Referat af bestyrelsesmødet d. 17-1-2008

Add.1 Godkendelse af referat fra mødet d. 19-11-07
-referatet blev godkendt.

Add.2 Bestyrelsens beretning – herunder også selve
nytårsappel/generalforsamling

Kajs beretning blev gennemgået og småting blev rettet. Nytårsappellen bliver en gå/løbetur i skoven evt. efter de faste poster hvis de er blevet udlagt.
Kaj laver indkaldelse med dagsorden og en tidsplan over eftermiddagen.
Kaj finder en dirigent.
Der blev diskuteret hvordan § 5 kunne formuleres således bestyrelsens konstituering smidiggøres.

Add.3 Opfølgning fra sidste møde

Klubhuset
Kim har regnet på varmeanlægget i det nye klubhus i Ålum og fundet ud af at det ikke kan betale sig at investere i energibesparende opvarmning, da de årlige energiforbrug er ret beskedent til at en stor investering kan tjene sig hjem. Løsningen bliver derfor en renovering af det eksisterende
elvarmeanlæg evt. med supplement fra en kombineret solvarmeblæser.
Der vil blive lavet en arbejdsdag lørdag d. 29-3-08 hvor klubbens medlemmer opfordres til at hjælpe til med istandsættelse og renovering af klubhuset.
Klubhusudvalget laver en prioriteret arbejdsplan og indkøber materiel.

Samarbejde med OK Djurs.
Der er holdt møde med OK Djurs om et løb d. 31-8-08 i Løvenholm. Der er udpeget banelægger og stævneleder. Der arbejdes videre med løbet.
Der er tilsvarende et samarbejde om et løb i Hjermind d. 5-10-08, hvor vi står for løbet og OK Djurs ”kikker os over skulderen” og hjælper til.
Der er indgået stafetsamarbejde med OK Djurs. Navnet bliver Randers-Djurs.
Ok Djurs laver et weekend arrangement med løb og overnatning i juni.

Overnatning til ”Nordjysk 2 dages”Kaj har lejet et sommerhus med plads til 6-8- pers.

Overnatning til Påskeløb på Fanø
Bent prøver at booke 2 familierum på vandrehjemmet i Esbjerg.

Add.4 Siden sidst.
ROK.
Julestuen blev en succes med mange fremmødte.
Kaj har fået en forespørgsel om kort over Porsbakkerne i Auning. Kaj har oplyst at kortet er meget gammelt, men at det måske kan komme på tale at revidere det.
Kommunen.
Finn Søndergårds indstilling til kommunens idrætspris for hans
2 danmarksmesterskaber ser ud til at løbe ud i sandet, da kommunen har lavet reglerne om, således det ikke mere er ”old-boys” klasser der kan komme i betragtning til denne pris.
Der indkaldt til generalforsamling til ”Kulturelt samvirke” hvor vi er medlem. Det diskuteredes om vi stadig skal være med i denne forening, men vi tager et år mere og ser tiden an.

DOF.
Der var klubledermøde i Skive d. 22-11-07 og følgende emner blev behandlet, -økonomi-bedre internetside-nyt forbedret forbundsblad.
Der er indkaldt til klubledermøde i Karup d.31-1-08. –Anker deltager.

Add.5 Kommende arrangementer.
Træningsløb/løbetræning forår 2008
Træningsløb d. 15/3-10/4-17/4-8/5-15/5-22/5-19/5 Bent har plan over banelæggere og lokaliteter
Løbetræning hver tirsdag fra klubhuset i Ålum med start d.8/4
Løb 2008. Vi afholder løb i Løvenholm d. 31-8-08 sammen med OK Djurs.
Vi afholder løb i Hjermind d. 5-10-08. Kaj finder stævneleder fra klubben.
Løb 2009. Der arbejdes videre med at lave et løb fælles med OK Djurs evt. på Mols.
Løb 2010. Der er planer om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK.

Add.6 Økonomi.
Ny klubdragt
Der vil på generalforsamlingen blive lagt forslag frem om ny klubdragt.
Bestyrelsen opfordre til at der nedsættes et udvalg til at se på design, farver, form og priser.

Sportident enheder
Der var en snak om vi skal investere i nye sportident enheder af en letvægtsmodel, der kan hænge på en skærm uden stativ. Dette vil gøre at vi kan lave tidtagning på træningsløb, hvilket vil gøre træningsløb noget mere spændende. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der indkøbes 30 sportident enheder a`ca. 800 kr. / stk.

Add.7 Eventuelt

Næste møde bliver afholdt hos Kaj d. 25-2-2008 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 22.55 i god ro og orden.