Referat af


Generalforsamling Randers Orienteringsklub, lørdag 2. februar 2013, kl. 15.00 i Klubhuset, Ålum.

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

Carl Malling blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dirigenten opfordrer bestyrelsen til at præcisere hvad ”skriftligt” betyder i forbindelse med varsling af dato for generalforsamling. Det blev dog besluttet, at det er nok med den nuværende formulering. Der opfordres til, at sende brev med postvæsenet til de medlemmer, der ikke har mail.

 

2.     Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det  forløbne år
Der blev udleveret skriftlig beretning inkl. aktivitetsplan til alle fremmødte medlemmer. Kaj præsenterede mundtlig beretning. Tilføjelse til 4. Klubhuset: Kommunen påstår, at de mundtligt har givet besked om nedrivningen, men vi har intet hørt. Vi har krævet 70.000 som erstatning for ødelagt udstyr i garagerne, men er blevet tilbudt 25.000 kr. Det vil vi ikke acceptere og fremsender et nyt krav. Flere opfordringer fra medlemmer til at gå videre med sagen og kræve yderligere erstatning. DOF arbejder videre mod Naturstyrelsens forslag til stillezoner i de danske statsskove. Der er en opblødning på vej. For yderligere detaljer henvises til den skriftlige beretning.

 

Finn og øvrige politifolk har stor ros til afviklingen af byløbet.

 

3.     Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Kaj gennemgik regnskabet i Åses fravær. Niels mente, at indtægter for salg af kort skulle være mere, men der er ikke mange der har købt kort i 2012 meddelte Kaj. Regnskab og budget blev godkendt uden yderligere kommentarer.

4.     Kontingenterne fastsættes
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser i 2013, hvilket der var opbakning til blandt de fremmødte medlemmer. Der er ved en fejl opkrævet for lidt kontingent i 2012. Generalforsamlingen foreslår, at Åge sender ekstra opkrævning via O-service.

5.     Planer for det kommende år
Kaj gennemgik aktivitetsplanen, som er vedhæftet den skriftlige beretning. Kaj opfordrede til at flere medlemmer melder sig til banelægning.

6.     Indkomne forslag

Ingen forslag

7.     Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
(Henrik Vallentinsen og Åge Lillethorup er på valg og villige til genvalg, Franz Thomsen er også på valg men ønsker ikke at genopstille, bestyrelsen foreslår Kristian Arnborg til den ledige bestyrelsespost).

Henrik Vallentinsen, Åge Lillethorup og Kristian Arnborg blev valgt.

Bestyrelsen finder en 1. suppleant. Franz Thomsen er 2. suppleant.

8.     Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
Kaj Jansson blev valgt

9.     Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
Åge Lillethorup blev valgt.

10.  Klubbens udvalg
Klubhus: Kim Topp

Materiel: Kristian Arnborg
Kort: Niels Jansson
Træning: Henrik Valentinsen

 

11.  Valg af to revisorer
Thorkild Jensen blev valgt

Anders Ladekarl blev genvalgt

 

12.  Eventuelt

Anne Mette foreslår, at vi inviterer politikerne til et o-løb i skoven.

Der blev stillet forslag om brug af sociale medier eller hjemmeside med flervejskommunikation. F.eks. facebook eller dialog på vores hjemmeside.

Forslag om, at klubfesten afholdes omkring sommer. Opbakning til, at vi prøver det af.

Ref: Franz Thomsen