Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail. På sigt bør referent selv lægge referat på hjemmeside efter godkendelse.

2 Klubhusdrøftelse

  • Vi var i felten for at besøge tre muligheder omkring Ålum og Fussingø. Længebygning på Fussingø Gods, Klubhus med Ålum Idrætsforening og et lille skovløberhus i Ålum skov. Der er fordele og ulemper ved alle tre modeller, men intet er sikkert endnu. Der er aftalt møde med skovridderen på Fussingø Gods mandag d. 3/7-07. Hvis det er muligt vil Anker lave aftale med Ålum Idrætsforening samme dag, for at mindske kørslen. Der afventes hvad disse møder giver.

3 Opfølgning fra sidste møde

  • CVR/SE nummer er blevet opdateret af Kaj.
  • Hjemmesiden er blevet bedre med flere billeder og mere information om træningsløb. Der skal stadig opfordres til at medlemmerne sender billeder og beretninger fra løb og aktiviteter til Anker. Anker pointerer at indholdet af hjemmeside er alle klubmedlermernes ansvar – ikke bare den hjemmesideansvarliges.

4 Siden sidst

  • Faste poster: Projektet med faste poster ved Fussingø Gods er ved at nærme sig sin afslutning. I løbet af efteråret vil de faste poster blive opsat af skovpersonalet.
  • Arrangementer: Der har været et fint fremmøde til vore træningsløb og vores del af Midtjydsk Forårscup.
  • Kommunen: Intet nyt
  • Nordkreds klubledertræf: Kaj har været til klubledertræf, hvor han refererede fra. Medlemstallet er stigende, på landsplan 250-300. I vores klub er vi blevet 4-5 flere. Kaj refererede om at løbsgebyret til forbundet skal omlægges. Juniorløbere skal stadig have lavere gebyrer.
  Der arbejdes på at få DOF-bladet til at udkomme igen resten at året.
  Der er mulighed for at få besøg af DOF`s breddekonsulent til at fortælle om forskellige klubtiltag.

5 Kommende arrangementer

  • B-løbet i Ålum er ved at tage form. Indbydelsen er udsendt: Stævneleder og banelægger er på plads. Kaj er i gang med at fordele arbejdsopgaver.
  • Teminsplanen 2008/9 blev gennemgået og samarbejdet med OK-Djurs om et par løb i efteråret fortsætter. Der var lidt snak om vores deltagelse i Forårscup 2008 og belastningen i øvrigt for klubben ved større arrangementer.
  • Klubmesterskab 2007 afholdes i samarbejde med Silkeborg OK i Hjermind Egekrat.
  • Klub aften d. 10/10 , temaet er endnu ikke fastsat.
  • MTB-O sidste afdeling i Cup WRE i Ålum 14/10

6 Økonomi

  • Intet at berette.

7 Evt.

  • Mentorordningen er så småt iværksat. Kaj, Bent og Thorkild er mentorer og de nye medlemmer er blevet eller vil blive kontaktet.
  • Det undersøges om der er basis for en fælles tur til Påskeløbene på Fanø i 2008, planen er at leje et sommerhus eller lignende som base.
  • Der undersøges også om der er basis for en tur til Nordjysk 2-dages i marts 2008 med tilsvarende overnatning.
  • Næste møde bliver holdt hos Thorkild d. 3. september 2007 kl. 19.00.

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail og lagt på hjemmeside med indkomne rettelser.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Rekrutteringsplan
  Løbesedlen skulle nok have været ude lidt før. Der har ind til videre været 6-8 nye til træningsløb hvilket er bedre end sidste år.
  • Kassereroverdragelse
  Thorkild har fået overdraget kasse og regnskab fra den afgående kasserer. Den nye bestyrelse dokumenterede med underskrift at Thorkild er den nye kasserer.
  Thorkild orienterer om nye regler overfor kommunen og andre offentlige institutioner. Foreninger skal have et CVR-nr, som skal fornys hvert år. Kaj fornyer CVR-nr. Thorkild checker hvad “Løberen” skal betale i sponsorat for linket på vores hjemmeside.
  • O-service løbstilmelding
  Anker godkender og sender tilmeldinger.
  Thorkild betaler deltagerafgifter til de respektive klubber.
  Thorkild får liste over brik-lejere fra Anker.

3 Informationsstrategi

  • Det udsendte ROK-nyt blev diskuteret. Strategien fra sidste møde bliver bibeholdt.
  • Nyhedsbrevet om aktuelle løb vil udkomme hver 2-3 måned. Øvrige nyheder, beretninger fra løb og arrangementer kan bringes på hjemmesiden.
  • Medlemmerne skal opfordres til at komme med historier/beretninger og evt. billeder fra arrangementer. Anker opfordrer.
  • Der blev diskuteret hvordan vi skal lave foldere og informationsmateriale til bl.a. de faste poster i Fussingø. Kaj arbejder på sagen og har kontakt til kommunen og DOF. Det forventes (vi håber) at de faste poster bliver færdige til Skovens Dag den 13. maj 2007.
  • På hjemmesiden skal det fremgå tydeligere hvor, hvilket tidspunkt og hvilke baner der udlægges til vore træningsløb.

4 Siden sidst

  • Faste poster i Fussingø er sat i værk, med ansøgning til DOF. Kaj har jævnligt kontakt til Fussingø skovdistrikt ang. projektet. Der er ingen begrænsninger i brugen af de faste poster. Skovens alm. regler skal selvfølgelig følges. Der vil være mulighed for at få o-kort til de faste poster.
  • 3. divisionsmatchen i Karup Ådal gik rimeligt godt. Vi blev nr. 3 men vi skal prøve at få flere med til divisionsmatcherne. Specielt på kvindesiden kan vi hente flere point.
  • Klubhus. Der er ikke bevilget penge til ombygning af “Vasen” fra kommunen, hvorfor den mulighed ikke umiddelbar er aktuel.
  Anker undersøger muligheder for huset ved Ålum sportsplads.
  Bent har forhørt sig om firmasportshuset i Hornbæk, men det er overtage af kommunen til andre aktiviteter.
  Bent bragte en ide frem om at bruge faciliteter på/ved Fussingø. Der var mange ideer i luften, men der arbejdes videre med klubhusplanerne.
  • Nyt fra DOF. Der var intet nyt fra DOF, udover at redaktøren af orientering.dk holder.

5 Kommende arrangementer

  • Midtjydsk forårscup III. Kaj kontakter hjælpere til diverse discipliner.
  • B-løb d. 19/8 i Ålum. Kaj arbejder med at skaffe hjælpere til arrangementet. Det opfordres til at kontakte Kaj, hvis man vil varetage en opgave. Husk at reservere dagen.
  • Løb 2008. Bent har haft samtaler med OK-Djurs om et fællesarrangement. Der arbejdes på sagen med udpegning af tid og sted.
  • Løb 2010. Mariager OK har forespurgt om vi vil samarbejde om JFM og stafet i Ålum/Fussingø med fælles stævneplads. Vi har meldt positivt tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild undersøger om vi kan få bedre renter af vore indeståender.

7 Evt.

• Bent forelog at gentage workshoppen om banelægning med Condes.
• Næste møde bliver holdt hos Anker d. 25. juni kl. 19.00, hvor vi bl.a. vil følge op på vores mentor-ordning.

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt. Det besluttet fremover at udsende referatforslag og godkende referat via mail, for derefter at lægge det godkendte referat på hjemmesiden.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Beslutningen om at det fremover er gratis for klubmedlemmer at deltage i egne træningsløb skal annonceres via hjemmeside og via nyhedsmail vedr. træningsløbene.
  • Anker har indkøbt 12 Emit-brikker til udlejning og forventer at købe 10 Sport-Ident-brikker.
  • Diskussion om fremtidens valg til bestyrelsen skal være direkte eller bestyrelsen får mulighed for at supplere sig selv. Enighed om at formanden bør være direkte valgt. Kaj undersøger om kommunens regler tillader selvsupplering.

3 Arbejdsfordelingen i bestyrelsen

  • Thorkild accepterede kassererposten, med overtagelse efter Påske.
  • Anker ny næstformand
  • Kim Topp ny sekretær
  • Snak om hvad de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer har arbejdet med, og drøftelser af om vi skal have en breddeansvarlig.
  • Tilmelding til O-service via Anne-Mette Rokkjær afklares af Anker.

4 Siden sidst.

  • ROK
  – Faste poster:
  Kaj har haft møde med Fussingø statsskovdistrikt vedrørende faste poster. Vi søger forbundet/friluftsrådet og satser på at være klar til skovens dag den 13. maj.
  Andre områder med faste poster bør tilmeldes DOF. Kort kan downloades via ROK’s hjemmeside.
  – Nytårsappel:
  Ålum vest – spændende område og flot vejr og fint fremmøde. Thorkild ønskede et mere aktivt indhold, men resten af bestyrelsen var ikke helt enig.

  • Kommunen.
  – Klubhus:
  Intet nyt om klubhusplanerne ved Vasen. Andre forslag blev luftet:
  Firmasportens hus i Hornbæk. Bent kontakter firmasporten.
  Spejderhus ved Ålum sportsplads. Ankjer undersøger.
  – SIKR – samvirkende idrætsklubber i Randers – ballade om medlemstælling på repræsentantskabsmøde.

  • Nordkredsen.
  – Nordkredsudvalg/klubledermøde:
  Anker refererede: mest snak om kommende DOF repræsentantskab og forslag fra Silkeborg om delvis egenbetaling for juniorelitens deltagelse i landskampe.

  • DOF.
  – Repræsentantskab på Vejlefjord 3. marts
  Kaj referede: Mest snak om Økonomien p.g.a. WOC der gav stort underskud. Med 500.000 kr. i underskudsgaranti fra forbundet og et kalkuleret driftsunderskud er der tæret godt på formuen – dog til et godt formål. Budgettet 2007/08 indeholder derfor besparelser for at få et lille overskud. Besparelser bl.a. ved delvis egenbetaling til Junior WM i Australien og beskæring af forbundsbladets redaktørløn.
  Forslaget fra Silkeborg blev nedstemt. Kontigentsatser til forbundet er uændrede.

5 Kommende arrangementer

  • Forårets rekruteringsplan – Kaj fremlagde udkast, der rettes til snarest. Snak om hvordan vi får det formidlet. Satser bredt som sidste gang.
  • Midtjysk forårscup – Hjermind 26. maj Kaj indkalder til møde.
  • B-løb i Ålum 19. august mangler banelægger sammen med Niels Ole, Kaj spørger Hans Carøe/Bo Clausen.
  • Løb 2008 – evt. samarbejde med OK Djurs, Max Hansen er kontaktet. Skov?
  • Løb 2010 – forespørgsel fra Mariager OK. om JFM lang og stafet med fælles stævneplads ved Trehøje og Fussingø til stafet og Ålum til langdistance. Vi er positive – Kaj melder tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild fik bestyrelsens opbakning til at undersøge muligheden for at få en højere rente på vores formue (uden bindingsperiode.)

7 Eventuelt

Næste møde 30. april hos Bent. Tema om informationsstrategi – Det undersøges hvad Henrik vil med ROK nyt?

Lejebrikker

Til de fleste danske og udenlandske orienteringsløb anvendes elektronisk tidtagning og klipkontrol. Til det anvender løberen en såkaldt brik.

Der er to fabrikater af brikker; Sport-Ident og Emit.

Sport-Ident bruges især ved sjællandske løb samt løb arrangeret af Randers OK, OK Pan og Horsens OK. Desuden bruger de fleste udenlandske etapeløb Sport-Ident. Læs evt. mere om Sport-Ident her …

Emit bruges i resten af Jylland samt Fyn. Emit bruges også til norske løb. Læs evt. mere om Emit her …

En Emit-brik forventes at kunne holde 10-12 år eller ca. 600 løb. En Sport-Ident-brik forventes at kunne holde evigt.

Det koster normalt 10 eller 15 kr at låne en brik til et åbent løb. Til flerdages løb koster det normalt 15 kr/dag. Til træningsløb er det normalt gratis at låne en brik.

Medlemmer af Randers OK har mulighed for at leje brikker til reducerede priser.

Brik Per løb Per år
Sport-Ident 5 kr 45 kr
Emit version 2 5 kr 65 kr
 • Leje af brikker aftales med Randers OK’s løbstilmelder.
 • Lejeafgift hæves fra O-service løbskonto årligt i juni måned.
 • Lejede brikker skal returneres til løbstilmelder umiddelbart efter endt leje.
 • Randers OK vil søge at have tilstrækkelig med brikker, men hvis der til et løb ikke er tilstrækkelig med brikker, gælder “først til mølle” princippet.
 • Bortkomne brikker skal erstattes af lejeren til den gældende brugtsalgspris.

Referat fra generalforsamling den 3. februar 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra generalforsamlingen den 3. februar 2007

1 Valg af dirigent
Ole Rokkjær blev valgt til dirigent og Ole startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til reglerne.

2 Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
Kaj Jansson gennemgik bestyrelsen beretning (se beretningen …), og knyttede yderligere kommentarer til enkelte punkter. ROK-NYT vil blive erstattet af et nyhedsbrev.
Kristian Nielsen spurgte, hvad bestyrelsen gjorde for at tiltrække nye medlemmer, og Kaj nævnte tiltaget fra foråret 2006, hvor der blev omdelt løbesedler og annoceret, samt kørt en træningsløbrække specielt for nye medlemmer. Et lignende tiltag vil blive gjort i år.

3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Ulla Knudsen gennemgik det reviderede regnskab og konstaterede at resultatet er meget pænt.
Anne-Mette Rokkjær spurgte hvorfor løberen ikke optrådte som sponsor mere. Anker Møller lovede at tilføje Løberen på sponsorlisten på hjemmesiden.

4 Planer for det kommende år
Kaj gennemgik planerne for det kommende år. Der mangler endnu at blive fundet banelægger og stævneleder til vort åbne løb i august.
Anne-Mette foreslog at vore åbne løb lægges senere af hensyn til sommerferien. Der var enighedhed om søge en senere dato (7. september) i 2008.

5 Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde to forslag

  1 Der etableres en ordning med lejebrikker således at klubbens medlemmer kan leje løbebrikker af klubben til en fornuftig pris.
  2 Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK skal være gratis for medlemmer af Randers OK.

Begge forslag blev vedtaget.

6 Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
Som afløsere for Henrik Valentinsen og Ulla Knudsen indstillede bestyrelsen Thorkild Jensen og Kim Topp. Begge blev valgt.
Der var en del diskussion om der skulle sættes navn på de enkelte bestyrelsesposter. Bestyrelsen fik tilladelse til at vente med at sætte navn på posterne til efter første bestyrelsesmøde.
Niels Ole Mortensen og Anne-Mette Rokkjær blev valgt som suppleanter.

7 Valg af formænd for de af klubben oprettede udvalg

  • Nils Jansson blev genvalgt for formand for kortudvalget
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som ansvarlig for ROK-NYT
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som formand for træningsudvalget
  • Kristian Nelsen blev genvalgt som formand for materieludvalget
  • Anne-Mette Rokkjær blev valgt som ansvarlig for medlemsregistrering
  • Anker Møller er ansvarlig for løbstilmelding
  • Villy Sørensen er ansvarlig for e-mail-service

8 Valg af 2 revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum blev genvalgt som revisorer.

9 Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Bestyrelsens beretning for 2006

Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2006

1. Organisation.
Klubben har ved udgangen af 2006 i alt 46 aktive medlemmer og 14 passive. Hermed holder vi medlemstallet endog med en fremgang på 1, idet vi pr. 1/1.05 var 45 aktive medlemmer, og 8 passive. Denne udvikling dækker over fremgang i forhold til helt nye, flere nye familiemedlemmer men samtidig også over udmelding af nogle af klubbens markante medlemmer (Ronnie og Lisbeth).WM i Danmark gav meget omtale men uden lokal indsats høster vi ikke frugterne heraf – dog vil et stadig rekrutteringsindsats være nødvendig for fornyet fremgang.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og Nordkredsen og har deltaget i Nordkredsens klubledertræf. På grund af DOF’s ændrede struktur er Nordkredsen formelt nedlagt, men fortsætter som et kredsudvalg med formand der repræsenterer klubberne i Nordkredsen.

Vi har klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Fussingø skovdistrikt. Carl Malling er revisor i Nordkredsen og Nils Jansson er kortkonsulent for det midtøstlige område i Nordkredsen – NB: ikke for ROK.

Herudover deltog Henrik og Kaj i en kommunal idrætskonference om kommunens fremtidige idrætspolitik

2. Sportslige aktiviteter.
Resultatmæssigt var 2006 igen et magert år, idet det kun blev til en medalje ved de danske mesterskaber. Igen var det Nils Jansson der med sin bronzemedalje ved DM Mellem i Langeskov på Fyn sikrede os en placering på DOF’s medaljestatistik.

I divisionsturneringen leverede de deltagende en fin indsats. Vi dystede den 28/5 i Vestre Plantage og i Sjørup, ved Karup den 17/9. Og med ca. 20 deltagende pr. løb sejrede vi over de andre 4 divisionsklubber og rykker således op i 3 division i 2007. Kommunen belønnede oprykningen med 1000 kr.

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Gl. Rye ,et spændende kuperet område, der blev brugt til WM fortræningen – specielt rettet mod den o-tekniske mellemdistance. Finn Søndergaard blev mester i seniorklassen, Villy Sørensen vandt Oldboys klassen og Laurits Møller blev juniormester.

Årets Elgtyr løb blev glemt i træningsplanlægningen – men næste år så!

Årets aktivitetspokal gives i år til Henrik Valentinsen for sin kæmpe indsats i forbindelse med JFM i Houlbjerg og anden klubaktivitet.

3. Arrangementer.
Årets første arrangement var et alternativt bil o-løb, “Find vejen”, som Bent Fenger arrangerede den 26/2 med stor succes. I alt 19 hold med 42 deltagere nød det gode vintervejr og fandt også vej fra Kristrup til OK Djurs klubhus i Grenå.

Den 13 maj var klubben og specielt Anker med til at arranger WM udtagelsesløb inden for MTB-O. Stævnet foregik i Fussingø/Ålum og samlede ca. 60 deltagere fra hele landet.
Den 20 /8 arrangerede vi Jysk/Fynsk mesterskaber i langdistance (tidligere klassisk distance)
Houlbjerg /Toholt som Frijsenborg ejer blev nytegnet ud fra fotogrammetrisk materiale af Henrik og Nils, og så var Carl og Henrik mestre for nogle gode baner. Den fugtige August periode betød at skoven var ualmindelig tung at løbe i, så samtlige deltagere kom på en både fysisk og o-teknisk stor udfordring. Ca. 470 mødte til start, hvilket var et rimeligt antal så tæt efter en hektisk WM uge og WOC Tour i det midtjydske. Alle hjælpere fra klubben gjorde en kæmpe arbejde og herudover vil jeg nævne vores banekontrollant/IOF kontrollant Leif Damborg, som ydede en stor indsats for at vi kunne levere et så flot stævne.

Onsdag den 20/9 arrangerede vi ( Henrik) løb for 12 Himmerlandske friskoler i Fussingø. I alt 460 elever fordelt på 3 baner deltog.

Træningsløb:
Igen i år var vores træningsløb velbesøgte, specielt til de løb hvor der blev gjort lidt ekstra ud af annonceringen både internt og eksternt til andre klubber. Koordineringen af træningsløbene med naboklubberne fortsætter med Bent Fenger som tovholder . Vi afholdt i alt 11 træningsløb (3 flere end i 2005) med i alt 220 deltagere (supertræningsløb med 72 deltagere)

Nordkredsens træningssamling i Sverige i efterårsferien som Ronnie og Carl har været tovholdere på blev på grund af Ronnies pludselige sygdom ikke til noget i år

Vintertræningen fortsætter i år fra kl. 18.00–20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Arrangementet kører på sin 10. sæsson, og i år er konceptet ændret lidt, idet vi starter med en halv times løbetur (evt. gåtur) træner musklerne i styrkerummet og spiller lidt boldspil (badminton/volleyball).

4. Klubhus.
Dialogen mellem klubben, Kommunen og Randers Freja Motion (RFM) fortsætter. Kommunen har efter et par dialog møder lavet en nyt udkast hvor det eksisterende klubhus incl. omklædning bruges til 2 store klubhuse og der til bad og omklædning bygges et helt nyt “hus”.

Denne løsningsmodel er med nogle justeringer absolut brugbar for os. Desværre har kommunestrukturændringerne bevirket tomgang de sidste 3-4 måneder, så vi ved ikke meget om hvordan sagen står her og nu. En fornyet henvendelse til kommunen har bevirket at sagen er kommet frem i de aktive sager igen hos fritids– og kulturafdelingen. Om de aktuelle planer er de rigtige for os kan altid diskuteres og i bestyrelsen vil vi derfor opfordre alle medlemmer til at vi holder øjnene åbne for andre løsninger – senest har formanden haft en snak med Fussingø skovdistrikt om muligheder der.

5. Klubliv.
Med de kun 53 aktive medlemmer har vi et rimeligt aktivt klubliv. Året startede vanen tro med nytårsappellen, der førte os til Allestupgaard plantage, der uheldigvis var kraftig påvirket af det store stormfald. I alt 12 deltog og nød skoven og Henriks særnummer af ROK nyt – med oplysninger om Hvidsten gruppen m.v. Vi etablerede fællesture til todages i Nordjylland. Påsken foregik i år på Rømø. Vores deltagelse i divisions- turneringen havde fint fremmøde og resulterede som tidligere omtalt i oprykning til 3 division. Vores klubaften i oktober havde besøg af René Rokkjær der via track-track systemet på storskærm fortalte om vejvalgsovervejelser ved WM – meget spændende og lærerigt for de fremmødte. Klubmesterskaber i Gl. Rye samlede kun 9 løbere og den efterfølgende fest havde 10 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med 17 deltagere. Anne-Mette Rokkjær og Kaj stod for arrangementet.

6. ROK–NYT.
Vores klubblad er i gode hænder hos Henrik Valentinsen, da bladet bringer de væsentligste nyheder og annoncerer vores arrangementer. Væsentlige ændringer eller bare almindelige reklamefremstød for forskellige arrangementer sørger Villy for at sende rundt på mail, og endelig har vi klubbens nye hjemmeside, der redigeres af Benny Knudsen og Anker Møller der sørger for kommunikation både til klubmedlemmer og eksternt til nye medlemmer og andre klubbers løbere.

Med det nye lay out og med en direkte link til bestyrelsen (Anker) der også er meget aktiv selv har hjemmesiden fået større aktualitet. ROK –NYT fremtid vil med Henriks udtræden af bestyrelsen og kommunens varslede opsigelse af trykkeaftalen med Kulturelt samvirke blive påvirket.

7. Korttegning.
Igen i år har Nils lavet et kæmpe arbejde med nytegning og revision af vores skove. 1. prioritet havde nytegningen af Houlbjerg–Toholt, og resultatet blev rigtig flot. Herudover blev Hjermind også revideret til JFM stafet. I 2007 er der fokus på Ålum som trænger til en kraftig revision. Forhåbentlig kan vi også få tilladelse til at tegne den private vestlige del med, så området bliver endnu mere spændende. Herudover er projektet med Løvenholm i gang, også her skal der justeringer til.

Også tak til Bo Clausen for rentegningsarbejdet.

8. DOF.
Den nye forenklede struktur blev vedtaget i år og endelig er der også vedtaget et nyt reglement, der har ændret på de traditionelle løbskategorier: A-stævner: mesterskaber – JFM/DM.

B-stævner: en sammenlægning af de gamle B og C stævner, og endelig

C-stævner: alt muligt andet. Desværre blev forslaget om divisionsturneringen vedtaget i den foreslåede form – hvorved der bliver forskel på pointberegningen fra 1-3 og til 4 division meget imod vores ønsker, da det for stævnearrangører kræver ekstra edb programmer.

Ellers har året handlet meget om WM og hvordan vi ude i klubberne kan udnytte den større mediefokus til at skaffe nye medlemmer og større aktivitet.

9. Kommende aktiviteter.
Træningsløbene er igen i år planlagt og koordineret med vores naboklubber. Anker forsøger at lave et MBT-O træning i Fussingø den 19/5.

Som noget nyt er vi gået med til at arrangere et mini stævne i samarbejde med andre midtjyske klubber. Midtjysk Forårscup : vi har budt ind på et løb i Hjermind den 26/5 med Kaj og Anker som stævneledere og Finn Søndergaard som banelægger.

Den 19/8 skal vi arrangere C-løb/divisionsløb i Ålum. Stævneleder bliver ___ og Banelæggere bliver _______.

10. Materiel.
Økonomien har også i år set fornuftig ud og klubben har også investeret i 2 nye tjekkiske klubtelte samt en bred posesvejser – begge fornuftige og fremtidsrettede investeringer

11. Bestyrelsen.
Vi har afholdt i alt 6 møder med diskussioner om DOF’s udvikling, klubhus, informationsstrategi, almindelig planlægning af vores aktiviteter, samt ikke mindst rekruttering som vi har brugt meget energi på.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt konstruktivt arbejde i det forgangne år. Både Henrik og Ulla ønsker desværre at forlade bestyrelsen, efter henholdsvis 9 og 2 år. Begge skal have tusind tak for den store indsats de har ydet for klubben i bestyrelsen og forhåbentlig har de stadig overskud til at give et nap med når det kræves til det fremtidige klubarbejde

Det nye år skal have fokus på fastholdelse ,rekruttering , klubhus og etablering af nye ansigter i bestyrelsen. ROK- NYT’s fremtid må vi også diskutere.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson.

AKTIVITETSLISTE: 2007. – her mangler nogle træningsløb m.v. i efteråret
L. 3/2. Nytårsappel – Ålum vest, Generalforsamling –Rokkjærs køreskole.
L. 24/3 . Træningsløb i Østrup
O. 11/4 . Træningsløb/rekruttering , Fladbro.
O. 18/4 . Træningsløb, Lindbjerg
S. 22/4 3 divisionsmatch, Karup Ådal
O. 2/5 Træningsløb, Fusingø
S. 13/5 Skovens dag – Fussingø /faste poster.
L.19/5 MBT-O træning , Fussingø
L. 26/5 Midtjysk forårscup – Hjermind.
O. 6/6 Træningsløb i Ålum-øst.
O. 20/6 Sct. Hans arrangement. Volk Mølle.
O. 15/8. Træningsløb,Løvenholm. (nyt kort !)Djurs.?
S. 19/8 B- løb /divisionsmatch. .Alle hjælper !.
O.22/8 Træningsløb Houlbjerg- Supertr.løb ?
S. 2/9 3 divisionsmatch Kollerup
O. 10/10 Klubaften . ?
S. 14/10 MBT-O cup Ålum.
O. 24/10. Vintergymnastikken starter.?
L. 27/10. Klubmesterskaber ? /+ klubfest.
O. 28/11 Julestue.

2008.
L. 2/2. Nytårsappel og Generalforsamling.

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Siden sidst.

  • ROK
  – Gave:
  Klubben modtog 1.000 kr. i gave fra Kommunen for vores oprykning fra 4. til 3. division.

  – Faste poster:
  Klubben har fået en henvendelse fra Fussingø Statsskovdistrikt vedr. faste poster. Planen er, at de formodentlig skal stå i området omkring Galgebakken og Kardamsvej. Kaj skal til møde med Jan Højland fra distriktet. Målet er, at de kan præsenteres ved Skovens Dag, som er søndag den 13. maj.

  Spørgsmålet er så om skoven vil levere materialet (formodentlig egestolper) eller de skal købes ved Kredsformanden, som producerer dem i sin virksomhed. Vil skovens folk evt. være behjælpelig med at sætte dem ud? – Der skal også laves et antal baneforslag.

  En af tankerne med dette tiltag er, at de bl.a. kan bruges af Naturskolens brugere.

  – Julestue:
  Kaj og Anne-Mette stod for årets julestue som blev afholdt den 29. november. 17 mødte op og havde en hyggelig aften med bankospil, gløgg og æbleskiver. Det var glædeligt, at der var en del børn tilstede. Måske vi skal overveje, at lave arrangementer der specielt henvender sig til børn – f.eks. børnetræningsløb.

  – Koordinering af træningsløb:
  Bent står for koordinering af træningsløb med Mariager Fjord OK, OK Djurs og Viborg OK. Planen er så småt ved at være på plads.

  • Kommunen.
  – Elitekommune:
  Randers er blevet udvalgt som elitekommune. Det betyder bl.a. at der er blevet åbnet en Idrætsklinik på sygehuset. Den har åben om fredagen. Man kan komme der med henvisning fra egen læge.

  – Klubhus:
  Vi kan frygte, at der ikke rigtig sker noget nu, hvor der er meget at gøre i forbindelse med kommunesammenlægning. Kaj tager kontakt til Anders Høgstrup for at høre nærmere.

  • DOF.
  – Medlemsregistrering:
  Nye er kommet til – beklageligvis har nogle af de ”gamle” også meldt sig ud/skiftet klub – så alt i alt er der status quo.

  • Nordkredsen.
  – Kredsens eftersnak i Mariager den 23. november:
  Anker og Henrik deltog i mødet.

3 Kommende arrangementer

  • Nordkredsen/Klubledermøde i Karup den 8. februar (?):
  Anker deltager

  • Midtjysk Forårscup lørdag den 26. maj i Hjermind:
  Finn Søndergaard er banelægger, Kaj er stævneleder og Anker står for beregningen.

  • Løb i Ålum søndag den 19. august:
  Nils er godt i gang med korttegningen. Det er endnu ikke afklaret om vi kan bruge den vestlige del.

  Niels Ole spørges om han vil være stævneleder.

4 Nytårsappel og Generalforsamling

  • Nytårsappel.
  Planen var oprindelig en tur i Læsten Bakker – men da det måske snare vil blive en tur rundt om Læsten Bakker – satses der i stedet på en tur ude i den vestlige (private) del af Ålum. Kaj spørger Niels Ole om vej/sti systemet kan bære en gåtur. Efter gåturen er der suppe på Rokkjærs Køreskole kl. ca. 14.10

  • Generalforsamling:
  Efter suppe og div. snak forventes det at generalforsamlingen kan starte kl. 15.00 – Ole Rokkjær foreslås som dirigent.

  Henrik og Ulla trækker sig fra bestyrelsen. Thorkild Jensen vil gerne med i den nye bestyrelse. Derudover skal der findes en mere.

5 Økonomi

  • Årets resultat:
  Året gav et driftsoverskud på ca. 28.000 kr. Formuen er heller ikke så værst – så alt i alt ser det meget fornuftigt ud.

6 Eventuelt

  • Klubbrikker
  Anker foreslog at der skulle købes et antal brikker (EMIT) – som så klubbens medlemmer kunne leje i forbindelse med løb hvor EKT var EMIT.

  • Træningsløb
  For at få flere af klubbens medlemmer op af lænestolen blev det foreslået at medlemmer kunne deltage gratis i vores egne træningsløb.

  • Klubdragt
  Skal vi ha’ ny klubdragt (løbedragt) igen? – Trimtex som er et Norsk produkt blev diskuteret.

  • Den nye bestyrelse

Næste møde: Den nye bestyrelse stikker hovederne sammen efter generalforsamlingen.

Referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2006

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2006

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning fra sidste møde:

  • Klubhus.
  Vi har intet hørt fra kommunen.
  Mon boldklubben overhovedet har meldt tilbage til kommunen med deres kommentarer til byggeriet?
  Kommunens budgetter for 2007 er jo for længst lavet – så som udgangspunkt sker der ikke noget i 2007.
  • Nye medlemmer.
  Af dem som tiltog i rekrutteringsprojektet er der tre til fire, som har meldt sig ind i klubben.
  Desværre er der også en af dem, som har meldt sig ud igen. Vi kan kun håbe, at vedkommende vender tilbage igen senere.
  • Status for året.
  Medlems/Aktivitetsstatus i Klubben: Vi må jo nok beklageligvis erkende, at medlemstallet på trods af diverse rekrutteringsprojekter er faldende. Randers og omegn er åbenbart svær at rekruttere o-løbere i. Vi er jo også i hård konkurrence med håndbold og fodbold.

  Det er også vigtigt at vi bruger medierne/avisen noget mere – så borgerne kan se, at der er en orienteringsklub i byen, og de kan læse om vores aktiviteter.

  De fleste af klubbens medlemmer er af en eller anden grund heller ikke specielt aktive. Dog er der stadigvæk en lille hård kerne, som tager ud til stævner og træningsløb.

  Hvad kan der gøres for at vende skuden? – måske et emne at tage op på generalforsamlingen.

  Arrangementer: Kan vi blive ved med at finde kræfter nok blandt klubbens medlemmer, når vi skal arrangere stævner?

  Er det ved at være tid at indgå i et arrangementssamarbejde med en anden klub? På sidste bestyrelsesmøde blev OK Djurs nævnt som en mulighed.

  Træningsløb: Vi har i år arrangeret 11 træningsløb, hvilket vel er meget passende? – den interne tilslutning til løbene kunne dog godt være lidt større.

3 Siden sidst:

  • ROK.
  Klubaften: Onsdag den 11. oktober var der klubaften, hvor René Rokkjær fortalte om sine oplevelser ved VM – og om vejvalgsproblematikken ved de forskellige konkurrencer.

  En spændende og lærerig aften, hvor vi fik set, at selv verdens bedste o-løbere kan begå elementære fejl.

  En skam der kun mødte 8 deltagere op denne aften.

  Måske vi kunne invitere naboklubber med til lign. arrangementer fremover?

  Vintergymnastik: For dem som har lyst til det, prøves der i denne sæson at lægge ud med en løbe/joggetur på ca. 30 minutter. For øvrige er der mulighed for boldspil imens. Efterfølgende er der mulighed for styrketræning, forskelligt boldspil, udspænding/udstrækning.

  Det er en lille hård og trofast skare som møder op til gymnastikken – og der er plads til flere.

  Klubmesterskab: Årets klubmesterskab var henlagt til Ryekol, som ligger ved Gl. Rye. En lille naturperle, som er et orienteringsmæssigt svært terræn.

  Efter indregning af aldershandicap var det igen Finn Søndergaard, der blev seniorklubmester. Villy Sørensen blev klubmester blandt de lidt ældre. Det var også flot, at en af vore nye løbere, Kim Topp, gennemførte en svær bane i det vanskelige terræn.

  Klubfest: Årets klubfest blev afholdt i Kajakklubbens lokaler. Så vidt vides var både stemningen og maden fin. 10 deltagere mødte op til klubfesten.

  • Kommunen.
  Mandag den 4. december var en repræsentant for klubben på Værket for at modtage – Byens gave – for vores oprykning til 3. division.

  En gave som vi har modtaget flere gange de senere år, da vi jo er rykket op og ned nogle gange.

  • DOF.
  DOF’s reglement er blevet revideret og ”forenklet”. Det betyder bl.a. at klassificeringen af stævner er blevet ændret således:

  A-stævner: Mesterskaber – bl.a. DM og JFM.
  B-stævner: En sammenlægning af de gamle B og C stævner.
  C-stævner: De gamle D-stævner.

  • Nordkredsen.
  Vi var repræsenteret ved Nordkredsens klubledermøde, som blev af holdt i Mariager den 23. november.

4 Kommende arrangementer:

  • Midtjysk forårscup – 2007.
  Vi har budt ind på et løb i Hjermind den 26. maj.
  Anker Møller står for beregningen. Finn Søndergaard spørges om banelægning.

  • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
  Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Nils er allerede i gang med at rekognoscere den øvrige del af kortet.
  Niels Ole Mortensen spørges om han vil være stævneleder.

  • Træningsløb.
  Vi planlægger træningsløb i samarbejde med Mariager, Ok Djurs og Viborg OK.

  • Nytårsappel.
  Årets Nytårsappel finder sted lørdag den 3. februar. Vi mødes ved garagerne på Viborgvej 82 kl. 12.00, hvorefter vi kører ud og går en tur i et indtil videre ukendt terræn. Efter turen er der dejlig varm suppe på Rokkjærs Køreskole.

  • Generalforsamling.
  Årets generalforsamling finder steder efter Nytårsappellen – nemlig kl. 15.00 på Rokkjærs Køreskole.

5 Økonomi.

  6 Eventuelt.

  7 Næste møde.

  • Næste møde afholdes mandag den 15. januar 2007 ved Henrik Valentinsen

  Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

  Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2006

  1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

   • Referatet blev godkendt.

  2 Opfølgning fra sidste møde – 1. maj ved Ulla.

   • Hjemmesiden, kan farverne gøres mere klare?
   Der er åbenbart nogle der har problemer med at læse teksten på hjemmesiden. Anker kigger på sagen men forklarede at det måske bunder i at vi er ”bundet” af klubfarverne.
   Efterfølgende har Anker rettet på det – så der bør ikke være problemer nu.
   • Fastholdelse. Hvad sker der helt konkret?
   Kaj har kontakten til de nye.
   Vi kan evt. lave en speciel mail service for de nye – for at holde dem til ilden.
   Indtil videre har kun en af de nye meldt sig ind i klubben – der skulle dog gerne komme flere.
   Vi kan evt. lave noget teori for de nye, men det kræver jo både lokaler og ressourcer – og kan teorien ikke ligeså godt foregå derude i skoven – så det kan blive omsat i praksis med det samme?.
   Vi overvejer at lave et lignende rekrutteringsprojekt til foråret. Det skal markedsføres med bl.a. løbesedler, annoncering i den lokale dagspresse, opslag ved ”relevante” p-pladser.
   • De kort, som vi har med faste poster skal også markedsføres bedre. Vi vil også prøve, at få sat faste poster op ude i Fussingø – i området omkring Galgebakken og Kardamssøen.

  3 Siden sidst.

  •  
    – MTB o-løb i Ålum/Fussingø den 13. maj.
    Det MTB o-løb som Anker lavede i Ålum/Fusingø den 13. maj havde omkring 60 deltagere til start. Løbet var både et af løbene i serien Løberen Cup og samtidig kvalifikationsløb til VM i MTB.
    Der blev i samme forbindelse afholdt et almindeligt træningsløb som havde ca. 10 løbere til start.
    – JFM i Houlbjerg den 20. august.
    Der var ca. 470 til start. Det var vel egentlig rimelig acceptabelt? – vejret taget i betragtning. Der var sikkert mange som stadig pustede ud efter publikumsløbene som blev afholdt i forbindelse med VM.
    – Sportslige resultater.
    Nils Jansson fik en tredjeplads og dermed bronze ved DM mellem, som blev afholdt i Langesø skov på Fyn den 26. august.
    – O-løb for de Himmerlandske Friskoler.
    Onsdag den 20. september arrangerede vi løb for 12 Himmerlandske Friskoler i Fussingø. Der deltog ca. 460 elever fordelt på 3 baner.
    – Klubhus.
    Kommunen er kommet med et udspil til ud/ombygning af det eksisterende klubhus nede på ”Vasen”. Et udspil som vi dog ikke helt kan godkende. Vi har sendt forslaget tilbage til kommunen med div. ændringer – så må vi se hvad der sker.
    – VM og WOC.
    Det eneste negative der kan siges om VM var vel det sportslige? – mon ikke der var mange, som havde håbet på en medalje på mellemdistancen, som blev afholdt i Gjern Bakker.
    Nu blev det desværre ”kun” til Claus Bloch’s bronzemedalje ved sprinten.
  • • ROK:

   • Kommunen:

   • DOF:

  4 Kommende arrangementer.

   • Klubmesterskab/Klubfest.
   Traditionen tro afholdes der klubmesterskab og klubfest sidst i oktober. Nærmere betegnet lørdag den 28.
   Det har ikke kunnet lade sig gøre at leje klubhuset på Vasen. Årets klubfest bliver så i stedet afholdt i Kajakklubbens klubhus.
   • Klubaften.
   René Rokkjær kommer og fortæller bl.a. om vejvalgsproblematikken ved VM.
   • Vintergymnastik.
   Ja, efteråret er over os, det er vintergymnastikken også – nu med løbetræning.
   Gymnastikken finder sted på onsdage mellem kl. 18 og 20.
   • Midtjysk forårscup – 2007.
   Vi har budt ind på et løb i Hjermind lørdag den 26. maj. Finn Søndergaard spørges om han vil være banelægger. Kaj er tovholder på arrangementet.
   • C-løb/divisionsløb i Ålum den 19. august.
   Vi vil undersøge om vi kan få den vestlige (private del) tegnet – således at vi kan få det med på kortet. Ulrik Cramer spørges om han vil være stævneleder. Evt. Niels Ole.
   • MTB o-løb i 2007
   Anker satser på at lave MTB o-løb den 14. oktober 2007

  5 Økonomi.

   • Det er ikke så ringe endda…
   JFM gav et pænt overskud. Også løbet for Friskolerne gav et lille overskud.

  6 Eventuelt.

   • De har været længe undervejs… men nu er de her – vi har købt to klubtelte – og de er indviet.
   • Vi har også købt en ny og større posesvejser – således at vi også kan svejse A3 poserne, uden at skulle vende dem.

  7 Næste møde.

  • Næste møde afholdes mandag den 13. november ved Bent Fenger Jensen.

  Træning

  Træningsløb

  Randers OK arrangerer jævnligt træningsløb i de lokale skove. Alle kan deltage i træningsløb, også begyndere der endnu ikke er medlem af en orienteringsklub. Se listen over træningsløb arrangeret af Randers OK i aktivitetskalenderen.

  Der laves normalt en begynderbane på ca. 2,5-3 km, en mellemsvær bane på 4-5 km, en svær bane på 5-6 km og en svær bane på 7-8 km.

  Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK er gratis for Randers OK’s medlemmer. For øvrige er prisen 20 kr.

  Se hjemmesiderne for naboklubberne; Silkeborg OK, OK Pan/Århus 1900, Mariager Fjord OK, Viborg OK og OK Djurs for at finde træningsløb i alternative skove.

  Der arrangeres ofte fælleskørsel til naboklubbernes træningsløb. Kontakt Kaj Jansson på tlf. 8640 2078 for nærmere information.

  Vintergymnastik

  Om vinteren laves efter en lille løbetur, styrketræning og udstrækning tirsdage fra kl. 18:00 til 19:45 på Uddannelsescentret, Nålemagervej 110, i drengegymnastiksalen.

  Der er ikke gymnastik i skolernes efterårsferie, juleferien og vinterferien.