Referat af  bestyrelsesmødet i Randers OK  d. 19-1-2009

 

 

Add.1           Godkendelse af referat fra mødet  d. 9-12-08

                                            -referatet blev godkendt efter en præcisering under  add.5  økonomii

 

Add.2           Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling..

Klubhus:  Kaj har haft kontakt med Åif ang deres del af renovering

af  klubhuset. De vil gå i gang i løbet af foråret med et par nye vinduer og efterisolering af loftet. Der vil blive informeret om et par arbejdsweekender i løbet af året, så vi kan få det sidste lavet.

Materielmand: Kristian Arnborg vil gerne være depotmand. Det vil blive en af opgaverne ved arbejdsweekenderne at få ryddet op i vores materialer. Da vi ikke har nogen større arrangementer i 2009 vil der være tid til dette.

Nyt bestyrelsesmedlem: Franz Thomsen har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor foreslå ham ved den kommende

generalforsamling. Der blev snakket om opgavefordelingen i bestyrelsen efter generalforsamling.

Justering af vedtægterne:  Kommunen havde lidt spørgsmål til vore ændringer, men der er ingen hindring i at vedtage det indtil videre formulerede. Bestyrelsen diskuterede forskellige senarier af formuleringen. Der blev rettet lidt på medlems definitionerne.

De tilpassede ændringer bliver løbende lagt på nettet

 

Add.3           Siden sidst.

                                                          ROK: Vi har fået en pris fra kommunen,da vi er rykket op i 3. division

                                                          Kaj orienterede om nyheder fra kommunen ang. idrætsklubber.

Der er kredsmøde i Nordkredsen i Års d. 29-1-09, Kaj deltager og Anker   deltager måske også.

DOF: Kaj orienterede om DOF`s  ”Plan 2015” der handler om forbundets

langsigtede planer.

 

 

 

Add.4           Kommende arrangementer.

                                                          Nytårsappel: Vi starter med en gåtur i Hvoslevgårds plantage kl. 12.30

                                                          Generalforsamling: Hans Carøe foreslås som dirigent.

                                                          Anker præciserer indkaldelsen på hjemmesiden. Kaj bestiller pølsebord og

sørger for medaljer til årets klubmestre og hæderspriser.

Weekendtur til Grenå: Bent har kontakten til OK-Djurs ang. forårets

weekendtur til Grenå d. 28/29-4-09, hvor OK-Djurs arrangere o-løb og

blandet stafet.  

Løb 2009. Vi står for MTB-O i Ålum, Anker er stævneleder og skovtilladelsen er i hus.

Løb 2010. Samarbejdet om at afholde Jysk/fynsk mesterskal i samarbejde med Mariager Fjord OK. kører videre.

4-6 kl.løb: Kaj og Anker deltager i tilrettelæggelsesmøde med skolen.

 

Add.5           Økonomi.

                                            Regnskabet er ikke helt færdigt endnu, men resultatet bliver nok et pænt

overskud. Thorkild sender regnskabet rundt, når det er færdigt.

Kaj kontakter et par medlemmer der har  lidt stor gæld.

 

Add.6           Årsberetning:

Kaj gennemgik beretningen. Der var et par kommentarer og et par

 rettelser. Årsplanen blev også gennemgået og rette til.

 

Add.7           Eventuelt.

Kaj spurgte bestyrelsen om vi skal vedholde vores medlemskab af  ”Kulturelt samvirke” i Randers Kommune. Der var en snak om hvad vi får ud af medlemskabet og det besluttedes herudfra at vi udmelder os, da vi ikke bruger medlemskabet til noget.

Anker oplyser at der afholdes kurser i Condes og banelægning. Der bliver lavet et opslag på hjemmesiden

 

 

                                            Næste møde aftales på generalforsamlingen d. 31-1-09

 

Mødet sluttede kl. 22.00

 

 

Ref.  Kim Topp