Referat af generalforsamlingen i Randers Orienteringsklub d. 30-1-2010
Ad.1              Valg af dirigent
Bent Fenger  blev valgt som dirigent. Bent konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet idet den var lagt på hjemmesiden d. 28-12-2009.
Ad.2              Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.
Formanden, Kaj Janson, gennemgik beretningen, der blev udleveret på skrift ved
generalforsamlingen og kan også findes på klubbens hjemmeside. Efter beretningen
var der spørgsmål til beretningen.
Niels Janson spurgte om bestyrelsen er bekendt med at en del af vore faste poster er i en dårlig stand. Kaj svarede at der er et af de punkter vi er bekendt med og arbejdes på at lave en plan for dette.
Ole Rokkjær mener at vi skal sende vores aktivitetskalender til pressen og også lave lidt mere reklame for klubben via pressen. Flere af de fremmødte bakkede op om ideen.
Bestyrelsen arbejder videre med at gøre os mere synlige i pressen.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad.3              Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Thorkild Jensen omdelte og fremlagde klubbens regnskab. Regnskabet viste et negativt resultat Underskuddet er dog ikke så stort som budgetteret. Årsagen til dette er at vi ikke har brugt alle de bevilgede penge til renovering af klubhuset.
Henrik Vallentinsen spurgte til kommunens lokaletilskud og fik svar på sit spørgsmål.
Thorkild Jensen gennemgik budgettet for 2010 og fortalte at vi får en større indtægt i medlemstilskud fra kommunen grundet ændrede tilskudsregler.
Tilsvarende forventes en større udgift til startafgifter for klubbens medlemmer, da det forventes at vi vedtager at klubben betaler startafgiften ved divisionsmatcher m.m under pkt.6
Kaj Janson kommenterede at årsagen til det budgetterede underskud for 2010, er at vi havde et stort overskud i 2008. Det er disse penge vi tærer på nu. Klubben har en rimelig formue til at vi kan tillade os dette.
Der var flere afklarende spørgsmål fra generalforsamlingen angående regnskabet og budgettet, disse blev besvaret tilfredsstillende.
Regnskabet og budgettet blev godkendt.
Ad.4              Kontingenterne fastsættes.
Thorkild foreslog på bestyrelsens vegne at kontingentet fastholdes som nu.
Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag.
Ad.5              Planer for det kommende år.
Kaj Jansson gennemgik årets planer.
-poster i skoven gøres færdig
-JFM stafet 2010 gennemføres
-Beach flag indkøbes.
-rekruttering af nye medlemmer forbedres og øges.
-flere teoriaftener for nye og gamle medlemmer.
-klubben betaler startafgift ved divisionsløb.
Herefter åbne Bent op for en snak og forslag til de kommende arrangementer.
Kristian Nielsen foreslog at vi kunne lave løb med GPS-modtagere t for at få nye medlemmer.
Anker Møller fortalte at vi allerede er i gang at de faste poster i Fussingø har fået GPS-koordinater. De er lagt på klubbens hjemmeside.
Kaj Janson fortalte at der var lidt tvivl om et par af lokaliteterne i årsplanen for træningsløb.
Thorkild bad medlemmerne komme med bud på et bedre rekrutterings arbejdet i foråret.
Der blev delt kage rundt, og der ”summedes” lidt over spørgsmålet, hvor følgende ideer fremkom:                     
-mere pressedækning
-støtte op om nye medlemmer, mentorordning.
-flere teoriaftener, medlemmerne opfordredes til at møde op til disse aftener.
-hver medlem kommer med et nyt medlem 
(der blev trukket lidt på smilebåndet,  men hvorfor ikke ?) ref.
Bestyrelsen arbejder videre med de indkomne forslag.
Ad.6              Indkomne forslag.
Kaj og Anker fremlagde de to forsalg som bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen tager stilling til.
1. klubben betaler startafgift for klubbens løbere til divisionsmatcher, op/ned rykningsmatcher og til stafetten Midgårdsormen.
2. klubben betaler 50% af afgiften til ungdomsløbere forudsat af man deltage i mindst 6 arrangementer.
Begge forslag blev vedtaget dog med den ændring af forslag 2. Klubben betaler hele afgiften uanset hvor mange arrangementer man tilmelder sig.
.
Ad.7              Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter.
Kaj Janson blev genvalgt til bestyrelsen.
Kim Topp blev genvalgt til bestyrelsen.
Henrik Vallentinsen blev genvalgt til 1.suppleant
Kristian Arnborg blev valgt til 2.suppleant
Ad 8              Valg af formand blandt bestyrelsens medlemmer.
Kaj Janson blev foreslået og genvalgt til formand
Ad 9              Valg af kasserer blandt bestyrelsens medlemmer.
Thorkild Jensen blev foreslået og genvalgt til klubbens kasserer
Bestyrelsen ser ud som følgende:
formand:         Kaj Jansson
næstformand: Anker Møller
kasserer:         Thorkild Jensen
sekretær:          Kim Topp
best.medlem:   Franz Thomsen
Ad.10            Klubbens udvalg
Kortudvalg: Niels Janson
Klubhusudvalg : Kim Topp
Matrieludvalg: Kristian Arnborg
Træningsløbsudvalg: Henrik Vallentinsen
Ad.11            Valg af to revisorer
Anders Ladefoged og Mette Brøndum blev genvalgt som revisorer.
Ad.12            Eventuelt
Generalforsamlingen valgte vort nye beachflag, de bliver præsenteret ved
2-dages nordjysk i Skagen.
Der blev orienteret om klub turene til 2-dages Nordjysk. og Påskeløbene.
Thorkild orienterede om vores sponsorstatus.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.10
Herefter uddelte Kaj Janson året pokaler ud.
Kristian Nielsen fik årets aktivitetspokal
Referent Kim Topp