Referat af bestyrelsesmødet i Randers OK  d. 19-1-2010
Add.1           Opfølgning fra sidste møde.
Ny lejekontrakt er sendt til Åif, men den er endnu ikke kommet retur.
Staffet samarbejdet med OK Djurs fortsætter og er anmeldt på
o-service, der har dog været lidt knas med at få betalingen til at fungere. Dette er nu løst.
Add.2           Siden sidst.
ROK: Julestuen forløb fint dog med lidt færre deltagere end sidste år.
DOF: Anker deltog i nordkredsmødet d. 14-1-2010. Vi er sat på som arrangør af 2.divi-match d. 1-5-2011. Anker refererede fra mødet reglerne for færden i de nye nationalparker. Der var også en snak om forslag til nye beregningsregler ved divisionsmatcher.
Kortudvalget vil gerne låne vores klubhus d. 19-5-2010.
Kommunen: Kommunen har godkendt vores reviderede vedtægter.
Add.3           Kommende arrangementer.
Nytårsappel og generalforsamling er ved at være på plads. Kaj finder en
dirigent Bent Fenger eller Hans Carøe. Kaj bestiller pølsebord.
Henrik Vallentinsen har kik på en tur til Nytårsapellen.
Årsberetningen blev gennemgået med enkelte rettelser.
Løb 2010: JFM stafet er ved at være klar, dog mangler der stadig en del arbejde. Der arbejdes videre.
Anker kom med en ide om at lave et arrangement for løbeklubberne i Randers,  med lange lette baner og en tilhørende introduktion.
Løb 2011:Vi påtænker at lave en vinterlang måske i Dyrby krat eller Sødring skov. Vi har også tilbudt at afholde 2.divi-match i Hjermind d. 1-5-2011.
Add.5           Fordeling af ansvarsområder.
Der udspandt sig en længere snak om de forskellige ansvarsområder vi har i bestyrelsen. Specielt rekruttering af nye medlemmer og aktivering af klubbens medlemmer. Vi var enige om at det ville være en godt ide at flere medlemmer i klubben var aktive i klubbens drift. Vi besluttede også at næste møde skal fortrinsvis omhandle forårets rekruttering af nye medlemmer. Franz og Kim ville gerne indgå mere i dette arbejde.
Projektet ”Poster i skoven” har gået lidt trægt og Franz vil hjælpe Kaj med at få det sidste omkring foldere lavet færdig, så at kan blive klar til foråret.
Ansvarsområderne forsætter, men vi skal arbejde videre med at få fordelt områderne.
Add.6           Økonomi.
Regnskabet for 2009 blev omdelt og gennemgået af Thorkild.
Klubbens sponsorer. Thorkild orienterede om vores sponsorat med Andelskassen. Andelskassen ville gerne udvide aftalen. Der blev snakket en del om mulighederne og ulemperne med at udvide sponsoratet.
Thorkild snakker videre med Andelskassen om mulighederne.
Medlemsstatus: Thorkild orienterede om udmeldinger og indmeldinger i klubben i det forløbne år.
Add.7           Eventuelt:
Næste møde i bestyrelsen bliver d. 1-3-2010 i klubhuset, hvis kulden/varmen tillader det. Det overordnede emne bliver rekruttering af nye medlemmer.
Mødet sluttede kl. 22.30
Ref. Kim Topp