Generalforsamling i Randers Orienteringsklub

Hermed indkaldes alle klubmedlemmer i Randers OK til årets generalforsamling i
klublokalet på Langvang
onsdag den 21. februar 2024 med start kl. 19.00.
Klubben sørger for kaffe, te og kage.
§ 7. Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes inden udgangen af februar
hvert år. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til generalforsamlingen, som
har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Kontingenterne fastsættes
 5. Planer for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter
 8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
  10.Klubbens udvalg
  11.Valg af to revisorer
  12.Eventuelt