Love
for
RANDERS ORIENTERINGSKLUB
Stiftet 25. august 1954

§ 1. Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke orienteringsidræt og at udbrede kendskabet til denne sport.

§ 2. Klubben er medlem af Dansk Orienterings Forbund under Dansk Idræts Forbund og underkastet disse forbunds love og regler.
Klubbens hjemsted er Randers.

§ 3. Som medlem kan optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.

§ 4. Klubbens årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Kontingenternes størrelse bekendtgøres på klubbens hjemmeside. Kontingenterne forfalder 1. januar. For nye medlemmer, som indmeldes i en løbende kontingentperiode, gives en forholdsvis reduktion i kontingenterne beregnet fra nærmest følgende månedsskifte.
Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingenterne er betalt. Restance på 3 måneder fra forfaldsdagen kan ligesom anden gæld til klubben medføre eksklusion.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 5. Klubben tegnes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen. Tre er på valg de ulige år, og to er på valg de lige år. Formanden og kasserer vælges ved direkte valg på generalforsamlingen hvert år blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv senest 1 måned efter generalforsamlingen. Der vælges hvert år to suppleanter.

§ 6. Klubbens midler forvaltes af bestyrelsen. Regnskabet revideres af de af den årlige generalforsamling valgte revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7. Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes inden udgangen af februar hvert år. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen, som har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Kontingenterne fastsættes
 5. Planer for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
 8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 10. Klubbens udvalg
 11. Valg af to revisorer
 12. Eventuelt

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest seks dage før generalforsamlingen. Forslag, som fremkommer efter denne frist, kan kun komme til afstemning, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Forslag vedrørende lovændringer kan dog ikke komme til afstemning, når de er indgivet efter fristens udløb.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i restance til klubben. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Ændringer i klubbens love kan ske på enhver generalforsamling, når §7 er iagttaget, og mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og mindst 3/4 af disse stemmer for ændringerne. Opnås dette flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes senest 14 dage og tidligst 6 dage efter til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. I alle andre spørgsmål er simpelt stemmeflertal afgørende.

§ 9. Klubben opløses efter samme regler som gældende for lovændringer, jfr. §8, dog skal en beslutning om opløsning altid bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst kan finde sted en måned efter den første generalforsamling og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Uanset årsagen til opløsning tilfalder klubbens aktiver efter bestyrelsens beslutning en klub under Dansk Orienterings Forbund eller forbundet selv. Bestyrelsen skal pr. brev underrette hvert medlem om opløsningen, herunder også om årsagen til opløsningen samt om aktivernes anvendelse.

Disse love er vedtaget 12. april 1956.
Revideret 12. december 1966, 30. november 1970, 7. februar 1979, 30. marts 1987, 15. marts 1989,
31. maj 1994 og 13. marts 2002 og 25.juni 2009.