Referat af generalforsamlingen i Randers Orienteringsklub d. 5-2-2011
Add.1           Valg af dirigent
Carl Malling blev valgt som dirigent.
Indkaldelsen blev godkendt.
Add.2           Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.
Formanden, Kaj Janson, gennemgik beretningen, der blev udleveret på skrift ved
Generalforsamlingen. Beretningen er  omsendt som mail og kan også findes på
klubbens hjemmeside.
Efter beretningen var der spørgsmål til beretningen.
Niels spurgte om Ålum kortet er vores. ROK har betalt Arne Pedersen, Mariager OK
for at rekonoserer og rette  kortet. Ålum kortet er stadig vores.
Villy spurgte om ikke det kunne gøres mere attraktivt at melde sig til klubmesterskab, eksempelvis med en anden struktur. Kaj kommenterede på spørgsmålet. Der blev snakket om et handicap/pointsystem. Bestyrelsen tager spørgsmålet op og arbejder efter en spændende og sjov løbsmetode.
Add.3           Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Thorkild Jensen omdelte og fremlagde klubbens regnskab. Regnskabet viste et resultat
med et mindre underskud.  Der var budgetteret et større underskud end med det
opnåede  resultat.
Villy spurgte til hvordan klubbens formue bliver forrentet. Thorkild svarede at
bestyrelsen afsøger løbende,  hvor vi kan få vores formue forrentet på bedste vis.
Der udspandt sig en længere snak om klubbens sponsorat og investering af
foreningens formue. Generelt var der på generalforsamlingen ikke stemning for at
placere formuen risikovilligt.
Regnskabet blev godkendt.
Add.4           Kontingenterne fasrsættes.
Bestyrelsen forslog at vi bibeholder klubbens kontingenter i 2011.
Satserne kan ses på klubbens hjemmeside.
Add.5           Planer for det kommende år.
Kaj gennemgik årsplanen der stod  på bagsiden af bestyrelsens beretning.
Den samlede oversigt for  vore og vore naboklubbers træningsløb bliver omsendt
senere til klubbens medlemmer.
Vi arbejder videre med at gøre klubhuset lidt mere attraktivt. Vi skal sikkert også
flytte  ud af garagerne ved Randers FC, men bestyrelsen afventer.
Bestyrelsen har en plan klar når dette sker.
Planerne for det kommende år blev vedtaget.
Add.6           Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag
.
Add.7           Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter.
Anker , Thorkild og Franz er på valg. Anker ønsker ikke genvalg.
Franz og Thorkild er villig til genvalg.
Henrik stiller op til bestyrelsen.
Franz Thomsen, Thorkild Jensen og Henrik Vallentinsen blev valgt til bestyrelsen
Åge Lillethorup og Kristian Arnborg stiller op som suppleant.
Åge Lillethorup og Kristian Arnborg blev valgt som supplenanter.
Add.8           Valg af formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Kaj Janson blev valgt til formand
Add.9           Valg af kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Thorkild    blev valgt til kasserer
Bestyrelsen ser ud som følgende:
formand:         Kaj Jansson
næstformand:  konstitueres ved kommende bestyrelsesmøde
kasserer:          Thorkild Jensen
sekretær:          Kim Topp
best.medlem:   Franz Thomsen og Henrik Vallentinsen
Add.10         Klubbens udvalg.
Materieludvalget videreføres af Kristian Arnborg.
Kortudvalget bliver videreført af Niels Jansson
Klubhusudvalget fortsætter med Kim Topp som tovholder
Henrik Vallentinsen for sætter  son Træningsudvalg
Add.11         Valg af 2 revisorer.
De 2 nuværende revisorer Anders Ladefoged og Mette Brøndum genvælges.
Add.12         Eventuelt.
Bestyrelsen vil gerne vide hvordan klubbens medlemmer stiller sig til at købe en klubovertræksdragt.
Der var mest stemning for en overtræksdragt med foer, der kan bruges til og fra konkurrencer og løb. Bestyrelsen arbejder videre med ideen og finder priser og design.
Finn Søndergård spurgte om der var nogen i klubben, der arbejder for at skaffe sponsorer. Thorkild har forhørt sig om sponsorrater hos vore interessenter.
Bestyrelsen vil gerne høre generalforsamling om klubben kan købe lette SI-enheder.
Bestyrelsen foreslår indkøb af 30 SI-enheder. Der var enighed om at indkøbe lette SI-enheder. Bestyrelsen søger midler til indkøb af lette SI-enheder.
Herefter uddelte Kaj Janson en erkendelighed til Anker Møller for hans store arbejde i klubben
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.25
Refferent Kim Topp