Randers Orienteringsklub – Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2007

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

  • Referatet var blevet godkendt per mail og lagt på hjemmeside med indkomne rettelser.

2 Opfølgning fra sidste møde og generalforsamling

  • Rekrutteringsplan
  Løbesedlen skulle nok have været ude lidt før. Der har ind til videre været 6-8 nye til træningsløb hvilket er bedre end sidste år.
  • Kassereroverdragelse
  Thorkild har fået overdraget kasse og regnskab fra den afgående kasserer. Den nye bestyrelse dokumenterede med underskrift at Thorkild er den nye kasserer.
  Thorkild orienterer om nye regler overfor kommunen og andre offentlige institutioner. Foreninger skal have et CVR-nr, som skal fornys hvert år. Kaj fornyer CVR-nr. Thorkild checker hvad “Løberen” skal betale i sponsorat for linket på vores hjemmeside.
  • O-service løbstilmelding
  Anker godkender og sender tilmeldinger.
  Thorkild betaler deltagerafgifter til de respektive klubber.
  Thorkild får liste over brik-lejere fra Anker.

3 Informationsstrategi

  • Det udsendte ROK-nyt blev diskuteret. Strategien fra sidste møde bliver bibeholdt.
  • Nyhedsbrevet om aktuelle løb vil udkomme hver 2-3 måned. Øvrige nyheder, beretninger fra løb og arrangementer kan bringes på hjemmesiden.
  • Medlemmerne skal opfordres til at komme med historier/beretninger og evt. billeder fra arrangementer. Anker opfordrer.
  • Der blev diskuteret hvordan vi skal lave foldere og informationsmateriale til bl.a. de faste poster i Fussingø. Kaj arbejder på sagen og har kontakt til kommunen og DOF. Det forventes (vi håber) at de faste poster bliver færdige til Skovens Dag den 13. maj 2007.
  • På hjemmesiden skal det fremgå tydeligere hvor, hvilket tidspunkt og hvilke baner der udlægges til vore træningsløb.

4 Siden sidst

  • Faste poster i Fussingø er sat i værk, med ansøgning til DOF. Kaj har jævnligt kontakt til Fussingø skovdistrikt ang. projektet. Der er ingen begrænsninger i brugen af de faste poster. Skovens alm. regler skal selvfølgelig følges. Der vil være mulighed for at få o-kort til de faste poster.
  • 3. divisionsmatchen i Karup Ådal gik rimeligt godt. Vi blev nr. 3 men vi skal prøve at få flere med til divisionsmatcherne. Specielt på kvindesiden kan vi hente flere point.
  • Klubhus. Der er ikke bevilget penge til ombygning af “Vasen” fra kommunen, hvorfor den mulighed ikke umiddelbar er aktuel.
  Anker undersøger muligheder for huset ved Ålum sportsplads.
  Bent har forhørt sig om firmasportshuset i Hornbæk, men det er overtage af kommunen til andre aktiviteter.
  Bent bragte en ide frem om at bruge faciliteter på/ved Fussingø. Der var mange ideer i luften, men der arbejdes videre med klubhusplanerne.
  • Nyt fra DOF. Der var intet nyt fra DOF, udover at redaktøren af orientering.dk holder.

5 Kommende arrangementer

  • Midtjydsk forårscup III. Kaj kontakter hjælpere til diverse discipliner.
  • B-løb d. 19/8 i Ålum. Kaj arbejder med at skaffe hjælpere til arrangementet. Det opfordres til at kontakte Kaj, hvis man vil varetage en opgave. Husk at reservere dagen.
  • Løb 2008. Bent har haft samtaler med OK-Djurs om et fællesarrangement. Der arbejdes på sagen med udpegning af tid og sted.
  • Løb 2010. Mariager OK har forespurgt om vi vil samarbejde om JFM og stafet i Ålum/Fussingø med fælles stævneplads. Vi har meldt positivt tilbage.

6 Økonomi

  • Thorkild undersøger om vi kan få bedre renter af vore indeståender.

7 Evt.

• Bent forelog at gentage workshoppen om banelægning med Condes.
• Næste møde bliver holdt hos Anker d. 25. juni kl. 19.00, hvor vi bl.a. vil følge op på vores mentor-ordning.