Referat fra generalforsamling i Randers Orienteringsklub

lørdag den 1. februar 2014  kl. 14:00 i klubhuset i Ålum.

Formanden bød de 10 fremmødte – (3 fra bestyrelsen og 7 medlemmer) velkommen til årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Carl Malling blev valgt som dirigent.

Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet – og at dagsordnen var omdelt som beskrevet i klubbens vedtægter. Derefter gav han ordet til formanden.

 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det  forløbne år.

Der blev omdelt skriftlig beretning inkl. aktivitetsplan til de fremmødte medlemmer.

Kaj gennemgik de enkelte punkter i beretningen.

Beretningen vil også blive lagt på Hjemmesiden.

 

Organisation:

Der var en lille stigning i medlemstallet hvilket jo er positiv. Der er ingen tvivl om at synlighed i lokalsamfundet er en vigtig ting. By-løbet i Randers-ugen er med til at bidrage til det. Vi satser på det bliver et fast indslag i Randers-ugen.

 

Sportslige resultater:

Det blev ikke til nogen medaljer i 2013.

Vi fastholdt vores plads i 3. division – det er nok der vi naturligt hører til. 

Stafetsamarbejdet med OK Djurs fungerer fint og kører videre i 2014.

Thorkild Jensen blev mester i De Hårdes Klub – og en af vores unge medlemmer Kenneth Møller kvalificerede sig også til at blive medlem af klubben.

Den 26.10. afholdt vi klubmesterskab i Hjermind hvor også SOK, Karup OK og OK Djurs deltog. I alt var der 87 deltagere – hvilket jo var meget flot.

Årets aktivitetspokal går igen til Bent Fenger Jensen for hans store indsats i forbindelse med by-løbet i Randers-ugen.

 

Arrangementer:

2. divisionsløbet den 5. maj i Ålum med Carl og Franz forløb fint. 227 løbere deltog i løbet.

12. maj arrangerede Anker Møller m.fl. MTBO i Ålum/Fussingø.

By-løb den 13. august blev igen en kæmpesucces med omkring 104 deltagere.

Vi arrangerede 11 træningsløb med i alt ca. 302 deltagere.

 

Klubhus:

Klubhuset fungerer stort set fint til vores aktivitetsniveau – selv om det kan være lidt koldt i vintermånederne. Der var lidt snak om hvad der kan gøres for at forbedre klubhuset (isolering i gulv og på loftet) men det er en bekostelig affære.

På arbejdsdagen den 15. juni fik vi ryddet grundigt op i rummet og flyttet rundt på en del af materiellet. Desuden fik vi sat en reol op i skuret ved den østlige gavl af klubhuset. En tilsvarende arbejdsdag planlægges i 2014.

             

Vedr. sagen om materiellet i garagerne så har Kaj haft en snak med SIKR som siger at der nok ikke er så meget mere at gøre for at få yderligere erstatning for det tabte materiel udover  de 25.000,- som vi har fået.  

 

Klubliv:

Året startede med nytårsappel den 2. februar. En gåtur på den østlige del af Randers bykortet med indlagte spørgsmål undervejs. 12 medlemmer deltog i gåturen.

Derefter var der generalforsamling i klubhuset hvor 14 medlemmer mødte op.

Vi har gymnastik hver onsdag hele vinteren.

Den 20. marts var der klubaften hvor emnerne var brug af Condes og SportIdent tidtagning. 

9 medlemmer deltog i årets Påskeløb som var en kold omgang.

15. juni havde vi en hyggelig arbejdsdag i klubhuset – hvor der undervejs også var fællesspisning (pizza). – Så mød bare op når vi gentager succesen i år.       

Vi deltog i divisionsturneringen og forsvarede vores plads i 3. division. – Husk allerede nu at reservere datoerne for årets divisions løb – klubben betaler startgebyret.  

12 medlemmer mødte op til årets sidste aktivitet som var julestuen med bankospil, gløgg og æbleskiver. En hyggelig måde at afslutte året på. Der var lidt debat om vi skal fortsætte med julestuen – evt. finde en anden form – men flere gav udtryk for at de var godt tilfredse med arrangementet.

 

ROK-nyt:

Vi har en Hjemmeside som primært styres af Anker Møller og Kim Topp.

Vi skal være omhyggelige med at holde Hjemmesiden opdateret.  

Derudover har vi Villys e-mail service som rundsender stort og småt til klubbens medlemmer. Mail er nu engang den hurtigste måde at få en rundkastet en meddelelse på.

 

Korttegning:

Ålum kortet var det store projekt i 2013. Desuden er bykortet blevet udvidet. Bo Clausen og Bent Fenger er tovholdere på bykortet der i 2014 skal udvides yderligere.

 

DOF:

Helge Søgaard stopper og DOF skal have ny formand. Walther Rahbek fra Aalborg OK er så vidt vides eneste kandidat som ny formand.

Vi har valgt ikke at deltage i repræsentantskabsmødet som bliver afholdt i København i starten af marts.

 

Kommende aktiviteter:

Oversigt over “alle” træningsløb her i Østjylland og relevante terminslisteløb er rundsendt til klubbens medlemmer. Vi koordinerer træningsløbene med naboklubberne og i år har vi aftalt med MFOK om gratis deltagelse i hinandens træningsløb – desuden bliver der tidtagning ved løbene.

Husk divisionsløb den 4. maj og den 7. september. Husk også op/nedrykningsmatch den 21. september i Rold Skov.

Bent Fenger arrangerer den 22. februar bil orienteringsløb (indbydelse er rundsendt til medlemmerne).

Vi arrangerer den 12. august by-løb i Randers-ugen. Kaj og Bo er banelæggere.

23. august afholder vi et lille 60 års jubilæumsløb i Fussingø med efterfølgende fest ved klubhuset. Har du lyst til at indgå i et lille arrangementsudvalg/festudvalg så tøv ikke – men forhør dig nærmere ved formanden.        

Til efteråret starter gymnastikken op igen – og vi slutter året af med julestue med bankospil, gløgg og æbleskiver.

 

Materiel:

Vi har for erstatningen for det tabte materiel indkøbt forskelligt nyt udstyr: Borde, stole, poststativer, skærme mv. – vi skal ha’ indkøbt flere poststativer så vi ikke behøver at låne os frem.

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kassereren gennemgik og kommenterede de enkelte poster i regnskabet. Der var ikke de store kommentarer til regnskabet som blev godkendt.

    

4. Kontingenterne fastsættes.

450,- for seniorer – 900,- for familie – 200,- for juniorer – 90,- for passive.

 

5. Planer for det kommende år.

Kaj gennemgik aktivitetsplanen, som var vedhæftet den skriftlige beretning. Aktivitetsplanen vil også blive lagt på Hjemmesiden.

 

6. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

7. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter.

Kaj Jansson og Kim Topp var på valg og villige til genvalg.

Kaj Jansson og Kim Topp blev begge genvalgt.

 

Villy Sørensen blev valgt som den ene suppleant – og Kaj forhører sig ved familien Jessen (Maria og Jens) om en af dem vil være suppleant.   

 

8. Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Kaj Jansson blev genvalgt som formand.

 

9. Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Åge Lillethorup blev genvalgt som kasserer.

 

10. Klubbens udvalg.

Klubhus: Kim Topp

Materiel: Kristian Arnborg
Kort: Nils Jansson
Træning: Henrik Valentinsen

 

11. Valg af to revisorer.

Thorkild Jensen og Anders Ladefoged blev begge genvalgt.

 

12. Eventuelt

Der var lidt snak om områderne med faste poster. På grund af manglende vedligeholdelse blev det besluttet at fjerne kortene fra Randers Vest, Randers Nord, Romalt Bakker og Fladbro fra Hjemmesiden. Eneste tilbageværende bliver Fussingø. – (Posten på galgebakken er fjernet – Kaj tager kontakt til skovkontoret om genetablering).