Referat af generalforsamlingen i Randers Orienteringsklub d. 31-1-2009

 

Add.1           Valg af dirigent

                      Henrik Vallentinsen blev valgt som dirigent. Der var lidt problemer med indkaldelsen

                      til generalforsamlingen, da indkaldelsen blev offentliggjort på klubbens hjemmeside.

                      Indkaldelsen blev godkendt.

 

Add.2           Bestyrelsens  beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.

                      Formanden, Kaj Janson, gennemgik beretningen, der blev udleveret på skrift ved

                      generalforsamlingen og kan også findes på klubbens hjemmeside. Efter beretningen
                      var der spørgsmål til beretningen.
                      Villy Sørensen kommenterede at ROK-nyt udkommer for lidt. Henrik Vallentinsen
                      spurgte til ”Sverigsturen”, Carl Malling svarede at der ikke var så meget planlagt
                      endnu, så en større udredning kunne han ikke komme med. 
                      Beretningen blev herefter godkendt.

 

Add.3           Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

                      Thorkild Jensen omdelte og fremlagde klubbens regnskab. Regnskabet viste et pænt

                      overskud En del af det store ”overskud” fremkommer ved at kommunen har ydet et

                      tilskud til renovering at klubhuset. Alle pengene er ikke brugt endnu og der vil

                      falde end del udgifter i 2009.

                      Henrik Vallentinsen spurgte til kommunens lokaletilskud og fik svar på sit spørgsmål.

                      Regnskabet blev godkendt.

                      Thorkild Jensen gennemgik  budgettet for 2009 og forslog herunder at bestyrelsen

                      indstiller til at kontingentet bibeholdes. Herefter udspandt der sig en længere

                      diskussion om passive medlemmers kontingent. Diskussionen gik på om hvad man fik

                      for sit passive medlemskab.

                      Kaj Janson og Bent Fenger svarede at der under behandlingen af vedtægtsændingerne

                      senere på generalforsamlingen, kunne blive lavet ændringer på begrebet ”passive

                      medlemmer”. Kontingentet vil blive fastsat under punkt. 5, hvor vedtægtsændringerne

                      vil blive behandlet.

 

Add.4           Planer for det kommende år.

                      Kaj Jansson gennemgik årets arrangementer. Disse kan ses i bestyrelsens beretning.

                      Årsplanen bliver lagt på klubbens hjemmeside.

                      Bent Fenger fortalte et kommende arrangement i samarbejde med OK-Djurs i

                      weekenden d. 28-29/3 – 09

                      Niels Janson efterlyste  fremtidsplaner for revidering og tegning af kort for den

                      kommende periode. Kaj Janson  svarede at der er flere skove/kort der skal revideres i

                      forbindelse med arrangementer i 2010 i samarbejde med Mariager Fjord OK, evt. med

                      laserkurvekort. Anne Mette Rokkjær foreslog, at vi søger kommunen om tilskud til

                      tegning af nye kort, evt. med betaling af laserkurvekort. Bestyrelsen tog mod ideen.


Add.5           Indkomne forslag.                     

                      Bestyrelsen  indstiller til generalforsamlingen at klubbens vedtægter revideres. Der er

                      lagt et forslag på klubbens hjemmeside, hvor man løbende har kunnet følge med i

                      udviklingen af denne revidering. Thorkild Jensen omdelte det revidere forslag med

                      ændringerne. De fleste ændringer blev godtaget. Dog blev første del af § 7 ændret til

                      følgende:

                      § 7 Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes inden udgangen af

                      februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

                      Der gav lidt diskussion  om hvordan ”skriftlig” skal tolkes. Skriftlig skal forstås som

                      sendt pr. brev  eller  at den udsendes på klubbens hjemmeside.

                      Der var stor enighed om at ændringerne var gode, et enkelt medlem mente endog at de

                      var ”geniale”.

                      Der blev nu lavet afstemning om vedtægtsændringerne. Ændringerne blev enstemmigt

                      vedtaget.

                      Da generalforsamlingen ikke talte mere end 1/3 af medlemmerne, vil der blive

                      indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 25-6-09, hvor dette punkt igen vil

                      komme til afstemning.

 

                      Kontingentet blev vedtaget til det samme som nu, og igen udspandt der sig en

                      diskussion om hvad det passive medlemskab dækker.

                      Bestyrelsen vil kontakte de passive medlemmer angående deres passive medlemskab.

 

Add.6           Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter.

 

                      Franz Thomsen blev valgt til bestyrelse i stedet for Bent Fenger Jenser.

                      Thorkild Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.

                      Anker Møller blev genvalgt til bestyrelsen.

                     

                       

                      Bestyrelsen ser ud som følgende:

                                            formand:         Kaj Jansson

                                            næstformand: Anker Møller

                                            kasserer:          Thorkild Jensen

                                            sekretær:          Kim Topp

                                            best.medlem:   Franz Thomsen

 

                      Henrik Vallentinsen 1.suppleant og 2.suppleanten vil blive valgt på den ekstraordinære

                      generalforsamling i juni 09.

 

Add.7           Valg af formænd for de af klubbens oprettede udvalg.

                      Materieludvalget overtages af Kristian Arnborg.

                      Klubhusudvalget forsætter, bestyrelsen beslutter hvordan udvalget sammensættes

                      Øvrige udvalg forsætter som hidtil

 

Add.8           Valg af revisorer

                      De 2 nuværende revisorer Anders Ladefoged og Mette Brøndum genvælges

 

Add.9           Eventuelt

Niels Janson  spurgte til klubbens kort med faste poster. Kaj Janson svarede at

kort med faste poster ligger på klubbens hjemmeside. De faste poster ved Fussingø

er sat ud, men der mangler stadig kortmateriale i folder. Bestyrelsen arbejder på sagen.

 

Herefter uddelte Kaj Janson året pokaler ud (se bestyrelsens beretning)

Bent Fenger Jensen fik årets aktivitetspokal

 

                     

                      Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.45

 

 

Refferent Kim Topp