Referat fra bestyrelsesmødet den 17. januar 2008

Referat af bestyrelsesmødet d. 17-1-2008

Add.1 Godkendelse af referat fra mødet d. 19-11-07
-referatet blev godkendt.

Add.2 Bestyrelsens beretning – herunder også selve
nytårsappel/generalforsamling

Kajs beretning blev gennemgået og småting blev rettet. Nytårsappellen bliver en gå/løbetur i skoven evt. efter de faste poster hvis de er blevet udlagt.
Kaj laver indkaldelse med dagsorden og en tidsplan over eftermiddagen.
Kaj finder en dirigent.
Der blev diskuteret hvordan § 5 kunne formuleres således bestyrelsens konstituering smidiggøres.

Add.3 Opfølgning fra sidste møde

Klubhuset
Kim har regnet på varmeanlægget i det nye klubhus i Ålum og fundet ud af at det ikke kan betale sig at investere i energibesparende opvarmning, da de årlige energiforbrug er ret beskedent til at en stor investering kan tjene sig hjem. Løsningen bliver derfor en renovering af det eksisterende
elvarmeanlæg evt. med supplement fra en kombineret solvarmeblæser.
Der vil blive lavet en arbejdsdag lørdag d. 29-3-08 hvor klubbens medlemmer opfordres til at hjælpe til med istandsættelse og renovering af klubhuset.
Klubhusudvalget laver en prioriteret arbejdsplan og indkøber materiel.

Samarbejde med OK Djurs.
Der er holdt møde med OK Djurs om et løb d. 31-8-08 i Løvenholm. Der er udpeget banelægger og stævneleder. Der arbejdes videre med løbet.
Der er tilsvarende et samarbejde om et løb i Hjermind d. 5-10-08, hvor vi står for løbet og OK Djurs ”kikker os over skulderen” og hjælper til.
Der er indgået stafetsamarbejde med OK Djurs. Navnet bliver Randers-Djurs.
Ok Djurs laver et weekend arrangement med løb og overnatning i juni.

Overnatning til ”Nordjysk 2 dages”Kaj har lejet et sommerhus med plads til 6-8- pers.

Overnatning til Påskeløb på Fanø
Bent prøver at booke 2 familierum på vandrehjemmet i Esbjerg.

Add.4 Siden sidst.
ROK.
Julestuen blev en succes med mange fremmødte.
Kaj har fået en forespørgsel om kort over Porsbakkerne i Auning. Kaj har oplyst at kortet er meget gammelt, men at det måske kan komme på tale at revidere det.
Kommunen.
Finn Søndergårds indstilling til kommunens idrætspris for hans
2 danmarksmesterskaber ser ud til at løbe ud i sandet, da kommunen har lavet reglerne om, således det ikke mere er ”old-boys” klasser der kan komme i betragtning til denne pris.
Der indkaldt til generalforsamling til ”Kulturelt samvirke” hvor vi er medlem. Det diskuteredes om vi stadig skal være med i denne forening, men vi tager et år mere og ser tiden an.

DOF.
Der var klubledermøde i Skive d. 22-11-07 og følgende emner blev behandlet, -økonomi-bedre internetside-nyt forbedret forbundsblad.
Der er indkaldt til klubledermøde i Karup d.31-1-08. –Anker deltager.

Add.5 Kommende arrangementer.
Træningsløb/løbetræning forår 2008
Træningsløb d. 15/3-10/4-17/4-8/5-15/5-22/5-19/5 Bent har plan over banelæggere og lokaliteter
Løbetræning hver tirsdag fra klubhuset i Ålum med start d.8/4
Løb 2008. Vi afholder løb i Løvenholm d. 31-8-08 sammen med OK Djurs.
Vi afholder løb i Hjermind d. 5-10-08. Kaj finder stævneleder fra klubben.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb fælles med OK Djurs evt. på Mols.
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK.

Add.6 Økonomi.
Ny klubdragt
Der vil på generalforsamlingen blive lagt forslag frem om ny klubdragt.
Bestyrelsen opfordre til at der nedsættes et udvalg til at se på design, farver, form og priser.

Sportident enheder
Der var en snak om vi skal investere i nye sportident enheder af en letvægtsmodel, der kan hænge på en skærm uden stativ. Dette vil gøre at vi kan lave tidtagning på træningsløb, hvilket vil gøre træningsløb noget mere spændende. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der indkøbes 30 sportident enheder a`ca. 800 kr. / stk.

Add.7 Eventuelt

Næste møde bliver afholdt hos Kaj d. 25-2-2008 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 22.55 i god ro og orden.

Referat fra bestyrelsesmødet den 19. november 2007

Referat af bestyrelsesmødet d. 19-11-2007

Add.1 Godkendelse af referat fra mødet d. 3-9-07
-referatet blev godkendt.

Add.2 Klubhuset. Opfølgning og status efter
klubaften d. 10-10-07 i Ålum.
Klubhusudvalgets prioteringsliste blev gennemgået.
-renovering af varmeanlæg. Kim kontakter en
energikonsulent for at få vurderet hvilken løsning
der er bedst. Varmepumpe-elradiatorer-m.m. Vi skal
snarest komme med et budget til kommunen. Isolering
og nye vinduer/døre har ÅI givet bud på.
Kim tager kontakt til ÅI om hvor langt vi er
med ”indretning”
-Alsikevej. Der er ønske fra Anne Mette Rokkjær om at
få vore ting fra Alsikevej fjernet. Kaj tager kontakt
med Anne Mette.
Klubtræningsløb. Der opstod en snak uden for dette
punkt, der omhandlede flytning af klubtræningsløb til
torsdage i de uger hvor der ikke var noget
tiltrækkende tilbud fra vore naboklubber. Udover
dette vil der blive et forsøg med løbetræning i Ålum
på tirsdage. Bent og Kaj arbejder videre med
årsplanen.
Nytårsapellen kom også i spil under dette punkt og
det blev besluttet at den bliver gennemført ligesom
sidst dog i en afkortet udgave.

Add.3 Siden sidst.
ROK. Vi har afholdt et MTB o-løb i
Ålum d. 14-10 med 80 tilmeldte ryttere.
Løbet var en succes, på trods af en enkelt utilfreds
lodsejer. Løbet gav overskud.
Klubmesterskab. Mesterskabet forløb også godt
og ideen med at slå os sammen med andre klubber vil
vi forsøge at arbejde videre med. Klubfesten i det
nye klubhus var også en succes med et pænt fremmøde.
Divisionsmach. Det blev beslutter at vi ikke
kører vores klagesag videre, og derfor acceptere at
vi igen må ned i 4.division i en kort periode.
Kommunen. Finn Søndergård indstilles til
kommunens idrætspris for hans 2 danmarksmesterskaber,.
Nordkredsmøde. Kaj og Anker deltager ved
Nordkredsmødet i Skive. Her vil DOF`s budgetudkast
bl.a. blive drøftet. Kaj gennemgik nogle af
hovedpunkterne i budgetudkastet. Udover dette skal
løbskalenderen for 2008 planlægges.

Add.4 Kommende arrangementer.
Julestue d. 28-11. Kaj står for arrangementet.
Løb 2008. Vi afholder løb i Løvenholm d. 31-8-08
sammen med OK Djurs.
Vi afholder løb i Hjermind d. 2-11-08.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb
fælles med OK Djurs evt. på Mols.
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk
mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK.

Add.6 Økonomi.
Thorkild har fået et tilbud om at placere en del af
vores formue til en højere rente end den vi får nu,
mod at pengene bindes i en periode. Det blev
besluttet at binde en del af vores formue til den
højere rente.

Thorkild gennemgik ”skyldnerlisten” på O-service.
Der vil blive sendt en mail til de der har underskud.
Det opfordres til medlemmerne at man ikke har
underskud på O-service kontoen.

Add.7 Eventuelt.
Generalforsamlingen er fastsat til d. 2.feb. 2008

Nu er det meget tæt på, at de faste poster ved
Fussingø og Ålum, bliver sat ud i terrænet.

Der var en snak om hvem der skal have klubbens
aktivitetspokal.

Anker har et forslag om at købe nogle nye og lettere
postenheder, således at vi kan lave træningsløb med
tidtagning. Postenhederne behøver ikke stativ men kan
bare hænge i skærmen. Dette forslag vil blive taget
op på næste møde, således det kan komme med som punkt
til generalforsamlingen.

Der opstod under dette punkt en snak om nye
klubdragter. Nogle medlemmer synes vore nuværende
klubdragter er forældede. Dette kommer også med som
punkt på næste møde.

Næste møde bliver afholdt hos Bent
d. 14-1-2008 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 23.25 i god ro og orden.

Ref. Kim Topp

Klubhusmøde

Referat af mødet mellem Randers O-klub, Randers Kommune og Ålum Idrætsforening d. 4-9-2007

Aftenen startede med en generel information til repræsentanten fra Randers Kommune, Anders Høgstrup, om de to klubbers samarbejde om fælles klubhus. Vi gik en tur i huset og så på flere ting der burde fornyes/renoveres. Anders Høgstrup fra kommunen mente nok der kunne findes penge til renoveringen og vi blev enige om at komme med en ønskeseddel.
Vi gik også en tur omkring huset og viste hvor vi evt. kan stille en eller containere til vore udstyr fra garagerne.

Anders Høgstrup mente ikke der kunne være nogle problemer i at vi (ROK) lejer os ind hos Ålum IF , da Ålum IF ikke har nogle medlemmer under 25 år, der gør at klubben mister medlems eller lokaletilskud.

Herefter forlod Anders Høgstrup os så vi kunne arbejde videre med en samarbejdsaftale. Vi blev enige om at følgende ting indtil videre skal udskiftes/renoveres:

Vinduer i klublokale (ÅIF)
Elradiatorer (ROK)
Ekstra isolering på loft (ÅIF)
Indretning af ROK klubrum (ROK)

Teksten i parentes er en indikation af hvem der undersøger hvad.

Herudover blev det besluttet at ROK laver et udkast til en skriftlig aftale / lejekontrakt, hvori der står hvad den månedlige leje er , foreløbig 1000,-/md. og at dette kan genforhandles hvis det viser sig at vi bruger for meget strøm og vand.

Der blev også talt om hvilke faste mødeaftener de to klubber havde. Åif træner søndag formiddag i vinterhalvåret og har kampe i sommerhalvåret mandag aften.ÅIF. Vi fortalte at vi typisk ville have klubarrangementer onsdag eller måske torsdag aftener. Randers Politi bruger engang i mellem huset og området til hundetræning, men kun i dagtimerne.

Vi blev enige om at arbejde videre med ovenstående punkter.
Generelt var ÅIF meget samarbejdsvillige. Randers kommune synes ideen er rigtig godt og vil godt bruge lidt penge på klubhuset.

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. september 2007

Referat af bestyrelsesmødet d. 3-9-2007

1)Godkendelse af referat fra mødet d. 25/6-07 hos Anker
Referatet blev godkendt.

2)Klubhusdrøftelse.
Der afholdes møde med Ålum Idrætsforening og Randers kommune
tirsdag d. 6-9-07 kl. 18.30 Kaj og Kim deltager.
Under dette punkt blev der også diskuteret om hvordan vi giver information til resten af klubbens medlemmer om samarbejdet omkring klubhus. Det blev besluttet at der skal nedsættes et ”klubhusudvalg” meget gerne med medlemmer der ikke sidder i bestyrelsen. Der var også enighed om at der skal laves en skriftlig aftale med Ålum Idrætsforening om lejemålet.
På medlemsmødet den 10-10-07 vil klubhusemnet være på dagsordenen.

3)Opfølgning fra sidste møde.
-fællestur til Nordjysk 2-dages: Kaj og Bent undersøger
mulighederne, med leje af sommerhus til næste år, i området.
-fællestur til Påskeløb 2008 på Fanø: Anker har undersøgt
lejemulighederne på Fanø, det ser lidt sort ud , meget erudlejet. Klubben opfordre til at man selv lejer sig ind i div. sommerhuse evt. i samme område. På medlemsmødet d. 10-10-07 vil dette emne også blive behandlet.

Siden sidst.
B-løb i Ålum: Kaj berettede om responsen fra Divi-løbet i Ålum. Der var lidt interne problemer med strøm til div. computere og printer grundet den lange ”kabelvej”. Der var 250 løbere der generelt synes det var et godt løb i et lidt hårdt og svært terræn. Der var lidt snak om at få opgaverne bedre fordelt og få flere medlemmer involveret som hjælp.
Der var enighed om at vi skal være tidligere ude med planlægningen af officielle løb. Thorkild har beregnet at der var et pænt overskud ved løbet.
Kommunen:Indberetning af medlemsoplysninger til kommunernes revision er sendt afsted.
Condes: Vi har købt ”Condes 8” , men skal først til at sætte os ind i det. Der vil blive lavet et kursus i ”Condes 8”
Dof: MTB WM kommer til Danmark i 2009, formentlig i Københavns-området. Junior WM i 2010.

5)Kommende arrangementer.
MTB-O stævne den 14. oktober 2007 i Ålum. Anker er stevneleder.
Klubmesterskab 2007 afholdes i samarbejde med Silkeborg OK i Hjermind Egekrat. Der opstod en længere snak om klubmesterskabet, regler-handicap. Det vil være godt hvis vi kan tiltrække de nye og gamle medlemmer til at deltage i sesomens festlige afslutning. Bent laver et oplæg.
Klub aften d. 10/10 , Kaj og Bent arrangerer og udsender en tema.
2008: Vi summer stadig på samarbejdet om løb med OK-Djurs evt.
d. 30-31/8 i Løvenholm og 2/11 i Hjermin (B-løb) Bent kontakter OK-Djurs.
2009: Løvenholm-Helgenæs-Mols bjerge evt. i samarbejde med OK-Djurs

6)Økonomi.
Der var en snak om vi skal investerer i bærbar PC, printer og evt. et generatoranlæg (jvf. problemer i Ålum). Der var enighed om at en printer ville være en god ide. Generatoranlæg kan vi leje os til de enkelte gange der er behov. Der fremkom også en ide om at lave en ”sport-ident brik-buffer” i samarbejde med OK-Pan og Horsens, så vi ikke skal leje os frem ved større arrangementer.
Thorkild fremlagde lidt regnskabstekniske ting om udgifter/indtægter fra årets aktiviteter, der var bl.a. en snak om kørselstakster. De blev ændret således at klubaktiviteter i forbindelse med funktionsjob blev sat til 1,00 kr/km og kort-rekornosering til 1,50 kr/km

7) Evt.

Kaj har fået mail fra ansat ved Energi Randers ang. interesse for orienteringssporten. Vi opfordre til at møde op til vore
træningsarrangementer. Der er også kommet en henvendelse fra Rotary, der er ved at etablere et ”sportsarkiv” for Randers.
Faste poster ved Fussing Ø er stadig på listen over uafsluttede sager, men der er sked i sagen efter lidt stilstand i DOF.
Klubfesten bliver afholdt efter klubmesterskabet d. 27/10-07 formentlig i det ”nye” klubhus. Thorkild er ”tovholder”.
Julestue afholdes som sædvanlig i nov.-dec. Kaj finder en ”tovholder”

Næste møde bliver holdt hos Kim d. 19. november 2007 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail. På sigt bør referent selv lægge referat på hjemmeside efter godkendelse.

2 Klubhusdrøftelse

  • Vi var i felten for at besøge tre muligheder omkring Ålum og Fussingø. Længebygning på Fussingø Gods, Klubhus med Ålum Idrætsforening og et lille skovløberhus i Ålum skov. Der er fordele og ulemper ved alle tre modeller, men intet er sikkert endnu. Der er aftalt møde med skovridderen på Fussingø Gods mandag d. 3/7-07. Hvis det er muligt vil Anker lave aftale med Ålum Idrætsforening samme dag, for at mindske kørslen. Der afventes hvad disse møder giver.

3 Opfølgning fra sidste møde

  • CVR/SE nummer er blevet opdateret af Kaj.
  • Hjemmesiden er blevet bedre med flere billeder og mere information om træningsløb. Der skal stadig opfordres til at medlemmerne sender billeder og beretninger fra løb og aktiviteter til Anker. Anker pointerer at indholdet af hjemmeside er alle klubmedlermernes ansvar – ikke bare den hjemmesideansvarliges.

4 Siden sidst

  • Faste poster: Projektet med faste poster ved Fussingø Gods er ved at nærme sig sin afslutning. I løbet af efteråret vil de faste poster blive opsat af skovpersonalet.
  • Arrangementer: Der har været et fint fremmøde til vore træningsløb og vores del af Midtjydsk Forårscup.
  • Kommunen: Intet nyt
  • Nordkreds klubledertræf: Kaj har været til klubledertræf, hvor han refererede fra. Medlemstallet er stigende, på landsplan 250-300. I vores klub er vi blevet 4-5 flere. Kaj refererede om at løbsgebyret til forbundet skal omlægges. Juniorløbere skal stadig have lavere gebyrer.
  Der arbejdes på at få DOF-bladet til at udkomme igen resten at året.
  Der er mulighed for at få besøg af DOF`s breddekonsulent til at fortælle om forskellige klubtiltag.

5 Kommende arrangementer

  • B-løbet i Ålum er ved at tage form. Indbydelsen er udsendt: Stævneleder og banelægger er på plads. Kaj er i gang med at fordele arbejdsopgaver.
  • Teminsplanen 2008/9 blev gennemgået og samarbejdet med OK-Djurs om et par løb i efteråret fortsætter. Der var lidt snak om vores deltagelse i Forårscup 2008 og belastningen i øvrigt for klubben ved større arrangementer.
  • Klubmesterskab 2007 afholdes i samarbejde med Silkeborg OK i Hjermind Egekrat.
  • Klub aften d. 10/10 , temaet er endnu ikke fastsat.
  • MTB-O sidste afdeling i Cup WRE i Ålum 14/10

6 Økonomi

  • Intet at berette.

7 Evt.

  • Mentorordningen er så småt iværksat. Kaj, Bent og Thorkild er mentorer og de nye medlemmer er blevet eller vil blive kontaktet.
  • Det undersøges om der er basis for en fælles tur til Påskeløbene på Fanø i 2008, planen er at leje et sommerhus eller lignende som base.
  • Der undersøges også om der er basis for en tur til Nordjysk 2-dages i marts 2008 med tilsvarende overnatning.
  • Næste møde bliver holdt hos Thorkild d. 3. september 2007 kl. 19.00.

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail og lagt på hjemmeside med indkomne rettelser.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Rekrutteringsplan
  Løbesedlen skulle nok have været ude lidt før. Der har ind til videre været 6-8 nye til træningsløb hvilket er bedre end sidste år.
  • Kassereroverdragelse
  Thorkild har fået overdraget kasse og regnskab fra den afgående kasserer. Den nye bestyrelse dokumenterede med underskrift at Thorkild er den nye kasserer.
  Thorkild orienterer om nye regler overfor kommunen og andre offentlige institutioner. Foreninger skal have et CVR-nr, som skal fornys hvert år. Kaj fornyer CVR-nr. Thorkild checker hvad “Løberen” skal betale i sponsorat for linket på vores hjemmeside.
  • O-service løbstilmelding
  Anker godkender og sender tilmeldinger.
  Thorkild betaler deltagerafgifter til de respektive klubber.
  Thorkild får liste over brik-lejere fra Anker.

3 Informationsstrategi

  • Det udsendte ROK-nyt blev diskuteret. Strategien fra sidste møde bliver bibeholdt.
  • Nyhedsbrevet om aktuelle løb vil udkomme hver 2-3 måned. Øvrige nyheder, beretninger fra løb og arrangementer kan bringes på hjemmesiden.
  • Medlemmerne skal opfordres til at komme med historier/beretninger og evt. billeder fra arrangementer. Anker opfordrer.
  • Der blev diskuteret hvordan vi skal lave foldere og informationsmateriale til bl.a. de faste poster i Fussingø. Kaj arbejder på sagen og har kontakt til kommunen og DOF. Det forventes (vi håber) at de faste poster bliver færdige til Skovens Dag den 13. maj 2007.
  • På hjemmesiden skal det fremgå tydeligere hvor, hvilket tidspunkt og hvilke baner der udlægges til vore træningsløb.

4 Siden sidst

  • Faste poster i Fussingø er sat i værk, med ansøgning til DOF. Kaj har jævnligt kontakt til Fussingø skovdistrikt ang. projektet. Der er ingen begrænsninger i brugen af de faste poster. Skovens alm. regler skal selvfølgelig følges. Der vil være mulighed for at få o-kort til de faste poster.
  • 3. divisionsmatchen i Karup Ådal gik rimeligt godt. Vi blev nr. 3 men vi skal prøve at få flere med til divisionsmatcherne. Specielt på kvindesiden kan vi hente flere point.
  • Klubhus. Der er ikke bevilget penge til ombygning af “Vasen” fra kommunen, hvorfor den mulighed ikke umiddelbar er aktuel.
  Anker undersøger muligheder for huset ved Ålum sportsplads.
  Bent har forhørt sig om firmasportshuset i Hornbæk, men det er overtage af kommunen til andre aktiviteter.
  Bent bragte en ide frem om at bruge faciliteter på/ved Fussingø. Der var mange ideer i luften, men der arbejdes videre med klubhusplanerne.
  • Nyt fra DOF. Der var intet nyt fra DOF, udover at redaktøren af orientering.dk holder.

5 Kommende arrangementer

  • Midtjydsk forårscup III. Kaj kontakter hjælpere til diverse discipliner.
  • B-løb d. 19/8 i Ålum. Kaj arbejder med at skaffe hjælpere til arrangementet. Det opfordres til at kontakte Kaj, hvis man vil varetage en opgave. Husk at reservere dagen.
  • Løb 2008. Bent har haft samtaler med OK-Djurs om et fællesarrangement. Der arbejdes på sagen med udpegning af tid og sted.
  • Løb 2010. Mariager OK har forespurgt om vi vil samarbejde om JFM og stafet i Ålum/Fussingø med fælles stævneplads. Vi har meldt positivt tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild undersøger om vi kan få bedre renter af vore indeståender.

7 Evt.

• Bent forelog at gentage workshoppen om banelægning med Condes.
• Næste møde bliver holdt hos Anker d. 25. juni kl. 19.00, hvor vi bl.a. vil følge op på vores mentor-ordning.

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet blev godkendt. Det besluttet fremover at udsende referatforslag og godkende referat via mail, for derefter at lægge det godkendte referat på hjemmesiden.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Beslutningen om at det fremover er gratis for klubmedlemmer at deltage i egne træningsløb skal annonceres via hjemmeside og via nyhedsmail vedr. træningsløbene.
  • Anker har indkøbt 12 Emit-brikker til udlejning og forventer at købe 10 Sport-Ident-brikker.
  • Diskussion om fremtidens valg til bestyrelsen skal være direkte eller bestyrelsen får mulighed for at supplere sig selv. Enighed om at formanden bør være direkte valgt. Kaj undersøger om kommunens regler tillader selvsupplering.

3 Arbejdsfordelingen i bestyrelsen

  • Thorkild accepterede kassererposten, med overtagelse efter Påske.
  • Anker ny næstformand
  • Kim Topp ny sekretær
  • Snak om hvad de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer har arbejdet med, og drøftelser af om vi skal have en breddeansvarlig.
  • Tilmelding til O-service via Anne-Mette Rokkjær afklares af Anker.

4 Siden sidst.

  • ROK
  – Faste poster:
  Kaj har haft møde med Fussingø statsskovdistrikt vedrørende faste poster. Vi søger forbundet/friluftsrådet og satser på at være klar til skovens dag den 13. maj.
  Andre områder med faste poster bør tilmeldes DOF. Kort kan downloades via ROK’s hjemmeside.
  – Nytårsappel:
  Ålum vest – spændende område og flot vejr og fint fremmøde. Thorkild ønskede et mere aktivt indhold, men resten af bestyrelsen var ikke helt enig.

  • Kommunen.
  – Klubhus:
  Intet nyt om klubhusplanerne ved Vasen. Andre forslag blev luftet:
  Firmasportens hus i Hornbæk. Bent kontakter firmasporten.
  Spejderhus ved Ålum sportsplads. Ankjer undersøger.
  – SIKR – samvirkende idrætsklubber i Randers – ballade om medlemstælling på repræsentantskabsmøde.

  • Nordkredsen.
  – Nordkredsudvalg/klubledermøde:
  Anker refererede: mest snak om kommende DOF repræsentantskab og forslag fra Silkeborg om delvis egenbetaling for juniorelitens deltagelse i landskampe.

  • DOF.
  – Repræsentantskab på Vejlefjord 3. marts
  Kaj referede: Mest snak om Økonomien p.g.a. WOC der gav stort underskud. Med 500.000 kr. i underskudsgaranti fra forbundet og et kalkuleret driftsunderskud er der tæret godt på formuen – dog til et godt formål. Budgettet 2007/08 indeholder derfor besparelser for at få et lille overskud. Besparelser bl.a. ved delvis egenbetaling til Junior WM i Australien og beskæring af forbundsbladets redaktørløn.
  Forslaget fra Silkeborg blev nedstemt. Kontigentsatser til forbundet er uændrede.

5 Kommende arrangementer

  • Forårets rekruteringsplan – Kaj fremlagde udkast, der rettes til snarest. Snak om hvordan vi får det formidlet. Satser bredt som sidste gang.
  • Midtjysk forårscup – Hjermind 26. maj Kaj indkalder til møde.
  • B-løb i Ålum 19. august mangler banelægger sammen med Niels Ole, Kaj spørger Hans Carøe/Bo Clausen.
  • Løb 2008 – evt. samarbejde med OK Djurs, Max Hansen er kontaktet. Skov?
  • Løb 2010 – forespørgsel fra Mariager OK. om JFM lang og stafet med fælles stævneplads ved Trehøje og Fussingø til stafet og Ålum til langdistance. Vi er positive – Kaj melder tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild fik bestyrelsens opbakning til at undersøge muligheden for at få en højere rente på vores formue (uden bindingsperiode.)

7 Eventuelt

Næste møde 30. april hos Bent. Tema om informationsstrategi – Det undersøges hvad Henrik vil med ROK nyt?

Lejebrikker

Til de fleste danske og udenlandske orienteringsløb anvendes elektronisk tidtagning og klipkontrol. Til det anvender løberen en såkaldt brik.

Der er to fabrikater af brikker; Sport-Ident og Emit.

Sport-Ident bruges især ved sjællandske løb samt løb arrangeret af Randers OK, OK Pan og Horsens OK. Desuden bruger de fleste udenlandske etapeløb Sport-Ident. Læs evt. mere om Sport-Ident her …

Emit bruges i resten af Jylland samt Fyn. Emit bruges også til norske løb. Læs evt. mere om Emit her …

En Emit-brik forventes at kunne holde 10-12 år eller ca. 600 løb. En Sport-Ident-brik forventes at kunne holde evigt.

Det koster normalt 10 eller 15 kr at låne en brik til et åbent løb. Til flerdages løb koster det normalt 15 kr/dag. Til træningsløb er det normalt gratis at låne en brik.

Medlemmer af Randers OK har mulighed for at leje brikker til reducerede priser.

Brik Per løb Per år
Sport-Ident 5 kr 45 kr
Emit version 2 5 kr 65 kr
 • Leje af brikker aftales med Randers OK’s løbstilmelder.
 • Lejeafgift hæves fra O-service løbskonto årligt i juni måned.
 • Lejede brikker skal returneres til løbstilmelder umiddelbart efter endt leje.
 • Randers OK vil søge at have tilstrækkelig med brikker, men hvis der til et løb ikke er tilstrækkelig med brikker, gælder “først til mølle” princippet.
 • Bortkomne brikker skal erstattes af lejeren til den gældende brugtsalgspris.

Referat fra generalforsamling den 3. februar 2007

Randers Orienteringsklub – Referat fra generalforsamlingen den 3. februar 2007

1 Valg af dirigent
Ole Rokkjær blev valgt til dirigent og Ole startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til reglerne.

2 Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
Kaj Jansson gennemgik bestyrelsen beretning (se beretningen …), og knyttede yderligere kommentarer til enkelte punkter. ROK-NYT vil blive erstattet af et nyhedsbrev.
Kristian Nielsen spurgte, hvad bestyrelsen gjorde for at tiltrække nye medlemmer, og Kaj nævnte tiltaget fra foråret 2006, hvor der blev omdelt løbesedler og annoceret, samt kørt en træningsløbrække specielt for nye medlemmer. Et lignende tiltag vil blive gjort i år.

3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Ulla Knudsen gennemgik det reviderede regnskab og konstaterede at resultatet er meget pænt.
Anne-Mette Rokkjær spurgte hvorfor løberen ikke optrådte som sponsor mere. Anker Møller lovede at tilføje Løberen på sponsorlisten på hjemmesiden.

4 Planer for det kommende år
Kaj gennemgik planerne for det kommende år. Der mangler endnu at blive fundet banelægger og stævneleder til vort åbne løb i august.
Anne-Mette foreslog at vore åbne løb lægges senere af hensyn til sommerferien. Der var enighedhed om søge en senere dato (7. september) i 2008.

5 Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde to forslag

  1 Der etableres en ordning med lejebrikker således at klubbens medlemmer kan leje løbebrikker af klubben til en fornuftig pris.
  2 Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK skal være gratis for medlemmer af Randers OK.

Begge forslag blev vedtaget.

6 Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
Som afløsere for Henrik Valentinsen og Ulla Knudsen indstillede bestyrelsen Thorkild Jensen og Kim Topp. Begge blev valgt.
Der var en del diskussion om der skulle sættes navn på de enkelte bestyrelsesposter. Bestyrelsen fik tilladelse til at vente med at sætte navn på posterne til efter første bestyrelsesmøde.
Niels Ole Mortensen og Anne-Mette Rokkjær blev valgt som suppleanter.

7 Valg af formænd for de af klubben oprettede udvalg

  • Nils Jansson blev genvalgt for formand for kortudvalget
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som ansvarlig for ROK-NYT
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som formand for træningsudvalget
  • Kristian Nelsen blev genvalgt som formand for materieludvalget
  • Anne-Mette Rokkjær blev valgt som ansvarlig for medlemsregistrering
  • Anker Møller er ansvarlig for løbstilmelding
  • Villy Sørensen er ansvarlig for e-mail-service

8 Valg af 2 revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum blev genvalgt som revisorer.

9 Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Bestyrelsens beretning for 2006

Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2006

1. Organisation.
Klubben har ved udgangen af 2006 i alt 46 aktive medlemmer og 14 passive. Hermed holder vi medlemstallet endog med en fremgang på 1, idet vi pr. 1/1.05 var 45 aktive medlemmer, og 8 passive. Denne udvikling dækker over fremgang i forhold til helt nye, flere nye familiemedlemmer men samtidig også over udmelding af nogle af klubbens markante medlemmer (Ronnie og Lisbeth).WM i Danmark gav meget omtale men uden lokal indsats høster vi ikke frugterne heraf – dog vil et stadig rekrutteringsindsats være nødvendig for fornyet fremgang.

Vi har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøder i DOF og Nordkredsen og har deltaget i Nordkredsens klubledertræf. På grund af DOF’s ændrede struktur er Nordkredsen formelt nedlagt, men fortsætter som et kredsudvalg med formand der repræsenterer klubberne i Nordkredsen.

Vi har klubben repræsenteret i friluftsrådet i region Østjylland ved Finn Søndergaard (suppleant), og Finn er også medlem af brugerrådet i Fussingø skovdistrikt. Carl Malling er revisor i Nordkredsen og Nils Jansson er kortkonsulent for det midtøstlige område i Nordkredsen – NB: ikke for ROK.

Herudover deltog Henrik og Kaj i en kommunal idrætskonference om kommunens fremtidige idrætspolitik

2. Sportslige aktiviteter.
Resultatmæssigt var 2006 igen et magert år, idet det kun blev til en medalje ved de danske mesterskaber. Igen var det Nils Jansson der med sin bronzemedalje ved DM Mellem i Langeskov på Fyn sikrede os en placering på DOF’s medaljestatistik.

I divisionsturneringen leverede de deltagende en fin indsats. Vi dystede den 28/5 i Vestre Plantage og i Sjørup, ved Karup den 17/9. Og med ca. 20 deltagende pr. løb sejrede vi over de andre 4 divisionsklubber og rykker således op i 3 division i 2007. Kommunen belønnede oprykningen med 1000 kr.

Årets klubmesterskaber blev afviklet i Gl. Rye ,et spændende kuperet område, der blev brugt til WM fortræningen – specielt rettet mod den o-tekniske mellemdistance. Finn Søndergaard blev mester i seniorklassen, Villy Sørensen vandt Oldboys klassen og Laurits Møller blev juniormester.

Årets Elgtyr løb blev glemt i træningsplanlægningen – men næste år så!

Årets aktivitetspokal gives i år til Henrik Valentinsen for sin kæmpe indsats i forbindelse med JFM i Houlbjerg og anden klubaktivitet.

3. Arrangementer.
Årets første arrangement var et alternativt bil o-løb, “Find vejen”, som Bent Fenger arrangerede den 26/2 med stor succes. I alt 19 hold med 42 deltagere nød det gode vintervejr og fandt også vej fra Kristrup til OK Djurs klubhus i Grenå.

Den 13 maj var klubben og specielt Anker med til at arranger WM udtagelsesløb inden for MTB-O. Stævnet foregik i Fussingø/Ålum og samlede ca. 60 deltagere fra hele landet.
Den 20 /8 arrangerede vi Jysk/Fynsk mesterskaber i langdistance (tidligere klassisk distance)
Houlbjerg /Toholt som Frijsenborg ejer blev nytegnet ud fra fotogrammetrisk materiale af Henrik og Nils, og så var Carl og Henrik mestre for nogle gode baner. Den fugtige August periode betød at skoven var ualmindelig tung at løbe i, så samtlige deltagere kom på en både fysisk og o-teknisk stor udfordring. Ca. 470 mødte til start, hvilket var et rimeligt antal så tæt efter en hektisk WM uge og WOC Tour i det midtjydske. Alle hjælpere fra klubben gjorde en kæmpe arbejde og herudover vil jeg nævne vores banekontrollant/IOF kontrollant Leif Damborg, som ydede en stor indsats for at vi kunne levere et så flot stævne.

Onsdag den 20/9 arrangerede vi ( Henrik) løb for 12 Himmerlandske friskoler i Fussingø. I alt 460 elever fordelt på 3 baner deltog.

Træningsløb:
Igen i år var vores træningsløb velbesøgte, specielt til de løb hvor der blev gjort lidt ekstra ud af annonceringen både internt og eksternt til andre klubber. Koordineringen af træningsløbene med naboklubberne fortsætter med Bent Fenger som tovholder . Vi afholdt i alt 11 træningsløb (3 flere end i 2005) med i alt 220 deltagere (supertræningsløb med 72 deltagere)

Nordkredsens træningssamling i Sverige i efterårsferien som Ronnie og Carl har været tovholdere på blev på grund af Ronnies pludselige sygdom ikke til noget i år

Vintertræningen fortsætter i år fra kl. 18.00–20.00 om onsdagen fra uge 43 til begyndelsen af marts. Arrangementet kører på sin 10. sæsson, og i år er konceptet ændret lidt, idet vi starter med en halv times løbetur (evt. gåtur) træner musklerne i styrkerummet og spiller lidt boldspil (badminton/volleyball).

4. Klubhus.
Dialogen mellem klubben, Kommunen og Randers Freja Motion (RFM) fortsætter. Kommunen har efter et par dialog møder lavet en nyt udkast hvor det eksisterende klubhus incl. omklædning bruges til 2 store klubhuse og der til bad og omklædning bygges et helt nyt “hus”.

Denne løsningsmodel er med nogle justeringer absolut brugbar for os. Desværre har kommunestrukturændringerne bevirket tomgang de sidste 3-4 måneder, så vi ved ikke meget om hvordan sagen står her og nu. En fornyet henvendelse til kommunen har bevirket at sagen er kommet frem i de aktive sager igen hos fritids– og kulturafdelingen. Om de aktuelle planer er de rigtige for os kan altid diskuteres og i bestyrelsen vil vi derfor opfordre alle medlemmer til at vi holder øjnene åbne for andre løsninger – senest har formanden haft en snak med Fussingø skovdistrikt om muligheder der.

5. Klubliv.
Med de kun 53 aktive medlemmer har vi et rimeligt aktivt klubliv. Året startede vanen tro med nytårsappellen, der førte os til Allestupgaard plantage, der uheldigvis var kraftig påvirket af det store stormfald. I alt 12 deltog og nød skoven og Henriks særnummer af ROK nyt – med oplysninger om Hvidsten gruppen m.v. Vi etablerede fællesture til todages i Nordjylland. Påsken foregik i år på Rømø. Vores deltagelse i divisions- turneringen havde fint fremmøde og resulterede som tidligere omtalt i oprykning til 3 division. Vores klubaften i oktober havde besøg af René Rokkjær der via track-track systemet på storskærm fortalte om vejvalgsovervejelser ved WM – meget spændende og lærerigt for de fremmødte. Klubmesterskaber i Gl. Rye samlede kun 9 løbere og den efterfølgende fest havde 10 deltagere. Årets sidste arrangement var julestuen med 17 deltagere. Anne-Mette Rokkjær og Kaj stod for arrangementet.

6. ROK–NYT.
Vores klubblad er i gode hænder hos Henrik Valentinsen, da bladet bringer de væsentligste nyheder og annoncerer vores arrangementer. Væsentlige ændringer eller bare almindelige reklamefremstød for forskellige arrangementer sørger Villy for at sende rundt på mail, og endelig har vi klubbens nye hjemmeside, der redigeres af Benny Knudsen og Anker Møller der sørger for kommunikation både til klubmedlemmer og eksternt til nye medlemmer og andre klubbers løbere.

Med det nye lay out og med en direkte link til bestyrelsen (Anker) der også er meget aktiv selv har hjemmesiden fået større aktualitet. ROK –NYT fremtid vil med Henriks udtræden af bestyrelsen og kommunens varslede opsigelse af trykkeaftalen med Kulturelt samvirke blive påvirket.

7. Korttegning.
Igen i år har Nils lavet et kæmpe arbejde med nytegning og revision af vores skove. 1. prioritet havde nytegningen af Houlbjerg–Toholt, og resultatet blev rigtig flot. Herudover blev Hjermind også revideret til JFM stafet. I 2007 er der fokus på Ålum som trænger til en kraftig revision. Forhåbentlig kan vi også få tilladelse til at tegne den private vestlige del med, så området bliver endnu mere spændende. Herudover er projektet med Løvenholm i gang, også her skal der justeringer til.

Også tak til Bo Clausen for rentegningsarbejdet.

8. DOF.
Den nye forenklede struktur blev vedtaget i år og endelig er der også vedtaget et nyt reglement, der har ændret på de traditionelle løbskategorier: A-stævner: mesterskaber – JFM/DM.

B-stævner: en sammenlægning af de gamle B og C stævner, og endelig

C-stævner: alt muligt andet. Desværre blev forslaget om divisionsturneringen vedtaget i den foreslåede form – hvorved der bliver forskel på pointberegningen fra 1-3 og til 4 division meget imod vores ønsker, da det for stævnearrangører kræver ekstra edb programmer.

Ellers har året handlet meget om WM og hvordan vi ude i klubberne kan udnytte den større mediefokus til at skaffe nye medlemmer og større aktivitet.

9. Kommende aktiviteter.
Træningsløbene er igen i år planlagt og koordineret med vores naboklubber. Anker forsøger at lave et MBT-O træning i Fussingø den 19/5.

Som noget nyt er vi gået med til at arrangere et mini stævne i samarbejde med andre midtjyske klubber. Midtjysk Forårscup : vi har budt ind på et løb i Hjermind den 26/5 med Kaj og Anker som stævneledere og Finn Søndergaard som banelægger.

Den 19/8 skal vi arrangere C-løb/divisionsløb i Ålum. Stævneleder bliver ___ og Banelæggere bliver _______.

10. Materiel.
Økonomien har også i år set fornuftig ud og klubben har også investeret i 2 nye tjekkiske klubtelte samt en bred posesvejser – begge fornuftige og fremtidsrettede investeringer

11. Bestyrelsen.
Vi har afholdt i alt 6 møder med diskussioner om DOF’s udvikling, klubhus, informationsstrategi, almindelig planlægning af vores aktiviteter, samt ikke mindst rekruttering som vi har brugt meget energi på.

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt konstruktivt arbejde i det forgangne år. Både Henrik og Ulla ønsker desværre at forlade bestyrelsen, efter henholdsvis 9 og 2 år. Begge skal have tusind tak for den store indsats de har ydet for klubben i bestyrelsen og forhåbentlig har de stadig overskud til at give et nap med når det kræves til det fremtidige klubarbejde

Det nye år skal have fokus på fastholdelse ,rekruttering , klubhus og etablering af nye ansigter i bestyrelsen. ROK- NYT’s fremtid må vi også diskutere.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson.

AKTIVITETSLISTE: 2007. – her mangler nogle træningsløb m.v. i efteråret
L. 3/2. Nytårsappel – Ålum vest, Generalforsamling –Rokkjærs køreskole.
L. 24/3 . Træningsløb i Østrup
O. 11/4 . Træningsløb/rekruttering , Fladbro.
O. 18/4 . Træningsløb, Lindbjerg
S. 22/4 3 divisionsmatch, Karup Ådal
O. 2/5 Træningsløb, Fusingø
S. 13/5 Skovens dag – Fussingø /faste poster.
L.19/5 MBT-O træning , Fussingø
L. 26/5 Midtjysk forårscup – Hjermind.
O. 6/6 Træningsløb i Ålum-øst.
O. 20/6 Sct. Hans arrangement. Volk Mølle.
O. 15/8. Træningsløb,Løvenholm. (nyt kort !)Djurs.?
S. 19/8 B- løb /divisionsmatch. .Alle hjælper !.
O.22/8 Træningsløb Houlbjerg- Supertr.løb ?
S. 2/9 3 divisionsmatch Kollerup
O. 10/10 Klubaften . ?
S. 14/10 MBT-O cup Ålum.
O. 24/10. Vintergymnastikken starter.?
L. 27/10. Klubmesterskaber ? /+ klubfest.
O. 28/11 Julestue.

2008.
L. 2/2. Nytårsappel og Generalforsamling.