Bestyrelsens beretning for 2013

Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2013.

1. Organisation

klubben har ved overgangen til 2014 59 aktive medlemmer (55) og 15 passive (15). Igen i år et stabilt medlemstal med beskeden medlemsfremgang. De sidste par år har synligheden af klubben i medierne været stigende, specielt via festugens byløb. Så forhåbentlig vil vores rekrutteringsindsats på sigt give mere fremgang.

Vi har været repræsenteret ved Nordkredsens repræsentantskabsmøde og klubledertræf.

Finn Søndergaard er medlem af brugerrådet i Kronjyllands skovdistrikt, samt suppleant i friluftsrådet i region Østjylland. At have medlemmer her er vigtig ikke mindst set i lyset af statsskovvæsenets forslag om zonering af vores statsskove.

Carl Malling er kasserer i Nordkredsen.

2. Sportslige resultater

2013 var som sidste år et år uden medaljer til klubben, alligevel har klubben leveret rimelige resultater. I divisionsturneringen kæmpede vi bravt og bibeholdt vores ”naturlige” plads i 3. division. Vi dystede om foråret 12. maj i Silkeborg Nordskov og om efteråret i Rold Nørreskov 8. september og skulle herefter i nedrykningsmatch 22. september i Linå Vesterskov hvor 19 klubmedlemmer var med til at sikre os 3. divisions status. Vi tabte til Nordvest og vandt sikkert over OK Djurs og Vestjydsk Orienteringsklub fra Holstebro. Derfor bliver 2014 også i 3. division, hvor vi skal dyste mod Karup/Skive, Vendelboerne fra Hjørring og Nordvest Ok. Reserver allerede nu datoerne 4. maj ved Horsens OK, 7. september ved OK Pan og op/nedrykningsmatch 21.september ved Rold Skov OK.

I De Hårdes Klub lykkedes det igen i år for Thorkild Jensen at blive mester. Herudover blev Kenneth Møller også kvalificeret som medlem. Flot klaret.

Stafetsamarbejdet med OK Djurs blev også benyttet i år dels ved JFM stafet i Nymindegab (men desværre i år uden medaljer) og dels ved Midgårdsormen i Silkeborg Vesterskov 25. august.

Årets Klubmesterskab blev arrangeret i Hjermind skov. Mange fik prøvet den private kuperede østlige del. Kaj var banelægger. Årets klubmestre blev: Herre senior: Thorkild Jensen. Yngre old boys: Franz Thomsen. Ældre old boys: Kristian Nielsen. Dame senior: Thea Lillethorup. Junior: Jeppe Lillethorup.

Årets aktivitetspokal går igen i år til Bent Fenger Jensen for hans meget store arbejde med byløbet i Randers festuge. Bent har lavet et flot arbejde med at skaffe adgang, få kortet justeret/tegnet, lave spændende baner, organisere afviklingen af selve løbet, lave pr. omkring stævnet og sikre økonomisk tilskud via Randers ugen.

3. Arrangementer

Årets største arrangement var vores 2. divisions løb i Ålum 5. maj med Kaj som stævneleder og med Carl Malling og Franz Thomsen som banelæggere. 227 deltagere nød den flotte forårsskov og de velkomponerede baner. Stævnepladsen var henlagt til en bred slugt midt i skoven. Stor tak til medlemmerne for fin støtte til arrangementet.

Byløbet 13. august i Randers ugen med start og mål midt på Østervold blev igen en kæmpe succes. I alt 104 deltager + 2 hold både fra andre o-klubber og lokale Randers borgere. Igen var der stor ros til Bent Fenger for de kreative baner, hvor mange oplevede Randers By på en ny og spændende måde. Mon ikke det med byløbet er blevet en tradition vi skal holde fast i, ikke mindst i forhold til synlighed og pr.

MBTO i Ålum/ Fussingø.  Anker møller og enkelte hjælpere stod for et WRE løb med udgangspunkt i klubhuset den 12. maj. I alt 83 deltagere fra store dele af landet og enkelte udlændinger.

Træningsløb: Vi arrangerede i år 11 træningsløb (inklusiv klubmesterskabet) med i alt 302 deltagere. Aktivitetsniveauet er efter bestyrelsens mening i orden, men en forøgelse af tilbuddene til medlemmerne er altid velkommen. Derfor har vi for 2014 indgået et træningsløbssamarbejde med Mariager Fjord OK således at vi kan deltage gratis i deres træningsløb mod at de også deltager gratis i vores. Hermed øges træningstilbuddet til medlemmerne samtidig med at det sikrer os større deltagelse i vores egne tilbud. Tanken er også at opkvalificere løbene med elektronisk tidtagning til alle løb – så meld dig hurtig som banelægger. Så vil bestyrelsen prøve at støtte i det omfang der bliver brug for det. Som sædvanligt er vores træningsløb koordineret med omegnsklubberne så der stort set hver uge året rundt er et tilbud til medlemmerne.

4. Klubhus

Klubhuset fungerer upåklageligt, og er en god ramme om vores arrangementer. Kommunen bevilligede 25.000 kr. i forbindelse for med deres rydning af vores materiel ved garagerne på Viborgvej. Det var ca. det halve af hvad vi har opgjort at vi mistede, men da de mener at vi havde fået (mundtlig) besked er det det vi fik. Det har vi naturligvis klaget over til kommunen samtidig med at SIKR er blevet orienteret om sagen og har drøftet den med kommunen.

En mulig udvidelse af lagerkapaciteten i klubhuset har vi p.t. stillet i bero da en grundig oprydning og etablering af nye reoler i det eksisterende redskabsskur ved vores klubhusdag ser ud til at have løst problemet.

5. Klubliv

Året startede med den traditionelle nytårsappel, gåtur i Randers øst på en del af det nye bykort, med indlagte spørgsmål med 12 deltagere og efterfølgende generalforsamling med 14 deltagere i klubhuset i Ålum. Vintergymnastik på UDC til midt i marts. Klubaften om SportIdent og Condes til træningsløb 20. marts med 11 deltagere. 9 medlemmer deltog i årets Påskeløb i Velling/ Snabbegaard, Gludsted, St. Hjøllund med Horsens som arrangør. Klubarbejdsdag  15. juni  med oprydning , etablering af nye reoler og hyggeligt samvær. Fin deltagelse i divisionsturneringen der har sikret os endnu et år i 3. division. Klubmesterskaberne i Hjermind med hele 87 deltagere. Klubfesten blev som sædvanligt holdt i klubhuset med i alt 18 deltagere. Årets sidste arrangement er julestuen med julebingo hvor 12 deltog.

6. ROK Nyt

Vores kommunikation med medlemmer og andre foregår primært via hjemmesiden, som Kim og Anker står for og herudover for rundsendte mails om aktuelle begivenheder som Villy bestyrer. Dette system fungerer stadig tilfredsstillende, da medlemmerne får hurtig besked om aktuelle tiltag og ændringer. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan forbedre kommunikationen med medlemmerne. Her vil en mere aktiv hjemmeside kunne gøre en forskel. I bestyrelsen prøver vi så godt vi kan, men vi er selvfølgelig altid åbne over for gode forslag til at gøre det bedre.

7. Korttegning

Årets store kortprojekt var Ålumkortet som blev brugt til det åbne løb den 5. maj Herudover er bykortet udvidet mod nordvest med Bo og Bent Fenger som de aktive.

I det kommende år forventes bykortet at blive udvidet endnu mere mod vest således at Vestparken også kommer med. Større kortprojekter afventer hvilke skove vi satser på til åbne løb i de kommende år. Efterårets og vinterens storme kan gøre mindre justeringer nødvendige i alle vores skove.

8. DOF

Forbundet har i det forløbne år arbejdet for at realisere plan 2015, som skal gøre det lettere at gå til orientering både for medlemmer og arrangører m.m. Herudover realiserer forbundet også projekter som skal øge synligheden, med speciel sigte på skolerne. Konkret blev projektet ”find vej i ” fortsat i 2013 og i det kommende år vil man koble det sammen med en satsning på orientering i skolerne. I bestyrelsen har vi vurderet at vi ikke vil deltage i år 2014 da det ikke umiddelbart giver resultater i forhold til arbejdet.

Ved den kommende repræsentantskab i marts 2014 skal forbundet desuden vælge ny formand. En kandidat fra det nordjyske Walther Rahbeck fra Ålborg OK har meldt sig på banen.

9. Kommende aktiviteter

Træningsløbene vil igen i år blive koordineret med vores naboklubber og vi har etableret et træningsløbssamarbejde med Mariagerfjord OK.- Se aktivitetsplan bagerst.

Bent Fenger arrangerer ”på sporet” den 22. februar hvis vejret tillader det. Et historisk bilorienteringsløb med indlagte prøver på at finde vej ved hjælp af gamle kort og andre kilder.

Byløb i Randers festuge. Bo og Kaj er banelæggere. Bent Fenger fine drejebog for afviklingen bruges. Kortet udvides yderligere mod vest.

23. august planlægger vi at afholde 60 års jubilæumsløb og fest. Vi satser på at få nedsat et lille jubilæumsudvalg der vil udstikke de nærmere rammer for hvad der skal ske. Officielt blev klubben startet ved stiftende generalforsamling 25. august 1954 i Håndværkerforeningen.

10. Materiel

Det nye materie som vi har indkøbt med sammenklappelige lette borde og stole samt poststativer med velkrobånd til påmontering af de elektroniske enheder virker fint. Så mangler vi bare at få indkøbt lidt flere poststativer, så det ikke er nødvendigt at låne når vi har åbne løb.

11. Bestyrelsen

Vi har afholdt seks bestyrelsesmøder, med diskussion og beslutninger om klubbens udvikling, løbsplanlægning, rekrutteringsplan samt almindelig planlægning af klubaktiviteter. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson

Referat af bestyrelsesmødet d. 10.4.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 10-4-2013

 

Add.1. Opfølgning fra sidste møde:

Vores klage  er modtaget fra kommunen. Men vi har ikke hørt noget endnu. Vi afventer.

Klubaftenen d. 20.3.13 med 7-8 deltagere hvor Condes og SI enheder til træningsløb  blev gennemgået. 

Der var en løs snak om søgning af midler hos fonde og andre.


Add.2. Siden sidst:

Kommunen: Se add. 1

DOF: 

Kaj gennemgik et skriv fra DOF  om Vision 2015. De nye forslag til brug af Statsskovene var også et tema på DOF repræsentatskabsmødet. Forslagene kan begrænse vores brug som o-løbere.

ROK Hjemmeside:

Kim sørger for at siden er opdateret med kalender og laver løbende artikler om ture og arrangementer. Større ting af tekniske karakter tager tager Anker sig stadig af.

 

  
Add.3. Kommende arrangementer:

Træningsløbsplanlægning.

Henrik har fundet banelæggere til næsten alle løb i foråret. Der arbejdes videre med at med at finde banelæggere til træningsløbene

Begyndertræning.

Kaj gennemgik planen for begyndertræning. Kaj rundsender den til klubbens medlemmer via Villy`s rundsendingsservice. Kim lægger det på hjemmesiden.

2.divisionsmantch d.5.5.13 i Ålum.

Planlægningen af 2.divisionsmatchen er i fuld gang. Kaj er ved at have alle funktioner besat. Carl og Franz er banelæggere. Der er møde om løbet d. 15.4.13 med funktionslederne.

 

Mobilisering til 3.divisionsmatch.

Kim sender brev rundt via Villy til reklame for 3.divisions matchen. Kim lægger tilsvarende reklame på hjemmesiden.

 

Randers Festuge by-o-løb.

ROK  arrangere by-o-løb i Randers Festuge tirsdag d. 13. august 2013. Der bliver start og mål på Østervold som sidst. Kortet er blevet udvidet mod nord. Bent Fenger Jensen er i gang med at lave baner. Der bliver lagt en større indsats med banerne for aktive orienteringsløbere. Ellers følges konceptet fra 2012.

 

Add.6 Økonomi:

Indkøb af materiel, herunder stativer.

Åge har bestilt en del materiel hos Lars Ole Kopp for et større beløb, han mangler at få tilbagesvar fra Lars Ole

Farveprinter.

Der var en længere snak om anskaffelse af lazerfarveprinter til klubben. Gerne til A3. Åge forhører sig ved Randers PC-center. Åge mailer tilbage med pris inden beslutningen tages.


Add.5. Eventuelt.

Klubarbejdsdag lørdag d.15.6.13  kl. 10.00 – 16.00. Kim sender indbydelse ud via Villy.

Kim kontakter Ruben fra ÅIF ang. Isætning af manglende vindue.

Kim har undersøgt pris på 20” kontainer. Prisen vil være ca. 40.000 kr incl moms og transport.

 

Næste møde onsdag d. 30.5. 2013 i klubhuset. Kl. 19.00

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.