Referat af generalforsamlingen i Randers Orienteringsklub d. 2-2-2008

Add.1 Valg af dirigent

Hans Carøe blev valgt som dirigent og konstaterede staks at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Add.2 Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.
Formanden, Kaj Jansson, gennemgik beretningen der blev udleveret på skrift ved generalforsamlingen og kan også findes på klubbens hjemmeside. Efter beretningen
var der spørgsmål til beretningen.
Niels Jansson kommenterede at han ikke længere er konsulent i Nordkredsen.
Kristian Nielsen spurgte hvor langt klubhusudvalget er med planerne for vores
”nye” klubhus. Kim Topp besvarede dette spørgsmål. Han berettede at der er lavet en prioriteret plan for arbejdet. Der vil bl.a. blive indkaldt til en arbejdsdag lørdag d. 29-3-08 hvor klubbens medlemmer opfordres til at hjælpe til med istandsættelse og renovering af klubhuset. Derudover er der lavet en vurdering af husets varmeanlæg.
Konklusionen er at elvarme anlægget bibeholdes og renoveret evt. med supplement at et mindre solvarme/ventilationsanlæg. Ålum idrætsforening vil lave ekstraisolering og isætte nye vinduer.
Beretningen blev herefter godkendt.

Add.3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Thorkild Jensen fremlagde klubbens regnskab og takkede først revisor og andre fra klubben for hjælp til kopiering af regnskabet. Regnskabet viste et resultat på
15.492,55 kr. Thorkild Jensen gennemgik samtidig budgettet for 2008 der vil give et underskud på 17.000 kr. Dette underskud fremkommer ved øgede udgifter til engangs
investeringer i klubhuset og ”sport-ident” enheder.
Hans Carøe stillede spørgsmål om punktet div. Gaver og klubhus. Budgetet viser her -20.000 kr. Vi formoder at få en del af disse penge tilbage fra kommunen i form af
lokaletilskud.
Kristian Nielsen havde et spørgsmål om hvor meget vi betaler til DOF. Thorkild svarede at kontingentet til DOF fra klubben er ca. 10.000 kr. pr. år.
Hans Carøe kommenterede at vi til næste regnskab skal have en ny post i regnskabet der skal hedde ”klubhus”. Dette vil blive gjort.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Hans Carøe kommenterede at der i klubbens vedtægter §4 står at man skal vedtage næste års kontingent under dette punkt. Det blev vedtaget at bibeholde det nuværende kontingent i 2008.

Add.4 Planer for det kommende år.

Kaj Jansson gennemgik årets arrangementer. Disse kan ses i bestyrelsens beretning.
Aktivitetslisten skal tages med forebehold. Der henvises til klubbens hjemmeside med de opdaterede løb. Klubtræningsløb bliver flyttet til torsdage og der bliver lavet en fast ”løbetræningsdag” på tirsdage med udgangspunkt fra klubhuset.

Add.5 Indkomne forslag.
I ) Oprettelse af udvalg til nydesign af klubdragt.
Kaj Janson fremlagde bestyrelsens holdning til ny
klubdragt. Der høres fra medlemmerne at der ønskes
en ny klubdragt der er mere moderne i design og
pasform. Anker Møller har forhørt sig ved Trimtex
om priser og fundet ud af at det
ikke er helt billigt hvorfor han foreslår at
klubben yder et tilskud til nye klubdragter.
Bent Fenger Jensen foreslår at der bliver tænkt lidt
bredere i design således det ikke kun er klubdragt,
men måske også nyt ”banner”
Thorkild Jensen foreslår at klubben giver udvalget
nogle rammer. Det var til lidt diskussion om hvordan
disse rammer skulle være. Det var for
generalforsamlingen lidt svært at fastsætte disse
rammer. Anker Møller melder sig som medlem af dette
udvalg.

II ) Indkøb at lettere Sportident enheder til
træningsløb. Enhederne kan bruges uden stativ.

Anker Møller viste og fortalte om en ny Sportident
enhed. Den er lettere end dem vi har og kan bruges
uden stativ. De kan derfor bruges til træningsløb
hvilket gør at træningsløb bliver lidt sjovere.
Prisen er ca. 800,- kr./stk. Bestyrelsen foreslår at
vi køber 30 stk. Kaj Janson foreslår at vi også
indkøber 30 holdere , således de nye enheder også
kan bruges til ”store” løb.
Det blev vedtaget at indkøbe disse enheder og
holdere.

Add.6 Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter.

Hans Carøe kommenterede at vedtægterne er lidt ”rodede” i hvem det er der er på valg.
Der blev genvalg til Kaj Janson som formand og Kim Topp som sekretær således at bestyrelsen ser ud som følgende:

formand: Kaj Jansson
næstformand: Anker Møller
kasserer: Thorkild Jensen
sekretær: Kim Topp
best.medlem: Bent Fenger Jensen

Der var lidt snak om dette punkt. Bestyrelsen vil arbejde på at gøre reglerne/vedtægterne mere smidige. Disse ændringer vil komme med på næste års generalforsamling.
Hans Carøe foreslog at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor kun dette er på dagsordenen. Dette tager bestyrelsen til efterretning.
Niels Ole Mortensen indvilger i at fortsætte som 1.suppleant og Hans Carøe blev valgt som 2.suppleant.

Add.7 Valg af formænd for de af klubbens oprettede udvalg.
Kortudvalg: Niels Jansson
Bladudvalg(ROKnyt): Henrik Vallentinsen
Træningsudvalg(løbe): Henrik Vallentinsen
Materieludvalg: Kristian Nielsen(en ny
skal findes til
overtagelse fra
Kristian)
Medlemsregistreing: Thorkild Jensen
Emailservice: Villy Sørensen
Klubhusudvalg: Kim Topp
Bent Fenger Jensen foreslog at bestyrelsen finder formændene til div. udvalg i stedet for at bruge tid til dette på generalforsamlingen. Der fandtes ikke flere formænd til udvalg. Bestyrelsen vil arbejde videre på at dette punkt også bliver mere smidigt til næste generalforsamling.

Add.8 Valg af revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum accepterede genvalg

Add.9 Eventuelt

Kaj Jansson informerede om at der var et par ekstra overnatningspladser til ”2.dages Nordjysk” og at der mangler overnatning til ”Påskeløbet” på Fanø.

Anker Møller fremkom med et problem omkring korttegning. Bo Clausen er tilsyneladende ved at trække sig ud af dette arbejde. Anker opfordre til at finde nye medlemmer til korttegning. Der er et kursus i rentegning med ”Ocad” i marts måned. Bestyrelsen vil tage dette punkt op. Anker fortalte yderligere at DOF har lavet en sponsoraftale med COWI hvor vi kan købe kortgrundmaterieale, højdekurver o.s.v. for en pris af 800 kr for 0-4 km2 kort og derefter 400 kr. pr. km2 for de næste.

Bent Fenger Jensen meddeler at træningsløbslisten for foråret er lagt på hjemmesiden, men at der stadig mangler banelæggere og afviklere til nogle af løbene.

Kaj Jansson informere om at bestyrelsen arbejder videre med ”Indvielsesdag for klubhus og faste poster” sidst i foråret.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.35

Refferent Kim Topp