Randers Orienteringsklub – Referat fra generalforsamlingen den 3. februar 2007

1 Valg af dirigent
Ole Rokkjær blev valgt til dirigent og Ole startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til reglerne.

2 Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
Kaj Jansson gennemgik bestyrelsen beretning (se beretningen …), og knyttede yderligere kommentarer til enkelte punkter. ROK-NYT vil blive erstattet af et nyhedsbrev.
Kristian Nielsen spurgte, hvad bestyrelsen gjorde for at tiltrække nye medlemmer, og Kaj nævnte tiltaget fra foråret 2006, hvor der blev omdelt løbesedler og annoceret, samt kørt en træningsløbrække specielt for nye medlemmer. Et lignende tiltag vil blive gjort i år.

3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Ulla Knudsen gennemgik det reviderede regnskab og konstaterede at resultatet er meget pænt.
Anne-Mette Rokkjær spurgte hvorfor løberen ikke optrådte som sponsor mere. Anker Møller lovede at tilføje Løberen på sponsorlisten på hjemmesiden.

4 Planer for det kommende år
Kaj gennemgik planerne for det kommende år. Der mangler endnu at blive fundet banelægger og stævneleder til vort åbne løb i august.
Anne-Mette foreslog at vore åbne løb lægges senere af hensyn til sommerferien. Der var enighedhed om søge en senere dato (7. september) i 2008.

5 Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde to forslag

  1 Der etableres en ordning med lejebrikker således at klubbens medlemmer kan leje løbebrikker af klubben til en fornuftig pris.
  2 Deltagelse i træningsløb arrangeret af Randers OK skal være gratis for medlemmer af Randers OK.

Begge forslag blev vedtaget.

6 Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
Som afløsere for Henrik Valentinsen og Ulla Knudsen indstillede bestyrelsen Thorkild Jensen og Kim Topp. Begge blev valgt.
Der var en del diskussion om der skulle sættes navn på de enkelte bestyrelsesposter. Bestyrelsen fik tilladelse til at vente med at sætte navn på posterne til efter første bestyrelsesmøde.
Niels Ole Mortensen og Anne-Mette Rokkjær blev valgt som suppleanter.

7 Valg af formænd for de af klubben oprettede udvalg

  • Nils Jansson blev genvalgt for formand for kortudvalget
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som ansvarlig for ROK-NYT
  • Henrik Valentinsen blev genvalgt som formand for træningsudvalget
  • Kristian Nelsen blev genvalgt som formand for materieludvalget
  • Anne-Mette Rokkjær blev valgt som ansvarlig for medlemsregistrering
  • Anker Møller er ansvarlig for løbstilmelding
  • Villy Sørensen er ansvarlig for e-mail-service

8 Valg af 2 revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum blev genvalgt som revisorer.

9 Eventuelt
Der var intet under eventuelt.