Referat fra Generalforsamlingen d.1.2.2014

 Referat fra generalforsamling i Randers Orienteringsklub

lørdag den 1. februar 2014  kl. 14:00 i klubhuset i Ålum.

Formanden bød de 10 fremmødte – (3 fra bestyrelsen og 7 medlemmer) velkommen til årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Carl Malling blev valgt som dirigent.

Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet – og at dagsordnen var omdelt som beskrevet i klubbens vedtægter. Derefter gav han ordet til formanden.

 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det  forløbne år.

Der blev omdelt skriftlig beretning inkl. aktivitetsplan til de fremmødte medlemmer.

Kaj gennemgik de enkelte punkter i beretningen.

Beretningen vil også blive lagt på Hjemmesiden.

 

Organisation:

Der var en lille stigning i medlemstallet hvilket jo er positiv. Der er ingen tvivl om at synlighed i lokalsamfundet er en vigtig ting. By-løbet i Randers-ugen er med til at bidrage til det. Vi satser på det bliver et fast indslag i Randers-ugen.

 

Sportslige resultater:

Det blev ikke til nogen medaljer i 2013.

Vi fastholdt vores plads i 3. division – det er nok der vi naturligt hører til. 

Stafetsamarbejdet med OK Djurs fungerer fint og kører videre i 2014.

Thorkild Jensen blev mester i De Hårdes Klub – og en af vores unge medlemmer Kenneth Møller kvalificerede sig også til at blive medlem af klubben.

Den 26.10. afholdt vi klubmesterskab i Hjermind hvor også SOK, Karup OK og OK Djurs deltog. I alt var der 87 deltagere – hvilket jo var meget flot.

Årets aktivitetspokal går igen til Bent Fenger Jensen for hans store indsats i forbindelse med by-løbet i Randers-ugen.

 

Arrangementer:

2. divisionsløbet den 5. maj i Ålum med Carl og Franz forløb fint. 227 løbere deltog i løbet.

12. maj arrangerede Anker Møller m.fl. MTBO i Ålum/Fussingø.

By-løb den 13. august blev igen en kæmpesucces med omkring 104 deltagere.

Vi arrangerede 11 træningsløb med i alt ca. 302 deltagere.

 

Klubhus:

Klubhuset fungerer stort set fint til vores aktivitetsniveau – selv om det kan være lidt koldt i vintermånederne. Der var lidt snak om hvad der kan gøres for at forbedre klubhuset (isolering i gulv og på loftet) men det er en bekostelig affære.

På arbejdsdagen den 15. juni fik vi ryddet grundigt op i rummet og flyttet rundt på en del af materiellet. Desuden fik vi sat en reol op i skuret ved den østlige gavl af klubhuset. En tilsvarende arbejdsdag planlægges i 2014.

             

Vedr. sagen om materiellet i garagerne så har Kaj haft en snak med SIKR som siger at der nok ikke er så meget mere at gøre for at få yderligere erstatning for det tabte materiel udover  de 25.000,- som vi har fået.  

 

Klubliv:

Året startede med nytårsappel den 2. februar. En gåtur på den østlige del af Randers bykortet med indlagte spørgsmål undervejs. 12 medlemmer deltog i gåturen.

Derefter var der generalforsamling i klubhuset hvor 14 medlemmer mødte op.

Vi har gymnastik hver onsdag hele vinteren.

Den 20. marts var der klubaften hvor emnerne var brug af Condes og SportIdent tidtagning. 

9 medlemmer deltog i årets Påskeløb som var en kold omgang.

15. juni havde vi en hyggelig arbejdsdag i klubhuset – hvor der undervejs også var fællesspisning (pizza). – Så mød bare op når vi gentager succesen i år.       

Vi deltog i divisionsturneringen og forsvarede vores plads i 3. division. – Husk allerede nu at reservere datoerne for årets divisions løb – klubben betaler startgebyret.  

12 medlemmer mødte op til årets sidste aktivitet som var julestuen med bankospil, gløgg og æbleskiver. En hyggelig måde at afslutte året på. Der var lidt debat om vi skal fortsætte med julestuen – evt. finde en anden form – men flere gav udtryk for at de var godt tilfredse med arrangementet.

 

ROK-nyt:

Vi har en Hjemmeside som primært styres af Anker Møller og Kim Topp.

Vi skal være omhyggelige med at holde Hjemmesiden opdateret.  

Derudover har vi Villys e-mail service som rundsender stort og småt til klubbens medlemmer. Mail er nu engang den hurtigste måde at få en rundkastet en meddelelse på.

 

Korttegning:

Ålum kortet var det store projekt i 2013. Desuden er bykortet blevet udvidet. Bo Clausen og Bent Fenger er tovholdere på bykortet der i 2014 skal udvides yderligere.

 

DOF:

Helge Søgaard stopper og DOF skal have ny formand. Walther Rahbek fra Aalborg OK er så vidt vides eneste kandidat som ny formand.

Vi har valgt ikke at deltage i repræsentantskabsmødet som bliver afholdt i København i starten af marts.

 

Kommende aktiviteter:

Oversigt over “alle” træningsløb her i Østjylland og relevante terminslisteløb er rundsendt til klubbens medlemmer. Vi koordinerer træningsløbene med naboklubberne og i år har vi aftalt med MFOK om gratis deltagelse i hinandens træningsløb – desuden bliver der tidtagning ved løbene.

Husk divisionsløb den 4. maj og den 7. september. Husk også op/nedrykningsmatch den 21. september i Rold Skov.

Bent Fenger arrangerer den 22. februar bil orienteringsløb (indbydelse er rundsendt til medlemmerne).

Vi arrangerer den 12. august by-løb i Randers-ugen. Kaj og Bo er banelæggere.

23. august afholder vi et lille 60 års jubilæumsløb i Fussingø med efterfølgende fest ved klubhuset. Har du lyst til at indgå i et lille arrangementsudvalg/festudvalg så tøv ikke – men forhør dig nærmere ved formanden.        

Til efteråret starter gymnastikken op igen – og vi slutter året af med julestue med bankospil, gløgg og æbleskiver.

 

Materiel:

Vi har for erstatningen for det tabte materiel indkøbt forskelligt nyt udstyr: Borde, stole, poststativer, skærme mv. – vi skal ha’ indkøbt flere poststativer så vi ikke behøver at låne os frem.

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kassereren gennemgik og kommenterede de enkelte poster i regnskabet. Der var ikke de store kommentarer til regnskabet som blev godkendt.

    

4. Kontingenterne fastsættes.

450,- for seniorer – 900,- for familie – 200,- for juniorer – 90,- for passive.

 

5. Planer for det kommende år.

Kaj gennemgik aktivitetsplanen, som var vedhæftet den skriftlige beretning. Aktivitetsplanen vil også blive lagt på Hjemmesiden.

 

6. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter.

Kaj Jansson og Kim Topp var på valg og villige til genvalg.

Kaj Jansson og Kim Topp blev begge genvalgt.

 

Villy Sørensen blev valgt som den ene suppleant – og Kaj forhører sig ved familien Jessen (Maria og Jens) om en af dem vil være suppleant.   

 

8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Kaj Jansson blev genvalgt som formand.

 

9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Åge Lillethorup blev genvalgt som kasserer.

 

10. Klubbens udvalg.

Klubhus: Kim Topp

Materiel: Kristian Arnborg
Kort: Nils Jansson
Træning: Henrik Valentinsen

 

11. Valg af to revisorer.

Thorkild Jensen og Anders Ladefoged blev begge genvalgt.

 

12. Eventuelt

Der var lidt snak om områderne med faste poster. På grund af manglende vedligeholdelse blev det besluttet at fjerne kortene fra Randers Vest, Randers Nord, Romalt Bakker og Fladbro fra Hjemmesiden. Eneste tilbageværende bliver Fussingø. – (Posten på galgebakken er fjernet – Kaj tager kontakt til skovkontoret om genetablering).     

Bestyrelsens beretning for 2013

Randers Orienteringsklub – Bestyrelsens beretning for 2013.

1. Organisation

klubben har ved overgangen til 2014 59 aktive medlemmer (55) og 15 passive (15). Igen i år et stabilt medlemstal med beskeden medlemsfremgang. De sidste par år har synligheden af klubben i medierne været stigende, specielt via festugens byløb. Så forhåbentlig vil vores rekrutteringsindsats på sigt give mere fremgang.

Vi har været repræsenteret ved Nordkredsens repræsentantskabsmøde og klubledertræf.

Finn Søndergaard er medlem af brugerrådet i Kronjyllands skovdistrikt, samt suppleant i friluftsrådet i region Østjylland. At have medlemmer her er vigtig ikke mindst set i lyset af statsskovvæsenets forslag om zonering af vores statsskove.

Carl Malling er kasserer i Nordkredsen.

2. Sportslige resultater

2013 var som sidste år et år uden medaljer til klubben, alligevel har klubben leveret rimelige resultater. I divisionsturneringen kæmpede vi bravt og bibeholdt vores ”naturlige” plads i 3. division. Vi dystede om foråret 12. maj i Silkeborg Nordskov og om efteråret i Rold Nørreskov 8. september og skulle herefter i nedrykningsmatch 22. september i Linå Vesterskov hvor 19 klubmedlemmer var med til at sikre os 3. divisions status. Vi tabte til Nordvest og vandt sikkert over OK Djurs og Vestjydsk Orienteringsklub fra Holstebro. Derfor bliver 2014 også i 3. division, hvor vi skal dyste mod Karup/Skive, Vendelboerne fra Hjørring og Nordvest Ok. Reserver allerede nu datoerne 4. maj ved Horsens OK, 7. september ved OK Pan og op/nedrykningsmatch 21.september ved Rold Skov OK.

I De Hårdes Klub lykkedes det igen i år for Thorkild Jensen at blive mester. Herudover blev Kenneth Møller også kvalificeret som medlem. Flot klaret.

Stafetsamarbejdet med OK Djurs blev også benyttet i år dels ved JFM stafet i Nymindegab (men desværre i år uden medaljer) og dels ved Midgårdsormen i Silkeborg Vesterskov 25. august.

Årets Klubmesterskab blev arrangeret i Hjermind skov. Mange fik prøvet den private kuperede østlige del. Kaj var banelægger. Årets klubmestre blev: Herre senior: Thorkild Jensen. Yngre old boys: Franz Thomsen. Ældre old boys: Kristian Nielsen. Dame senior: Thea Lillethorup. Junior: Jeppe Lillethorup.

Årets aktivitetspokal går igen i år til Bent Fenger Jensen for hans meget store arbejde med byløbet i Randers festuge. Bent har lavet et flot arbejde med at skaffe adgang, få kortet justeret/tegnet, lave spændende baner, organisere afviklingen af selve løbet, lave pr. omkring stævnet og sikre økonomisk tilskud via Randers ugen.

3. Arrangementer

Årets største arrangement var vores 2. divisions løb i Ålum 5. maj med Kaj som stævneleder og med Carl Malling og Franz Thomsen som banelæggere. 227 deltagere nød den flotte forårsskov og de velkomponerede baner. Stævnepladsen var henlagt til en bred slugt midt i skoven. Stor tak til medlemmerne for fin støtte til arrangementet.

Byløbet 13. august i Randers ugen med start og mål midt på Østervold blev igen en kæmpe succes. I alt 104 deltager + 2 hold både fra andre o-klubber og lokale Randers borgere. Igen var der stor ros til Bent Fenger for de kreative baner, hvor mange oplevede Randers By på en ny og spændende måde. Mon ikke det med byløbet er blevet en tradition vi skal holde fast i, ikke mindst i forhold til synlighed og pr.

MBTO i Ålum/ Fussingø.  Anker møller og enkelte hjælpere stod for et WRE løb med udgangspunkt i klubhuset den 12. maj. I alt 83 deltagere fra store dele af landet og enkelte udlændinger.

Træningsløb: Vi arrangerede i år 11 træningsløb (inklusiv klubmesterskabet) med i alt 302 deltagere. Aktivitetsniveauet er efter bestyrelsens mening i orden, men en forøgelse af tilbuddene til medlemmerne er altid velkommen. Derfor har vi for 2014 indgået et træningsløbssamarbejde med Mariager Fjord OK således at vi kan deltage gratis i deres træningsløb mod at de også deltager gratis i vores. Hermed øges træningstilbuddet til medlemmerne samtidig med at det sikrer os større deltagelse i vores egne tilbud. Tanken er også at opkvalificere løbene med elektronisk tidtagning til alle løb – så meld dig hurtig som banelægger. Så vil bestyrelsen prøve at støtte i det omfang der bliver brug for det. Som sædvanligt er vores træningsløb koordineret med omegnsklubberne så der stort set hver uge året rundt er et tilbud til medlemmerne.

4. Klubhus

Klubhuset fungerer upåklageligt, og er en god ramme om vores arrangementer. Kommunen bevilligede 25.000 kr. i forbindelse for med deres rydning af vores materiel ved garagerne på Viborgvej. Det var ca. det halve af hvad vi har opgjort at vi mistede, men da de mener at vi havde fået (mundtlig) besked er det det vi fik. Det har vi naturligvis klaget over til kommunen samtidig med at SIKR er blevet orienteret om sagen og har drøftet den med kommunen.

En mulig udvidelse af lagerkapaciteten i klubhuset har vi p.t. stillet i bero da en grundig oprydning og etablering af nye reoler i det eksisterende redskabsskur ved vores klubhusdag ser ud til at have løst problemet.

5. Klubliv

Året startede med den traditionelle nytårsappel, gåtur i Randers øst på en del af det nye bykort, med indlagte spørgsmål med 12 deltagere og efterfølgende generalforsamling med 14 deltagere i klubhuset i Ålum. Vintergymnastik på UDC til midt i marts. Klubaften om SportIdent og Condes til træningsløb 20. marts med 11 deltagere. 9 medlemmer deltog i årets Påskeløb i Velling/ Snabbegaard, Gludsted, St. Hjøllund med Horsens som arrangør. Klubarbejdsdag  15. juni  med oprydning , etablering af nye reoler og hyggeligt samvær. Fin deltagelse i divisionsturneringen der har sikret os endnu et år i 3. division. Klubmesterskaberne i Hjermind med hele 87 deltagere. Klubfesten blev som sædvanligt holdt i klubhuset med i alt 18 deltagere. Årets sidste arrangement er julestuen med julebingo hvor 12 deltog.

6. ROK Nyt

Vores kommunikation med medlemmer og andre foregår primært via hjemmesiden, som Kim og Anker står for og herudover for rundsendte mails om aktuelle begivenheder som Villy bestyrer. Dette system fungerer stadig tilfredsstillende, da medlemmerne får hurtig besked om aktuelle tiltag og ændringer. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan forbedre kommunikationen med medlemmerne. Her vil en mere aktiv hjemmeside kunne gøre en forskel. I bestyrelsen prøver vi så godt vi kan, men vi er selvfølgelig altid åbne over for gode forslag til at gøre det bedre.

7. Korttegning

Årets store kortprojekt var Ålumkortet som blev brugt til det åbne løb den 5. maj Herudover er bykortet udvidet mod nordvest med Bo og Bent Fenger som de aktive.

I det kommende år forventes bykortet at blive udvidet endnu mere mod vest således at Vestparken også kommer med. Større kortprojekter afventer hvilke skove vi satser på til åbne løb i de kommende år. Efterårets og vinterens storme kan gøre mindre justeringer nødvendige i alle vores skove.

8. DOF

Forbundet har i det forløbne år arbejdet for at realisere plan 2015, som skal gøre det lettere at gå til orientering både for medlemmer og arrangører m.m. Herudover realiserer forbundet også projekter som skal øge synligheden, med speciel sigte på skolerne. Konkret blev projektet ”find vej i ” fortsat i 2013 og i det kommende år vil man koble det sammen med en satsning på orientering i skolerne. I bestyrelsen har vi vurderet at vi ikke vil deltage i år 2014 da det ikke umiddelbart giver resultater i forhold til arbejdet.

Ved den kommende repræsentantskab i marts 2014 skal forbundet desuden vælge ny formand. En kandidat fra det nordjyske Walther Rahbeck fra Ålborg OK har meldt sig på banen.

9. Kommende aktiviteter

Træningsløbene vil igen i år blive koordineret med vores naboklubber og vi har etableret et træningsløbssamarbejde med Mariagerfjord OK.- Se aktivitetsplan bagerst.

Bent Fenger arrangerer ”på sporet” den 22. februar hvis vejret tillader det. Et historisk bilorienteringsløb med indlagte prøver på at finde vej ved hjælp af gamle kort og andre kilder.

Byløb i Randers festuge. Bo og Kaj er banelæggere. Bent Fenger fine drejebog for afviklingen bruges. Kortet udvides yderligere mod vest.

23. august planlægger vi at afholde 60 års jubilæumsløb og fest. Vi satser på at få nedsat et lille jubilæumsudvalg der vil udstikke de nærmere rammer for hvad der skal ske. Officielt blev klubben startet ved stiftende generalforsamling 25. august 1954 i Håndværkerforeningen.

10. Materiel

Det nye materie som vi har indkøbt med sammenklappelige lette borde og stole samt poststativer med velkrobånd til påmontering af de elektroniske enheder virker fint. Så mangler vi bare at få indkøbt lidt flere poststativer, så det ikke er nødvendigt at låne når vi har åbne løb.

11. Bestyrelsen

Vi har afholdt seks bestyrelsesmøder, med diskussion og beslutninger om klubbens udvikling, løbsplanlægning, rekrutteringsplan samt almindelig planlægning af klubaktiviteter. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.

På bestyrelsens vegne Kaj Jansson

Referat af bestyrelsesmødet d. 10.4.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 10-4-2013

 

Add.1. Opfølgning fra sidste møde:

Vores klage  er modtaget fra kommunen. Men vi har ikke hørt noget endnu. Vi afventer.

Klubaftenen d. 20.3.13 med 7-8 deltagere hvor Condes og SI enheder til træningsløb  blev gennemgået. 

Der var en løs snak om søgning af midler hos fonde og andre.


Add.2. Siden sidst:

Kommunen: Se add. 1

DOF: 

Kaj gennemgik et skriv fra DOF  om Vision 2015. De nye forslag til brug af Statsskovene var også et tema på DOF repræsentatskabsmødet. Forslagene kan begrænse vores brug som o-løbere.

ROK Hjemmeside:

Kim sørger for at siden er opdateret med kalender og laver løbende artikler om ture og arrangementer. Større ting af tekniske karakter tager tager Anker sig stadig af.

 

  
Add.3. Kommende arrangementer:

Træningsløbsplanlægning.

Henrik har fundet banelæggere til næsten alle løb i foråret. Der arbejdes videre med at med at finde banelæggere til træningsløbene

Begyndertræning.

Kaj gennemgik planen for begyndertræning. Kaj rundsender den til klubbens medlemmer via Villy`s rundsendingsservice. Kim lægger det på hjemmesiden.

2.divisionsmantch d.5.5.13 i Ålum.

Planlægningen af 2.divisionsmatchen er i fuld gang. Kaj er ved at have alle funktioner besat. Carl og Franz er banelæggere. Der er møde om løbet d. 15.4.13 med funktionslederne.

 

Mobilisering til 3.divisionsmatch.

Kim sender brev rundt via Villy til reklame for 3.divisions matchen. Kim lægger tilsvarende reklame på hjemmesiden.

 

Randers Festuge by-o-løb.

ROK  arrangere by-o-løb i Randers Festuge tirsdag d. 13. august 2013. Der bliver start og mål på Østervold som sidst. Kortet er blevet udvidet mod nord. Bent Fenger Jensen er i gang med at lave baner. Der bliver lagt en større indsats med banerne for aktive orienteringsløbere. Ellers følges konceptet fra 2012.

 

Add.6 Økonomi:

Indkøb af materiel, herunder stativer.

Åge har bestilt en del materiel hos Lars Ole Kopp for et større beløb, han mangler at få tilbagesvar fra Lars Ole

Farveprinter.

Der var en længere snak om anskaffelse af lazerfarveprinter til klubben. Gerne til A3. Åge forhører sig ved Randers PC-center. Åge mailer tilbage med pris inden beslutningen tages.


Add.5. Eventuelt.

Klubarbejdsdag lørdag d.15.6.13  kl. 10.00 – 16.00. Kim sender indbydelse ud via Villy.

Kim kontakter Ruben fra ÅIF ang. Isætning af manglende vindue.

Kim har undersøgt pris på 20” kontainer. Prisen vil være ca. 40.000 kr incl moms og transport.

 

Næste møde onsdag d. 30.5. 2013 i klubhuset. Kl. 19.00

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.2.13

 Referat af bestyrelsesmøde i Randers orienterings klub d. 21-2-2013

 

Add.1. Svar til kommunen.

Kaj har  lavet udkast til svar til kommunen. Kaj har kontakt til ”SIKR” , der kan være behjælpelig med sagen. Kristian kom med forslag til ændring til formulering. Svaret til kommunen blev rettet til. Kaj sender svaret til kommunen.


Add.2. Klubaften i marts.

Der er klub aften d.20-3-2013 kl. 19.00 hvor emnerne bliver opsætning af Sport ident til træningsløb og banelægning med Condes. Åge og Jeppe står for info om Sport Ident.   Kim og Kaj står for info om Condes. Kaj udsende indbydelse om tid og sted. Aftenen bliver afholdt på VUC i Randers. På klubaftenen skal der findes dato for klubarbejdsdag i klubhuset.

  


Add.3. Træningsløbsplanlægning.

Kaj har fået søgt skovtilladelse i vore sædvanlige statsskove til træningsløbe. Alle datoer er OK, bortset fra et par enkelte løb. Henrik er i gang med at finde banelæggere. Kaj og Henrik arbejder videre med at få skovtilladelser og at finde banelæggere.


Add.4. Eventuelt.

Der blev snakket om indkøb af udstyr som erstatning af det bortkomne udstyr fra garagerne. Åge kontakter Lars Ole Kopp ang. priser og bestilling.

Kaj sender årsberetningen og aktivitetskalenderen til Villy til rundsending og tilsvarende til Anker til oplægning på klubbens hjemmeside.

Kaj berettede at ansøgning om ”Covi-kurver” har deadline. Vi har ingen ønsker om dette her i foråret.

 

Næste møde onsdag d. 10. April 2013 i klubhuset.