp til kopiering af regnskabet. Regnskabet viste et resultat på
15.492,55 kr. Thorkild Jensen gennemgik samtidig budgettet for 2008 der vil give et underskud på 17.000 kr. Dette underskud fremkommer ved øgede udgifter til engangs
investeringer i klubhuset og ”sport-ident” enheder.
Hans Carøe stillede spørgsmål om punktet div. Gaver og klubhus. Budgetet viser her -20.000 kr. Vi formoder at få en del af disse penge tilbage fra kommunen i form af
lokaletilskud.
Kristian Nielsen havde et spørgsmål om hvor meget vi betaler til DOF. Thorkild svarede at kontingentet til DOF fra klubben er ca. 10.000 kr. pr. år.
Hans Carøe kommenterede at vi til næste regnskab skal have en ny post i regnskabet der skal hedde ”klubhus”. Dette vil blive gjort.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Hans Carøe kommenterede at der i klubbens vedtægter §4 står at man skal vedtage næste års kontingent under dette punkt. Det blev vedtaget at bibeholde det nuværende kontingent i 2008.

Add.4 Planer for det kommende år.

Kaj Jansson gennemgik årets arrangementer. Disse kan ses i bestyrelsens beretning.
Aktivitetslisten skal tages med forebehold. Der henvises til klubbens hjemmeside med de opdaterede løb. Klubtræningsløb bliver flyttet til torsdage og der bliver lavet en fast ”løbetræningsdag” på tirsdage med udgangspunkt fra klubhuset.

Add.5 Indkomne forslag.
I ) Oprettelse af udvalg til nydesign af klubdragt.
Kaj Janson fremlagde bestyrelsens holdning til ny
klubdragt. Der høres fra medlemmerne at der ønskes
en ny klubdragt der er mere moderne i design og
pasform. Anker Møller har forhørt sig ved Trimtex
om priser og fundet ud af at det
ikke er helt billigt hvorfor han foreslår at
klubben yder et tilskud til nye klubdragter.
Bent Fenger Jensen foreslår at der bliver tænkt lidt
bredere i design således det ikke kun er klubdragt,
men måske også nyt ”banner”
Thorkild Jensen foreslår at klubben giver udvalget
nogle rammer. Det var til lidt diskussion om hvordan
disse rammer skulle være. Det var for
generalforsamlingen lidt svært at fastsætte disse
rammer. Anker Møller melder sig som medlem af dette
udvalg.

II ) Indkøb at lettere Sportident enheder til
træningsløb. Enhederne kan bruges uden stativ.

Anker Møller viste og fortalte om en ny Sportident
enhed. Den er lettere end dem vi har og kan bruges
uden stativ. De kan derfor bruges til træningsløb
hvilket gør at træningsløb bliver lidt sjovere.
Prisen er ca. 800,- kr./stk. Bestyrelsen foreslår at
vi køber 30 stk. Kaj Janson foreslår at vi også
indkøber 30 holdere , således de nye enheder også
kan bruges til ”store” løb.
Det blev vedtaget at indkøbe disse enheder og
holdere.

Add.6 Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter.

Hans Carøe kommenterede at vedtægterne er lidt ”rodede” i hvem det er der er på valg.
Der blev genvalg til Kaj Janson som formand og Kim Topp som sekretær således at bestyrelsen ser ud som følgende:

formand: Kaj Jansson
næstformand: Anker Møller
kasserer: Thorkild Jensen
sekretær: Kim Topp
best.medlem: Bent Fenger Jensen

Der var lidt snak om dette punkt. Bestyrelsen vil arbejde på at gøre reglerne/vedtægterne mere smidige. Disse ændringer vil komme med på næste års generalforsamling.
Hans Carøe foreslog at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor kun dette er på dagsordenen. Dette tager bestyrelsen til efterretning.
Niels Ole Mortensen indvilger i at fortsætte som 1.suppleant og Hans Carøe blev valgt som 2.suppleant.

Add.7 Valg af formænd for de af klubbens oprettede udvalg.
Kortudvalg: Niels Jansson
Bladudvalg(ROKnyt): Henrik Vallentinsen
Træningsudvalg(løbe): Henrik Vallentinsen
Materieludvalg: Kristian Nielsen(en ny
skal findes til
overtagelse fra
Kristian)
Medlemsregistreing: Thorkild Jensen
Emailservice: Villy Sørensen
Klubhusudvalg: Kim Topp
Bent Fenger Jensen foreslog at bestyrelsen finder formændene til div. udvalg i stedet for at bruge tid til dette på generalforsamlingen. Der fandtes ikke flere formænd til udvalg. Bestyrelsen vil arbejde videre på at dette punkt også bliver mere smidigt til næste generalforsamling.

Add.8 Valg af revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum accepterede genvalg

Add.9 Eventuelt

Kaj Jansson informerede om at der var et par ekstra overnatningspladser til ”2.dages Nordjysk” og at der mangler overnatning til ”Påskeløbet” på Fanø.

Anker Møller fremkom med et problem omkring korttegning. Bo Clausen er tilsyneladende ved at trække sig ud af dette arbejde. Anker opfordre til at finde nye medlemmer til korttegning. Der er et kursus i rentegning med ”Ocad” i marts måned. Bestyrelsen vil tage dette punkt op. Anker fortalte yderligere at DOF har lavet en sponsoraftale med COWI hvor vi kan købe kortgrundmaterieale, højdekurver o.s.v. for en pris af 800 kr for 0-4 km2 kort og derefter 400 kr. pr. km2 for de næste.

Bent Fenger Jensen meddeler at træningsløbslisten for foråret er lagt på hjemmesiden, men at der stadig mangler banelæggere og afviklere til nogle af løbene.

Kaj Jansson informere om at bestyrelsen arbejder videre med ”Indvielsesdag for klubhus og faste poster” sidst i foråret.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.35

Refferent Kim Topp

Bestyrelsens beretning for 2007

Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2007

1. Organisation.
Klubben har ved udgangen af 2007 i alt 52 aktive medlemmer og 17 passive. Hermed har vi for andet år i træk fremgang i medlemstallet, i det vi i 2006 havde 46 aktive medlemmer. Denne udvikling dækker over fremgang i forhold til helt nye og flere nye familiemedlemmer. Samtidig spores der også en aktivitetsfremgang. En fortsat rekrutteringsindsats nu med udgangspunkt i vores klubhus i Ålum skal fastholde den positive tendens i de kommende år.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og Nordkredsen og har deltaget i Nordkredsens klubledertræf. På grund af DOF’s ændrede struktur er Nordkredsen formelt nedlagt, men fortsætter som et kredsudvalg med formand der repræsenterer klubberne i Nordkredsen.

Vi har klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Fussingø skovdistrikt. (pr. 1/1.08 Kronjylland). Carl Malling er revisor for Nordkredsens Venner.

2. Sportslige aktiviteter.
Resultatmæssigt var 2007 et blandet år. Finn Søndergaard var i H65 skarp både ved DM mellem og ved DM ultralang, så det blev til to flotte mesterskaber. Nils Jansson vandt herudover bronze ved DM nat. I DOF’s medaljestatistik er klubben placeret som nr. 26.

I divisionsturneringen leverede de deltagende en fin indsats. Vi dystede den 22/4 i Karup Ådal og i Kollerup den 2/9. Med ca. 20 deltagende pr. løb blev vi efter fintælling placeret som nr. 3 i divisionen og skulle derfor i nedrykningsmatch den 7/10 i Silkeborg Nordskov. Her var fintælling igen nødvendig, og vi måtte til trods for afgivet protest for upræcise baneangivelser rykke ned i 4. division i 2008. Næste år bør vi være stærke nok til at rykke op igen, hvis alle mand møder op!

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Egekrattet, et spændende kuperet område, der blev brugt til WM fortræningen specielt rettet mod den o-tekniske mellemdistance. Thorkild Jensen blev mester i seniorklassen, Bo Clausen vandt oldboys-klassen, Solveig Topp blev damemester, Jeppe Lillethorup blev juniormester, og Anette Grønbech Jensen blev mester i damebegynder.

Årets Elgtyr løb blev glemt i træningsplanlægningen – men næste år så!

Årets aktivitetspokal gives i år til Franz Thomsen, et relativt nyt men ihærdigt medlem. Franz får pokalen for hans store gåpåmod. Han brænder virkelig for orienteringen og vil hurtigst mulig lære at blive en god orienteringsløber. Han deltager således i stort set alt hvad klubben er involveret i, og herudover får han også tilsendt ekstra træning.

3. Arrangementer.
Årets første åbne arrangement var forårscup’en i Hjermind skov med Finn Søndergaard som banelægger. I alt ca.125 deltagere.

Årets åbne B-løb blev afholdt i den nytegnede vestlige del af Ålum den 19/8 med ca. 250 deltagere, der blev testet i specielt den private kuperede del af skoven. Nils Ole Mortensen og Bo Clausen var banelæggere og Kaj Jansson stævneleder. Desværre blev terrænet ”kun” benyttet til 4. divisionsmatch, og derfor var der ikke så stor fremmøde. Dem der var der gav udtryk for stor tilfredshed (og træthed) efter løbet.

Årets MBT-O arrangement løb af stablen den 14/10 med ca. 80 deltagere, med Anker Møller som stævneleder. Peter fra MBT-O udvalget som banelægger. Løbet var et mellemdistanceløb og samtidig World Cup løb, så også en håndfuld udlændinge deltog.

Træningsløb: I år var vores træningsløb utrolig velbesøgte, specielt til de løb hvor der blev gjort lidt ekstra ud af annonceringen var der stort fremmøde, og så har det nok også haft betydning at egne træningsløb er gratis for medlemmer Koordineringen af træningsløbene med naboklubberne fortsætter med Bent Fenger som tovholder. Vi afholdt i alt 14 træningsløb (3 flere end i 2006) med i alt 404 deltagere (forårscup med 125 deltagere) (29 i gennemsnit)
Træningssamling i Sverige i efterårsferien med Ronnie og Carl som tovholdere blev genoptaget efter et års pause på grund af Ronnies sygdom. Det forlyder at næste år er sidste gang, så deltagelse kan stadig nås.

Vintertræningen fortsætter i år fra kl. 18.00 – 20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Arrangementet kører på sin 11. sæson, og i år starter vi med en halv times løbetur eller opvarmning til musik, træner musklerne i styrkerummet og herefter lidt boldspil (Badminton/Volleyball).

4. Klubhus.
Pr. 1. oktober 2007 fik klubben igen foden indenfor i et klubhus. Det er blevet en realitet men en lejeaftale omkring Ålum Idrætsforenings klubhus på Ålum stadion syd for Fussingø skoven.

At få kommunen til at bruge penge på ombygningen af ”Vasen” var skudt ud i det uvisse, så derfor intensiverede vi i bestyrelsen jagten på alternativer. Fussingø statsskovdistrikt holdt vi møde med og undersøgte vi muligheder hos, ligesom firmaidrættens hus ved Hornbæk blev undersøgt og endelig blev Ålum idrætsforening kontaktet.

Ålum Idrætsforening viste stor interesse i et samarbejde og efter et møde kunne en egentlig lejekontrakt underskrives. ÅiF er en lille klub med ca. 25 medlemmer, der bruger huset i begrænset omfang. I vinterhalvåret trænes søndag formiddag og i sommerhalvåret spilles old boys kamp (fodbold) ca. 7 gange mandag aften. Vores visioner og tanker vedrørende klubhuset blev drøftet på en klubaften i klubhuset den 10/10. Der blev nedsat et klubhusudvalg, der p.t. arbejder på løsninger primært vedrørende opvarmning og indretning. Vores depot i kommunens garager fastholdes, men der arbejdes på en løsning så vi via container flytter depotet til Ålum.

Klubhusets placering lidt uden for byen tæt op af vores to mest tilgængelige skove bør udnyttes, så vi kan etablere et mere konstant klubaktivitet, så støt op og gør klubhuset til et levende sted!

5. Klubliv.
Med de kun 52 aktive medlemmer har vi et rimeligt aktivt klubliv. Året startede vanen tro med nytårsappellen, der førte os til den vestlige private del af Ålum skov, hvor vores lokale mand på stedet Niels Ole Mortensen kyndigt viste de 19 deltagere rundt i den flotte skov. Nytårsapellen blev afsluttet med Gullash suppe ved Rokkjærs køreskole og herefter var det tid til årets generalforsamling. Påsken foregik i år nær Rold, så vi havde ingen overnatning Vores deltagelse i divisions-turneringen havde fint fremmøde og resulterede desværre som tidligere omtalt i nedrykning til 4. division. Vores klubaften i oktober havde besøg af Ruben fra ÅiF og vores tanker og visioner for klubhuset blev grundigt drøftet, og herudover fik vi nedsat et klubhusudvalg, der er gået i arbejdstøjet Klubmesterskaber i Egekrattet samlede 19 løbere og den efterfølgende fest med Thorkild og Anette som styrmænd havde 19 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med 17 deltagere. Kaj stod for arrangementet. Vores største aktiv på klubliv fronten er vores træningsløb, specielt dem der foregår i nærskovene og aktiviteten har her været rigtig flot i år. Det var et rigtigt træk at gøre egne træningsløb gratis for klubmedlemmer.

6. ROK–NYT.
Vores infofolder er i gode hænder hos Henrik Valentinsen, da der her bringes de væsentligste nyheder og annoncerer vores arrangementer. Væsentlige ændringer eller bare almindelige reklamefremstød for forskellige arrangementer sørger Villy for at sende rundt på mail, og endelig har vi klubbens hjemmeside, der redigeres af Anker Møller der sørger for kommunikation både til klubmedlemmer og eksternt til nye medlemmer og andre klubbers løbere.

Med det nye lay out og med en redaktør (Anker) der både er medlem af bestyrelsen og er meget aktiv løbsdeltager, har hjemmesiden fået større aktualitet. På forbundsplan varsles der med ændringer af orientering.dk der fremover bliver mere magasinpræget – altså med bedre (og dyrere) tryk. Bestyrelsen fastholder på trods af det vores kommunikationsløsning der er billigere og mere aktuel end tidligere.

7. Korttegning.
Igen i år har Nils lavet et kæmpe arbejde med nytegning og revision af vores skove. Ålum blev revideret/nytegnet, idet den private vestlige del igen kom med på kortet. Steen Frandsen hjalp til med rentegningen, da Bo meldte fra af arbejdsmæssige årsager. Udover Ålum er Fussingø løbende blevet revideret ligesom Løvenholm og Fladbro er klar til rentegning.

8. DOF.
2007 var det første år med det nye divisionsreglement, og her kom vi ud i nedrykningsmatch, således at hver klub nu løber 3 divisionsmatcher om året. Hermed undgår klubberne at blive elevatorhold, dog bør der strammes op på forbundets løbsprogram, så de bedre kan takle de mange matcher, uden at man skal oprette klassebetegnelser, der ikke findes i reglementet.

Ellers har forbundsdrøftelser handlet meget om fastholdelse, budget og også lidt om det forestående formandsskifte.

9. Kommende aktiviteter.
Træningsløbene vil igen i år blive planlagt og koordineret med vores naboklubber.

Vi havde her i december møde med OK Djurs vedrørende et klubsamarbejde. Det blev aftalt at vi sammen laver et åbent C-løb søndag d. 31/8, og at vi herudover anmelder stafetsamarbejde for 2008.

En klubtur til Grenå er også under planlægning.

Den 5/10 (flyttet fra 2/11) skal vi arrangere B-løb/divisionsløb i Hjermind. Stævneleder og banelægger mangler at blive fastlagt.

10. Materiel.
Økonomien har også i år set fornuftig ud og klubben har investeret i lejebrikker til Emit/sportident ligesom det nye Condes banelæggerprogram er indkøbt.

10. Bestyrelsen.
Vi har afholdt i alt 6 møder med diskussioner om DOF’s udvikling, rekruttering, informationsstrategi, almindelig planlægning af vores aktiviteter, samt ikke mindst klubhuset som vi har brugt meget energi på.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt konstruktivt arbejde i det forgangne år. De to nye bestyrelsesmedlemmer Thorkild Jensen og Kim Topp er energiske og arbejder fint sammen med de etablerede.

Det nye år skal have fokus på at få skabt nogle gode rammer for klubativiteter i klubhuset, fortsat rekruttering og etablering af konstruktivt samarbejde med OK Djurs ligesom vores reglement skal kikkes efter i sømmene og justeres så det passer til vores virkelighed.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson.

AKTIVITETSLISTE: 2008. – her mangler nogle træningsløb m.v. i efteråret
L. 2/2 Nytårsappel – Fussingø, Generalforsamling – Ålum
L/S 8+9/3 Todages i Bulbjerg/ V. Thorup
L. 15/3 Træningsløb i Rejstrup
T/F/L. 20-22/3 Påskeløb Fanø – fællestur.
T. 10/4 Træningsløb/rekrutterings start Fladbro
T. 17/4 Træningsløb Houlbjerg
S. 27/4 4. divisionsmatch, Rosenvold, Horsens
T. 1/5 NJM-stafet. Lindale
T. 8/5 Træningsløb Fussingø
T. 15/5 Træningsløb Ålum
T. 22/5 Træningsløb Hjermind
T. 19/6 Sct. Hans arrangement Ålum
S. 31/8 C-løb Løvenholm (sammen med OK Djurs)
S. 28/9 4. divisionsmatch Nørlund Pl. (Herning)
O. 8/10 Klubaften
O. 22/10 Vintergymnastikken starter.
L. 25/10 Klubmesterskaber + klubfest
O. 26/11 Julestue
2009
L. 31/1 Generalforsamling.

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. januar 2008

Referat af bestyrelsesmødet d. 17-1-2008

Add.1 Godkendelse af referat fra mødet d. 19-11-07
-referatet blev godkendt.

Add.2 Bestyrelsens beretning – herunder også selve
nytårsappel/generalforsamling

Kajs beretning blev gennemgået og småting blev rettet. Nytårsappellen bliver en gå/løbetur i skoven evt. efter de faste poster hvis de er blevet udlagt.
Kaj laver indkaldelse med dagsorden og en tidsplan over eftermiddagen.
Kaj finder en dirigent.
Der blev diskuteret hvordan § 5 kunne formuleres således bestyrelsens konstituering smidiggøres.

Add.3 Opfølgning fra sidste møde

Klubhuset
Kim har regnet på varmeanlægget i det nye klubhus i Ålum og fundet ud af at det ikke kan betale sig at investere i energibesparende opvarmning, da de årlige energiforbrug er ret beskedent til at en stor investering kan tjene sig hjem. Løsningen bliver derfor en renovering af det eksisterende
elvarmeanlæg evt. med supplement fra en kombineret solvarmeblæser.
Der vil blive lavet en arbejdsdag lørdag d. 29-3-08 hvor klubbens medlemmer opfordres til at hjælpe til med istandsættelse og renovering af klubhuset.
Klubhusudvalget laver en prioriteret arbejdsplan og indkøber materiel.

Samarbejde med OK Djurs.
Der er holdt møde med OK Djurs om et løb d. 31-8-08 i Løvenholm. Der er udpeget banelægger og stævneleder. Der arbejdes videre med løbet.
Der er tilsvarende et samarbejde om et løb i Hjermind d. 5-10-08, hvor vi står for løbet og OK Djurs ”kikker os over skulderen” og hjælper til.
Der er indgået stafetsamarbejde med OK Djurs. Navnet bliver Randers-Djurs.
Ok Djurs laver et weekend arrangement med løb og overnatning i juni.

Overnatning til ”Nordjysk 2 dages”Kaj har lejet et sommerhus med plads til 6-8- pers.

Overnatning til Påskeløb på Fanø
Bent prøver at booke 2 familierum på vandrehjemmet i Esbjerg.

Add.4 Siden sidst.
ROK.
Julestuen blev en succes med mange fremmødte.
Kaj har fået en forespørgsel om kort over Porsbakkerne i Auning. Kaj har oplyst at kortet er meget gammelt, men at det måske kan komme på tale at revidere det.
Kommunen.
Finn Søndergårds indstilling til kommunens idrætspris for hans
2 danmarksmesterskaber ser ud til at løbe ud i sandet, da kommunen har lavet reglerne om, således det ikke mere er ”old-boys” klasser der kan komme i betragtning til denne pris.
Der indkaldt til generalforsamling til ”Kulturelt samvirke” hvor vi er medlem. Det diskuteredes om vi stadig skal være med i denne forening, men vi tager et år mere og ser tiden an.

DOF.
Der var klubledermøde i Skive d. 22-11-07 og følgende emner blev behandlet, -økonomi-bedre internetside-nyt forbedret forbundsblad.
Der er indkaldt til klubledermøde i Karup d.31-1-08. –Anker deltager.

Add.5 Kommende arrangementer.
Træningsløb/løbetræning forår 2008
Træningsløb d. 15/3-10/4-17/4-8/5-15/5-22/5-19/5 Bent har plan over banelæggere og lokaliteter
Løbetræning hver tirsdag fra klubhuset i Ålum med start d.8/4
Løb 2008. Vi afholder løb i Løvenholm d. 31-8-08 sammen med OK Djurs.
Vi afholder løb i Hjermind d. 5-10-08. Kaj finder stævneleder fra klubben.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb fælles med OK Djurs evt. på Mols.
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK.

Add.6 Økonomi.
Ny klubdragt
Der vil på generalforsamlingen blive lagt forslag frem om ny klubdragt.
Bestyrelsen opfordre til at der nedsættes et udvalg til at se på design, farver, form og priser.

Sportident enheder
Der var en snak om vi skal investere i nye sportident enheder af en letvægtsmodel, der kan hænge på en skærm uden stativ. Dette vil gøre at vi kan lave tidtagning på træningsløb, hvilket vil gøre træningsløb noget mere spændende. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der indkøbes 30 sportident enheder a`ca. 800 kr. / stk.

Add.7 Eventuelt

Næste møde bliver afholdt hos Kaj d. 25-2-2008 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 22.55 i god ro og orden.

Referat fra bestyrelsesmødet den 19. november 2007

Referat af bestyrelsesmødet d. 19-11-2007

Add.1 Godkendelse af referat fra mødet d. 3-9-07
-referatet blev godkendt.

Add.2 Klubhuset. Opfølgning og status efter
klubaften d. 10-10-07 i Ålum.
Klubhusudvalgets prioteringsliste blev gennemgået.
-renovering af varmeanlæg. Kim kontakter en
energikonsulent for at få vurderet hvilken løsning
der er bedst. Varmepumpe-elradiatorer-m.m. Vi skal
snarest komme med et budget til kommunen. Isolering
og nye vinduer/døre har ÅI givet bud på.
Kim tager kontakt til ÅI om hvor langt vi er
med ”indretning”
-Alsikevej. Der er ønske fra Anne Mette Rokkjær om at
få vore ting fra Alsikevej fjernet. Kaj tager kontakt
med Anne Mette.
Klubtræningsløb. Der opstod en snak uden for dette
punkt, der omhandlede flytning af klubtræningsløb til
torsdage i de uger hvor der ikke var noget
tiltrækkende tilbud fra vore naboklubber. Udover
dette vil der blive et forsøg med løbetræning i Ålum
på tirsdage. Bent og Kaj arbejder videre med
årsplanen.
Nytårsapellen kom også i spil under dette punkt og
det blev besluttet at den bliver gennemført ligesom
sidst dog i en afkortet udgave.

Add.3 Siden sidst.
ROK. Vi har afholdt et MTB o-løb i
Ålum d. 14-10 med 80 tilmeldte ryttere.
Løbet var en succes, på trods af en enkelt utilfreds
lodsejer. Løbet gav overskud.
Klubmesterskab. Mesterskabet forløb også godt
og ideen med at slå os sammen med andre klubber vil
vi forsøge at arbejde videre med. Klubfesten i det
nye klubhus var også en succes med et pænt fremmøde.
Divisionsmach. Det blev beslutter at vi ikke
kører vores klagesag videre, og derfor acceptere at
vi igen må ned i 4.division i en kort periode.
Kommunen. Finn Søndergård indstilles til
kommunens idrætspris for hans 2 danmarksmesterskaber,.
Nordkredsmøde. Kaj og Anker deltager ved
Nordkredsmødet i Skive. Her vil DOF`s budgetudkast
bl.a. blive drøftet. Kaj gennemgik nogle af
hovedpunkterne i budgetudkastet. Udover dette skal
løbskalenderen for 2008 planlægges.

Add.4 Kommende arrangementer.
Julestue d. 28-11. Kaj står for arrangementet.
Løb 2008. Vi afholder løb i Løvenholm d. 31-8-08
sammen med OK Djurs.
Vi afholder løb i Hjermind d. 2-11-08.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb
fælles med OK Djurs evt. på Mols.
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk
mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK.

Add.6 Økonomi.
Thorkild har fået et tilbud om at placere en del af
vores formue til en højere rente end den vi får nu,
mod at pengene bindes i en periode. Det blev
besluttet at binde en del af vores formue til den
højere rente.

Thorkild gennemgik ”skyldnerlisten” på O-service.
Der vil blive sendt en mail til de der har underskud.
Det opfordres til medlemmerne at man ikke har
underskud på O-service kontoen.

Add.7 Eventuelt.
Generalforsamlingen er fastsat til d. 2.feb. 2008

Nu er det meget tæt på, at de faste poster ved
Fussingø og Ålum, bliver sat ud i terrænet.

Der var en snak om hvem der skal have klubbens
aktivitetspokal.

Anker har et forslag om at købe nogle nye og lettere
postenheder, således at vi kan lave træningsløb med
tidtagning. Postenhederne behøver ikke stativ men kan
bare hænge i skærmen. Dette forslag vil blive taget
op på næste møde, således det kan komme med som punkt
til generalforsamlingen.

Der opstod under dette punkt en snak om nye
klubdragter. Nogle medlemmer synes vore nuværende
klubdragter er forældede. Dette kommer også med som
punkt på næste møde.

Næste møde bliver afholdt hos Bent
d. 14-1-2008 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 23.25 i god ro og orden.

Ref. Kim Topp

Klubhusmøde

Referat af mødet mellem Randers O-klub, Randers Kommune og Ålum Idrætsforening d. 4-9-2007

Aftenen startede med en generel information til repræsentanten fra Randers Kommune, Anders Høgstrup, om de to klubbers samarbejde om fælles klubhus. Vi gik en tur i huset og så på flere ting der burde fornyes/renoveres. Anders Høgstrup fra kommunen mente nok der kunne findes penge til renoveringen og vi blev enige om at komme med en ønskeseddel.
Vi gik også en tur omkring huset og viste hvor vi evt. kan stille en eller containere til vore udstyr fra garagerne.

Anders Høgstrup mente ikke der kunne være nogle problemer i at vi (ROK) lejer os ind hos Ålum IF , da Ålum IF ikke har nogle medlemmer under 25 år, der gør at klubben mister medlems eller lokaletilskud.

Herefter forlod Anders Høgstrup os så vi kunne arbejde videre med en samarbejdsaftale. Vi blev enige om at følgende ting indtil videre skal udskiftes/renoveres:

Vinduer i klublokale (ÅIF)
Elradiatorer (ROK)
Ekstra isolering på loft (ÅIF)
Indretning af ROK klubrum (ROK)

Teksten i parentes er en indikation af hvem der undersøger hvad.

Herudover blev det besluttet at ROK laver et udkast til en skriftlig aftale / lejekontrakt, hvori der står hvad den månedlige leje er , foreløbig 1000,-/md. og at dette kan genforhandles hvis det viser sig at vi bruger for meget strøm og vand.

Der blev også talt om hvilke faste mødeaftener de to klubber havde. Åif træner søndag formiddag i vinterhalvåret og har kampe i sommerhalvåret mandag aften.ÅIF. Vi fortalte at vi typisk ville have klubarrangementer onsdag eller måske torsdag aftener. Randers Politi bruger engang i mellem huset og området til hundetræning, men kun i dagtimerne.

Vi blev enige om at arbejde videre med ovenstående punkter.
Generelt var ÅIF meget samarbejdsvillige. Randers kommune synes ideen er rigtig godt og vil godt bruge lidt penge på klubhuset.

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. september 2007

Referat af bestyrelsesmødet d. 3-9-2007

1)Godkendelse af referat fra mødet d. 25/6-07 hos Anker
Referatet blev godkendt.

2)Klubhusdrøftelse.
Der afholdes møde med Ålum Idrætsforening og Randers kommune
tirsdag d. 6-9-07 kl. 18.30 Kaj og Kim deltager.
Under dette punkt blev der også diskuteret om hvordan vi giver information til resten af klubbens medlemmer om samarbejdet omkring klubhus. Det blev besluttet at der skal nedsættes et ”klubhusudvalg” meget gerne med medlemmer der ikke sidder i bestyrelsen. Der var også enighed om at der skal laves en skriftlig aftale med Ålum Idrætsforening om lejemålet.
På medlemsmødet den 10-10-07 vil klubhusemnet være på dagsordenen.

3)Opfølgning fra sidste møde.
-fællestur til Nordjysk 2-dages: Kaj og Bent undersøger
mulighederne, med leje af sommerhus til næste år, i området.
-fællestur til Påskeløb 2008 på Fanø: Anker har undersøgt
lejemulighederne på Fanø, det ser lidt sort ud , meget erudlejet. Klubben opfordre til at man selv lejer sig ind i div. sommerhuse evt. i samme område. På medlemsmødet d. 10-10-07 vil dette emne også blive behandlet.

Siden sidst.
B-løb i Ålum: Kaj berettede om responsen fra Divi-løbet i Ålum. Der var lidt interne problemer med strøm til div. computere og printer grundet den lange ”kabelvej”. Der var 250 løbere der generelt synes det var et godt løb i et lidt hårdt og svært terræn. Der var lidt snak om at få opgaverne bedre fordelt og få flere medlemmer involveret som hjælp.
Der var enighed om at vi skal være tidligere ude med planlægningen af officielle løb. Thorkild har beregnet at der var et pænt overskud ved løbet.
Kommunen:Indberetning af medlemsoplysninger til kommunernes revision er sendt afsted.
Condes: Vi har købt ”Condes 8” , men skal først til at sætte os ind i det. Der vil blive lavet et kursus i ”Condes 8”
Dof: MTB WM kommer til Danmark i 2009, formentlig i Københavns-området. Junior WM i 2010.

5)Kommende arrangementer.
MTB-O stævne den 14. oktober 2007 i Ålum. Anker er stevneleder.
Klubmesterskab 2007 afholdes i samarbejde med Silkeborg OK i Hjermind Egekrat. Der opstod en længere snak om klubmesterskabet, regler-handicap. Det vil være godt hvis vi kan tiltrække de nye og gamle medlemmer til at deltage i sesomens festlige afslutning. Bent laver et oplæg.
Klub aften d. 10/10 , Kaj og Bent arrangerer og udsender en tema.
2008: Vi summer stadig på samarbejdet om løb med OK-Djurs evt.
d. 30-31/8 i Løvenholm og 2/11 i Hjermin (B-løb) Bent kontakter OK-Djurs.
2009: Løvenholm-Helgenæs-Mols bjerge evt. i samarbejde med OK-Djurs

6)Økonomi.
Der var en snak om vi skal investerer i bærbar PC, printer og evt. et generatoranlæg (jvf. problemer i Ålum). Der var enighed om at en printer ville være en god ide. Generatoranlæg kan vi leje os til de enkelte gange der er behov. Der fremkom også en ide om at lave en ”sport-ident brik-buffer” i samarbejde med OK-Pan og Horsens, så vi ikke skal leje os frem ved større arrangementer.
Thorkild fremlagde lidt regnskabstekniske ting om udgifter/indtægter fra årets aktiviteter, der var bl.a. en snak om kørselstakster. De blev ændret således at klubaktiviteter i forbindelse med funktionsjob blev sat til 1,00 kr/km og kort-rekornosering til 1,50 kr/km

7) Evt.

Kaj har fået mail fra ansat ved Energi Randers ang. interesse for orienteringssporten. Vi opfordre til at møde op til vore
træningsarrangementer. Der er også kommet en henvendelse fra Rotary, der er ved at etablere et ”sportsarkiv” for Randers.
Faste poster ved Fussing Ø er stadig på listen over uafsluttede sager, men der er sked i sagen efter lidt stilstand i DOF.
Klubfesten bliver afholdt efter klubmesterskabet d. 27/10-07 formentlig i det ”nye” klubhus. Thorkild er ”tovholder”.
Julestue afholdes som sædvanlig i nov.-dec. Kaj finder en ”tovholder”

Næste møde bliver holdt hos Kim d. 19. november 2007 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail. På sigt bør referent selv lægge referat på hjemmeside efter godkendelse.

2 Klubhusdrøftelse

  • Vi var i felten for at besøge tre muligheder omkring Ålum og Fussingø. Længebygning på Fussingø Gods, Klubhus med Ålum Idrætsforening og et lille skovløberhus i Ålum skov. Der er fordele og ulemper ved alle tre modeller, men intet er sikkert endnu. Der er aftalt møde med skovridderen på Fussingø Gods mandag d. 3/7-07. Hvis det er muligt vil Anker lave aftale med Ålum Idrætsforening samme dag, for at mindske kørslen. Der afventes hvad disse møder giver.

3 Opfølgning fra sidste møde

  • CVR/SE nummer er blevet opdateret af Kaj.
  • Hjemmesiden er blevet bedre med flere billeder og mere information om træningsløb. Der skal stadig opfordres til at medlemmerne sender billeder og beretninger fra løb og aktiviteter til Anker. Anker pointerer at indholdet af hjemmeside er alle klubmedlermernes ansvar – ikke bare den hjemmesideansvarliges.

4 Siden sidst

  • Faste poster: Projektet med faste poster ved Fussingø Gods er ved at nærme sig sin afslutning. I løbet af efteråret vil de faste poster blive opsat af skovpersonalet.
  • Arrangementer: Der har været et fint fremmøde til vore træningsløb og vores del af Midtjydsk Forårscup.
  • Kommunen: Intet nyt
  • Nordkreds klubledertræf: Kaj har været til klubledertræf, hvor han refererede fra. Medlemstallet er stigende, på landsplan 250-300. I vores klub er vi blevet 4-5 flere. Kaj refererede om at løbsgebyret til forbundet skal omlægges. Juniorløbere skal stadig have lavere gebyrer.
  Der arbejdes på at få DOF-bladet til at udkomme igen resten at året.
  Der er mulighed for at få besøg af DOF`s breddekonsulent til at fortælle om forskellige klubtiltag.

5 Kommende arrangementer

  • B-løbet i Ålum er ved at tage form. Indbydelsen er udsendt: Stævneleder og banelægger er på plads. Kaj er i gang med at fordele arbejdsopgaver.
  • Teminsplanen 2008/9 blev gennemgået og samarbejdet med OK-Djurs om et par løb i efteråret fortsætter. Der var lidt snak om vores deltagelse i Forårscup 2008 og belastningen i øvrigt for klubben ved større arrangementer.
  • Klubmesterskab 2007 afholdes i samarbejde med Silkeborg OK i Hjermind Egekrat.
  • Klub aften d. 10/10 , temaet er endnu ikke fastsat.
  • MTB-O sidste afdeling i Cup WRE i Ålum 14/10

6 Økonomi

  • Intet at berette.

7 Evt.

  • Mentorordningen er så småt iværksat. Kaj, Bent og Thorkild er mentorer og de nye medlemmer er blevet eller vil blive kontaktet.
  • Det undersøges om der er basis for en fælles tur til Påskeløbene på Fanø i 2008, planen er at leje et sommerhus eller lignende som base.
  • Der undersøges også om der er basis for en tur til Nordjysk 2-dages i marts 2008 med tilsvarende overnatning.
  • Næste møde bliver holdt hos Thorkild d. 3. september 2007 kl. 19.00.

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail og lagt på hjemmeside med indkomne rettelser.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Rekrutteringsplan
  Løbesedlen skulle nok have været ude lidt før. Der har ind til videre været 6-8 nye til træningsløb hvilket er bedre end sidste år.
  • Kassereroverdragelse
  Thorkild har fået overdraget kasse og regnskab fra den afgående kasserer. Den nye bestyrelse dokumenterede med underskrift at Thorkild er den nye kasserer.
  Thorkild orienterer om nye regler overfor kommunen og andre offentlige institutioner. Foreninger skal have et CVR-nr, som skal fornys hvert år. Kaj fornyer CVR-nr. Thorkild checker hvad “Løberen” skal betale i sponsorat for linket på vores hjemmeside.
  • O-service løbstilmelding
  Anker godkender og sender tilmeldinger.
  Thorkild betaler deltagerafgifter til de respektive klubber.
  Thorkild får liste over brik-lejere fra Anker.

3 Informationsstrategi

  • Det udsendte ROK-nyt blev diskuteret. Strategien fra sidste møde bliver bibeholdt.
  • Nyhedsbrevet om aktuelle løb vil udkomme hver 2-3 måned. Øvrige nyheder, beretninger fra løb og arrangementer kan bringes på hjemmesiden.
  • Medlemmerne skal opfordres til at komme med historier/beretninger og evt. billeder fra arrangementer. Anker opfordrer.
  • Der blev diskuteret hvordan vi skal lave foldere og informationsmateriale til bl.a. de faste poster i Fussingø. Kaj arbejder på sagen og har kontakt til kommunen og DOF. Det forventes (vi håber) at de faste poster bliver færdige til Skovens Dag den 13. maj 2007.
  • På hjemmesiden skal det fremgå tydeligere hvor, hvilket tidspunkt og hvilke baner der udlægges til vore træningsløb.

4 Siden sidst

  • Faste poster i Fussingø er sat i værk, med ansøgning til DOF. Kaj har jævnligt kontakt til Fussingø skovdistrikt ang. projektet. Der er ingen begrænsninger i brugen af de faste poster. Skovens alm. regler skal selvfølgelig følges. Der vil være mulighed for at få o-kort til de faste poster.
  • 3. divisionsmatchen i Karup Ådal gik rimeligt godt. Vi blev nr. 3 men vi skal prøve at få flere med til divisionsmatcherne. Specielt på kvindesiden kan vi hente flere point.
  • Klubhus. Der er ikke bevilget penge til ombygning af “Vasen” fra kommunen, hvorfor den mulighed ikke umiddelbar er aktuel.
  Anker undersøger muligheder for huset ved Ålum sportsplads.
  Bent har forhørt sig om firmasportshuset i Hornbæk, men det er overtage af kommunen til andre aktiviteter.
  Bent bragte en ide frem om at bruge faciliteter på/ved Fussingø. Der var mange ideer i luften, men der arbejdes videre med klubhusplanerne.
  • Nyt fra DOF. Der var intet nyt fra DOF, udover at redaktøren af orientering.dk holder.

5 Kommende arrangementer

  • Midtjydsk forårscup III. Kaj kontakter hjælpere til diverse discipliner.
  • B-løb d. 19/8 i Ålum. Kaj arbejder med at skaffe hjælpere til arrangementet. Det opfordres til at kontakte Kaj, hvis man vil varetage en opgave. Husk at reservere dagen.
  • Løb 2008. Bent har haft samtaler med OK-Djurs om et fællesarrangement. Der arbejdes på sagen med udpegning af tid og sted.
  • Løb 2010. Mariager OK har forespurgt om vi vil samarbejde om JFM og stafet i Ålum/Fussingø med fælles stævneplads. Vi har meldt positivt tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild undersøger om vi kan få bedre renter af vore indeståender.

7 Evt.

• Bent forelog at gentage workshoppen om banelægning med Condes.
• Næste møde bliver holdt hos Anker d. 25. juni kl. 19.00, hvor vi bl.a. vil følge op på vores mentor-ordning.

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt. Det besluttet fremover at udsende referatforslag og godkende referat via mail, for derefter at lægge det godkendte referat på hjemmesiden.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Beslutningen om at det fremover er gratis for klubmedlemmer at deltage i egne træningsløb skal annonceres via hjemmeside og via nyhedsmail vedr. træningsløbene.
  • Anker har indkøbt 12 Emit-brikker til udlejning og forventer at købe 10 Sport-Ident-brikker.
  • Diskussion om fremtidens valg til bestyrelsen skal være direkte eller bestyrelsen får mulighed for at supplere sig selv. Enighed om at formanden bør være direkte valgt. Kaj undersøger om kommunens regler tillader selvsupplering.

3 Arbejdsfordelingen i bestyrelsen

  • Thorkild accepterede kassererposten, med overtagelse efter Påske.
  • Anker ny næstformand
  • Kim Topp ny sekretær
  • Snak om hvad de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer har arbejdet med, og drøftelser af om vi skal have en breddeansvarlig.
  • Tilmelding til O-service via Anne-Mette Rokkjær afklares af Anker.

4 Siden sidst.

  • ROK
  – Faste poster:
  Kaj har haft møde med Fussingø statsskovdistrikt vedrørende faste poster. Vi søger forbundet/friluftsrådet og satser på at være klar til skovens dag den 13. maj.
  Andre områder med faste poster bør tilmeldes DOF. Kort kan downloades via ROK’s hjemmeside.
  – Nytårsappel:
  Ålum vest – spændende område og flot vejr og fint fremmøde. Thorkild ønskede et mere aktivt indhold, men resten af bestyrelsen var ikke helt enig.

  • Kommunen.
  – Klubhus:
  Intet nyt om klubhusplanerne ved Vasen. Andre forslag blev luftet:
  Firmasportens hus i Hornbæk. Bent kontakter firmasporten.
  Spejderhus ved Ålum sportsplads. Ankjer undersøger.
  – SIKR – samvirkende idrætsklubber i Randers – ballade om medlemstælling på repræsentantskabsmøde.

  • Nordkredsen.
  – Nordkredsudvalg/klubledermøde:
  Anker refererede: mest snak om kommende DOF repræsentantskab og forslag fra Silkeborg om delvis egenbetaling for juniorelitens deltagelse i landskampe.

  • DOF.
  – Repræsentantskab på Vejlefjord 3. marts
  Kaj referede: Mest snak om Økonomien p.g.a. WOC der gav stort underskud. Med 500.000 kr. i underskudsgaranti fra forbundet og et kalkuleret driftsunderskud er der tæret godt på formuen – dog til et godt formål. Budgettet 2007/08 indeholder derfor besparelser for at få et lille overskud. Besparelser bl.a. ved delvis egenbetaling til Junior WM i Australien og beskæring af forbundsbladets redaktørløn.
  Forslaget fra Silkeborg blev nedstemt. Kontigentsatser til forbundet er uændrede.

5 Kommende arrangementer

  • Forårets rekruteringsplan – Kaj fremlagde udkast, der rettes til snarest. Snak om hvordan vi får det formidlet. Satser bredt som sidste gang.
  • Midtjysk forårscup – Hjermind 26. maj Kaj indkalder til møde.
  • B-løb i Ålum 19. august mangler banelægger sammen med Niels Ole, Kaj spørger Hans Carøe/Bo Clausen.
  • Løb 2008 – evt. samarbejde med OK Djurs, Max Hansen er kontaktet. Skov?
  • Løb 2010 – forespørgsel fra Mariager OK. om JFM lang og stafet med fælles stævneplads ved Trehøje og Fussingø til stafet og Ålum til langdistance. Vi er positive – Kaj melder tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild fik bestyrelsens opbakning til at undersøge muligheden for at få en højere rente på vores formue (uden bindingsperiode.)

7 Eventuelt

Næste møde 30. april hos Bent. Tema om informationsstrategi – Det undersøges hvad Henrik vil med ROK nyt?